Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113845
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Uselis, Arūnas Juozas
Title: Dirvos paruošimo būdo ir pasodinimo vietos įtaka eglės želdiniams Šilutės miškų urėdijoje
Other Title: Influence Of Soil Scarification And Planting Site Selection For Norway Spruce Plantation In Šilutė Forest Enterprise
Extent: 62 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: dirvos ruošimas;eglės želdiniai;aukštis;prigijimas;augavietė;soil prepared;spruce plantation;high;establish;place
Abstract: Magistro darbe tiriamas dirvos paruošimo būdo ir pasodinimo vietos įtaka eglės želdiniams. Darbo objektas – Šilutės miškų urėdijos Stemplių, Šiaudėnų ir Žemaičių Naumiesčio girininkijų 1999 - 2005 metų paprastosios eglės želdiniai. Darbo tikslas – nustatyti dirvos paruošimo būdo ir pasodinimo vietos įtaką eglės želdinių prigijimui ir augimui. Darbo metodai – literatūros loginės analizės; apskaitos aikštelių metodas; duomenys apdoroti matematinės statistikos metodais. Darbo rezultatai. Įvertinant dirvos paruošimo būdo ir pasodinimo vietos įtaką eglės želdiniams buvo įvertinti 112 sklypų, iš jų Nc augavietėje 29 sklypuose, Lc – 72 sklypuose, Ld – 11 sklypų. Pagal dirvos ruošimo būdus tyrimo objektai išsidėstė taip: dirva ruošta kauburėliais – 83 objektuose, vagomis - riekėmis (sodinant į šlaitelį) – 15 objektų ir 14 sklypų kai dirva visai neruošta. Pagal medelių pasodinimo vietą tirti objektai pasiskirstė taip: pasodinti kauburėlio viršuje – 36 objektai, kauburėlio šlaite – 47 objektai, vagų – riekių šlaite – 15 objektų ir neruoštoje dirvoje – 14 objektų. Atlikus paprastosios eglės želdinių tyrimus priklausomai nuo dirvos paruošimo būdo ir pasodinimo vietos, gauta jog geriausiai medeliai prigyja, kai dirva ruošta kauburėliais Lc augavietėje. Palyginus gautus duomenis pagal medelių biometrinius rodiklius geriausi rezultatai gauti taip pat, kai dirva ruošta kauburėliais Ld augavietėje. Blogiausiais eglaičių prigijimas ir biometriniai rodikliai yra, kai dirva visai neruošta Lc augavietėje. Apibendrinant, geriausi rezultatai gauti kai dirva ruošta kauburėliais.
In MG work is studding Norway spruce growing depending from soil preparation way and seating place. The work's object - Šilutė's enterprise Stempliai, Šiaudėnai and Žemaičių Naumiestis forestry 1999 – 2005 years Norway spruce plantation. The work's aim - value Norway spruce plantations growth depending from soil preparation way and seating place. The work's methods -literature logical analysis, accounting plots method; statistical methods for data work were used. The work's results. Valued Norway spruce growth depending from soil preparation way and seating place was value 112 plots, from its in Nc place - 29 plots, in Lc - 72 plots, in Ld – 11 plots. From soil preparation way investigation object are: micro rise soil preparation - 83 objects, trench - slice (planting in slant) - 15 objects and in 14 plots when soil not prepared. From sapling growth investigation object divided so: plant in micro rise - 36 objects, micro slant - 47 objects, trench - slice slant - 15 objects and not prepared soil - 14 objects. Navigated Norway spruce plantation investigation depending from soil preparation way and seating place, got, what best plant establishes, when soil preparation micro rise in Lc place. Comparison got information by plant biometrics parameters best result got, when soil preparation in Ld place too. Worst spruce establishes and biometrics parameters are, when soil not prepared in Lc place. In summary, best results find when soil prepared in micro rise.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113845
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.