Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113812
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDulskienė, Virginija-
dc.contributor.authorŠukys, Aurimas-
dc.date.accessioned2020-12-21T20:27:33Z-
dc.date.available2020-12-21T20:27:33Z-
dc.date.issued2012-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/113812-
dc.description.abstractNustatyti ir įvertinti aplinkos oro taršos keliamą riziką vaikų sergamumui vėžiu Kauno mieste. Darbo objektas- visi 2007 – 2011 metais pastoviai Kauno mieste gyvenę vaikai iki 15 metų amžiaus. Darbo metodai- siekdami nustatyti oro taršos įtaką vaikų sergamumui vėžiu, atlikome atvejis – kontrolė epidemiologinį tyrimą, kuris apėmė visą Kauno miestą. Aplinkos oro kokybei miesto mikrorajonuose įvertinti buvo panaudoti Visuomenės sveikatos centro oro taršos monitoringo 2006 – 2010 metų duomenys. Remiantis pirminiais oro taršos matavmų duomenimis, apskaičiavome vidutines metines azoto dioksido (NO2) ir dulkių koncentracijas (mikrogramų/m3) ir vidutinę oro taršą 2006 – 2010 metais dvylikoje miesto mikrorajonų. Pagal miesto mikrorajonuose apskaičiuotą taršos dydį, išskyrėme didelės bei mažos taršos zonas. Didelės azoto dioksido (NO2) taršos zonai buvo priskirti miesto mikrorajonai, kuriuose tarša buvo didesnė už 40 mikrogramų/m3 (1DLK). Didelės taršos dulkėmis zonai priskyrėme tuos mikrorajonus, kuriuose dulkių konsentracija viršijo 150 mikrogramų/m3 (1DLK). Oro taršos įtakos vaikų sveikatai įvertinimui buvo sudaryta vaikų atvejų ir kontrolinė grupės. Atvejų grupei buvo priskirti 1 – 14 metų vaikai, kuriems 2007 – 2011 metais buvo diagnozuoti vėžiniai susirgimai. Iš viso vaikų vėžio registre buvo įrašyta 317vaikų Kiekvienas atvejis buvo registruojamas individualiai pagal gyvenamąją vietą. 2007-2011 metais Kaune 1-14 metų amžiaus vaikų populiacija buvo 418 755 ir tai sudarė tyrimo kontrolinę grupę. Remiantis vaikų vėžio registro duomenimis, buvo nustatytas vaikų sergamumas vėžiu 0 -1, 1 - 4, 5 - 9 bei 10 - 14 metų amžiaus grupėse ir 1 – 14 metų amžiaus grupės vaikų bendras sergamumas vėžiu 100 000-čiui vaikų Kauno mieste. Remdamiesi taršos duomenimis, apskaičiavome didelės oro taršos azoto dioksidu ir dulkėmis keliamą vaikų sergamumo vėžiu riziką (RS) ir 95% pasikliautinius intervalus (PI). Duomenų analizei atlikti buvo naudojami EPI-info matematinės statistinės analizės paketai. Darbo rezultatai- 1-14 mętų vaikų sergamumo piktybinio naviko rodiklis (100000 čių vaikų) Kauno mieste svyravo nuo 57,19 iki 77,02. Bendras vaikų vėžinių susirgimų rodiklis miesto buvo 75,70. Išanalizavus sąsajas tarp oro taršos azoto dioksidu bei dulkėmis ir vaikų sergamumo vėžiu gavome, kad oro tarša azoto dioksidu daugiau už 1 DLK du su puse karto didino vaikų sergamumo vėžiu riziką, o oro tarša dulkėmis (daugiau 1 LDK) piktybinių navikų sergamumo riziką didino beveik du kart.lt
dc.description.abstractTo find out and evaluate risk of Cancer causing of air pollution among children in Kaunas. Object of the work – all children under 15 ,who have lived in Kaunas between 2007-2011. Method of the work – Trying to find out the impact of air pollution to children‘s cancer we have made research about epidemiologicall control in all Kaunas city. To evalute environment air quality in catchment area, we used Public Health Care and Air Pollution systematic information between 2006-2010. According to initial air pollution information, we counted average azote dioxide and dust concentration per year and average air polution 2006-2010 in twelve catchment area of city. By the city‘s polution size in different areas, we seperated less and more polluted areas. Most azote dioxide polluted catchment areas of city where pollution was higher than 40 microgram/m3 (1DLK). Most dust polluted catchment areas of city where was dust concentration was higher than 150microgram/m3 (1DLK). To evaluate air pollution impact on children‘s health were made children‘s diferent occasion and control groups. On occasion group were selected 1-14 years old children, who in 2007-2011 have been diagnosed with Canter. In all cancer registy list was 317 children. Between 2007-2011 in Kaunas were registered 378 860 children between 1-14 years old and it formatine investigation‘s control group. All occasions were registrated indivualy according to living place. Between 2007-2011 in Kaunas were registered 418 755 children between 1-14 years old and it formatine investigation‘s control group. According to Children‘s cancer registry data, were announced cases of cancer in 0-1, 1-4, 5-9 and 10-14 year old goups, and 1-14 year old groups the number of cancer among children was 100 000 in Kaunas. According to PSO offered metods of risks measuring, we counted bigger air pollution, by azote dioxide and dust, forsing risk for children to get cancer. For Information analysing we used EPI-info mathematic‘s statistics packets. The rezults of the work - 1-14 year old children‘s rate in malignant tumor (for 100 000) was between 57,19 and 77.02. Total rate was 75,70 in the city. By analysing connection between azote dioxide and dust pollution and the cases of cancer among children we counted that if air pollution with azote dioxide is more than 1 DLK it icreases risk of cancer 2/5 times and dust pollution (more than 1 LDK) risk of malignant tumor increases twice.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent41 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectoro taršalt
dc.subjectazoto dioksidaslt
dc.subjectdulkėslt
dc.subjectvėžiniai susirgimai.lt
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectazote dioxideen
dc.subjectdusten
dc.subjectcanceren
dc.subject.otherBiologija / Biology (N010)-
dc.titleAplinkos oro taršos keliama rizika vaikų sergamumui vėžiult
dc.title.alternativeAmbient air pollution risks of children cancer incidenceen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.