Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113765
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Galinaitis, Tadas
Title: Žemės dirbimo intensyvumo, šiaudų paskleidimo įtaka vasarinių rapsų agrocenozei
Other Title: Influence of soil tillage intensity and straw incorporation on spring rape productivity
Extent: 56 p.
Date: 18-May-2011
Keywords: vasariniai rapsai;derlingumas;žemės dirbimo sistemos;šiaudai;piktžolės.;oilseed rape;yield;tillage system;straw;weeds.
Abstract: Lauko eksperimentas buvo vykdomas nuo 1999 metų pagal šią schemą: A veiksnys: Šiaudų įterpimas: šiaudai pašalinti (-Š), šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys: Žemės dirbimo sistemos. Eksperimentas buvo atliktas Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje. Eksperimentas vykdytas 2010 metais. Atlikus tyrimus nustatyta, kad šiaudų įterpimas ir žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos piktžolių daigų skaičiui. Daugiausiai daugiamečių piktžolių daigų rasta sekliai purentuose variantuose, o mažiausiai – tiesiogiai sėjant į neįdirbtą dirvą. Trumpaamžių piktžolių daigų kiekiui esminės įtakos turėjo šiaudų paskleidimas (+Š). Trumpaamžių piktžolių daigų skaičius buvo 43 procentais mažesnis nei dirvoje, kur šiaudai buvo pašalinti (-Š). Nustatyta, kad šiaudų paskleidimas neturėjo esminės įtakos vasarinių rapsų piktžolėtumui, nustatytam prieš derliaus nuėmimą. Esminių skirtumų buvo rasta skirtingose žemės dirbimo sistemose, sekliai purentuose laukeliuose. Palyginus seklųjį purenimą kultivatoriumi plokščiapjūviais noragėliais ir lėkštiniais padargais (KL) bei seklųjį purenimą rotoriniu kultivatoriumi (RK) su giliu arimu (kontrolė) (GA), piktžolių kiekis padidėjo 1,5 ir 1,6 karto. Daugiamečių piktžolių esmingai padidėjo laukeliuose, kur buvo sekliai arta (SA). Šiaudų paskleidimas turėjo esminės įtakos trumpaamžių piktžolių kiekiui. Dirvoje su šiaudais, palyginus su laukeliais be šiaudų, trumpaamžių piktžolių sumažėjo 1,3 karto. Esmingai trumpaamžių piktžolių kiekis didėjo taikant žemės dirbimo sistemas. Tyrimais nustatyta, kad tiek šiaudų paskleidimas, tiek žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos piktžolių masei vasarinių rapsų pasėlyje prieš nuimant derlių. Daugiamečių ir trumpaamžių piktžolių masei šiaudų paskleidimas esminės įtakos neturėjo. Daugiamečių piktžolių masę esmingai didino žemės dirbimo sistemos. Sekliai purentoje rotoriniu kultivatoriumi dirvoje (RK), daugiamečių piktžolių kiekis sumažėjo 2,8 karto. Esmingai trumpaamžių piktžolių masę didino seklus purenimas rotoriniu kultivatoriu (RK). Palyginus su giliu arimu, trumpaamžių piktžolių masė padidėjo 3,2 karto. Vasarinių rapsų dygimui trečią dieną nuo pirmųjų daigų žemės dirbimas ir šiaudų paskleidimas neturėjo įtakos. Dešimtą dieną nuo dygimo pradžios, didžiausią įtaką vasarinių rapsų dygimui turėjo seklus purenimas ir žaliosios trąšos įterpimas bei tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą. Šios žemės dirbimo sistemos taip pat turėjo esminės įtakos vasarinių rapsų pasėlio tankumui bei derlingumui. Šiaudų įterpimas ir kitos žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos vasarinių rapsų derliui.
Field experiment was carried out since 1999, as follows: Factor A: Insert a straw: straw removal (-S), straw, shredded and spread (+S). Factor B: tillage systems. The experiment was carried out in Lithuanian University of Agriculture Experimental Station. The experiment was conducted in 2010. It was determined that straw incorporation and tillage system had no significant effect on the number of weed seedlings. Most perennial weed seedlings found in shallow scratch in the treatments, while at least - when sown directly into uncultivated soil. Short-lived weed seedlings had a substantial impact on the quantity of straw spreading (+S). Short-lived weed seedling density was 43 percent lower than in the soil, where straw was removed (-S). It was found that the spreading of straw had no significant effect on weed control in spring rape, before the harvest. Significant differences were found in different tillage systems, shallow scratch boxes. Compared shallow scarification autum cultivator tines and implements Disc (KL) and a rotary cultivator shallow scarification (RK) with deep plowing (control) (GA), weeds grew 1.5 and 1.6 times. Perennial weeds has increased substantially in the fields, where it was shallow plowing (SA). Spreading straw had a substantial impact on short amount of weed. The soil with straw, as compared with the boxes without straw, weeds, fallen short 1.3 times. Substantially short amount of weeds growing through tillage systems. Studies have shown that both the spreading of straw and soil tillage system had no significant effect on the mass of weeds in spring rape crop before harvest. Short-lived perennial weeds, and the mass spreading of straw had no significant effect. Perennial weeds weight substantially increased tillage systems. Shallow rotary cultivator to scratch the soil (RK), perennial weeds decreased by 2.8 times. Substantially increased the weight of short-lived weeds loosening shallow rotary hoe (RK). Compared with deep plowing, short-lived weed mass increased by 3.2 times. Emergence of spring oilseed rape on the third day of the first germs of tillage and straw had no effect on spreading. On the tenth day after the start of germination, the greatest impact on the emergence of spring rape were loosening and shallow insertion of green manure and direct seeding in uncultivated soil. These tillage systems also had a significant impact on spring rape crop density and yield. Insert a straw and other tillage systems had no significant effect on yield of spring rape.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113765
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.