Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113624
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Lapinskas, Dalius
Title: Tręšimo įtaka skirtingų žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) veislių grūdų derlingumui ir kokybiniams rodikliams
Other Title: Influence Of Different Fertilization Of Winter Wheat (Triticum Aestivum L.) Cultivars For Grain Yield and Quality Parameters
Extent: 43 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: žieminiai kviečiai;veislės;tręšimas;kokybė;derlingumas;winter wheat varieties;varieties;fertilization;quality;yield
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami skirtingų žieminių kviečių veislių ('Kovas DS', 'Ada', 'Olivin' ir 'Zentos') derlingumo ir derliaus kokybinių rodiklių kitimo tręšiant papildomomis azoto trąšų normomis tyrimo duomenys. Darbo objektas – skirtingų veislių žieminių kviečių, tręštų bamblėjimo ir pieninės brandos tarpsniuose skirtingomis azoto trąšų normomis, grūdai Darbo metodai: grūdų kokybiniai rodikliai vertinti standartiniais metodais, nustatant grūdų baltymingumo, šlapiojo glitimo, sedimentacijos ir krakmolingumo kiekio pokyčius, taip pat apskaičiuotas grūdų derlingumas, nustatytas jų drėgnis. Darbo rezultatai. Patikimai didžiausias grūdų baltymingumas (15,90 %) nustatytas 'Ada' veislės grūduose, taikant N40 + N30 tręšimą, tuo tarpu mažiausiai baltymų (11,23 %) sukaupė 'Zentos' kviečių grūdai tręšti N40+N30. Didžiausias šlapiojo glitimo kiekis nustatytas 'Ada' veislės grūduose, tręšiant didžiausiomis N40+N30 azoto trąšų normomis, tuo tarpu mažiausias glitimo kiekis buvo 'Zentos' grūduose taikant N30+N15 tręšimą, atitinkamai 31,67 % ir 22,60 %. Taip pat nustatytas labai stipri priklausomybė (r=0,98) tarp baltymų kiekio ir šlapiojo glitimo kiekių didėjimo. Patikimai didžiausias sedimentacijos rodiklis, lyginant su kitomis veislėmis nustatytas 'Ada' veislės grūduose tręšiant N40+N30 azoto normomis – 63,50 cm3, tuo tarpu mažiausia sedimentacija (31,00 cm3) nustatyta 'Zentos' grūduose, taikant N30+N30 tręšimą. Didžiausi krakmolo kiekiai, visų veislių grūduose nustatytas kontroliniame variante (N60+N0+N0), o mažiausias grūdų krakmolingumas – tręšiant didžiausiomis trąšų normomis (N60+N40+N30). Didžiausias grūdų kritimo skaičius nustatytas veislės 'Olivin' taikant N40+N15 tręšimo schemą – 403 s. Azoto trąšų normų didinimas neturėjo esminės įtakos grūdų drėgnumui. Didžiausią grūdų derlių (9,08 t ha-1) užaugino veislė ˈKovas DSˈ, tręšiami papildomomis N30+N30 azoto normomis, mažiausias, iš visų veislių, derlingumas nustatytas veislės ˈAdaˈ, visuose tręšimo variantuose.
Master's thesis presented in different winter wheat cultivars ('Kovas DS', 'Ada', 'Olivin' and 'Zenta') yields and quality variability fertilized with additional nitrogen fertilizer rates study. Object of the work – different varieties of winter wheat fertilization booting and milk stages of maturity in different rates of nitrogen fertilizer Method of the work – grain quality indicators assessed by standard methods, the determination of grain protein content, wet gluten, sedimentation and changes amount of starch, as well estimated grain yield and the moisture content in grains. The results of work. Significantly highest grain protein content (15,90 %) was found 'Ada' variety of cereals, with N40+N30 fertilization, while the lowest protein amount (11,23 %) gained 'Zenta' wheat fertilized with N40+N30. The largest wet gluten content the 'Ada' variety of cereals, application of N40+N30 (highest rates of nitrogen fertilizer), while the smallest amount of wet gluten had 'Zenta' grains with N30+ N15 fertilization, respectively, 31,67 % and 22,60 %. It also provides a very strong correlation (r = 0,98) between protein content and wet gluten contents. significantly maximum sedimentation rate compared to the other varieties had 'Ada' variety of cereals fertilized with N40+N30 nitrogen rates - 63.50 cm3, while the lowest sedimentation (31,00 cm3) was found in 'Zenta' grains after N30+N30 fertilization. The largest quantities of starch, in all varieties of the grain were in the control (N60+N0+N0) and lowest grain starch content - fertilized with the highest rates of fertilizer (N60+N40+N30). The highes falling number were determined in 'Olivin' grains (403 s) fertilized with N40+N30 rates. Nitrogen fertilizer rates increase did not affect grain moisture content. The highest grain yield (9,08 t ha-1) were in variety 'Kovas DS', fertilized with additional N30+N30 nitrogen rates, the lowest yield of all the varieties, were in 'Ada' in all fertilization variants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113624
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.