Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113619
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Maliauskaitė, Donata
Title: Obelų veislių virusologinė būklė ir devirusavimas in vitro
Other Title: Virus skate of apple varieties and virus elimination in vitro
Extent: 44 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: virusai;devirusavimas;chemoterapija;termoterapija;mikroūgliai;virus;virus elimination;chemotherapy;thermotherapy;microshoots
Abstract: Darbo objektas − ištirti LAAMC SDI genetinių išteklių sodo obelų veislių virusologinę būklę ir taikant chemoterapijos ir termoterapijos metodus devirusuoti 'Connel Red' obels veislės mikroūglius. Darbo metodai: taikant PGR metodą ištirtos 35 introdukuotos obelų veislės įtrauktos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą (2011 m.). Taikant chemoterapijos ir termoterapijos in vitro metodus siekta devirusuoti 'Connel Red' obels veislės mikroūglius. Tyrimai vykdyti Sodininkystės ir daržininkystės instituto (LAAMC SDI) sodo augalų genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje. Virusų tyrimui 'Connel Red' obels veislės lapai paimti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto genetinių išteklių sode ir ištirti PGR metodu. 'Connel Red' obels veislėje aptiktas obelų latentinis chlorotinės dėmėtligės virusas (Apple chlorotic leaf spot virus – ACLSV). Obels veislė 'Connel Red' įvesta į in vitro sistemą. Devirusavimui taikyti termoterapijos ir chemoterapijos metodai. Chemoterapija vykdyta obels mikroūglių viršūnes pasodinant ant MS terpės (braškių dauginimo) + 0,75 mg/l BAP + 30 g sacharozės + 7 g Plant agaro, pH 5,8 su skirtingomis 10, 20, 30, 40 ir 50 mg/l-1 ribavirino koncentracijomis. Augalai kuriems taikyta chemoterapija savaitę laikyti kultivavimo kambaryje (21°C temperatūra, fotoperiodas 16/8 h), o tie kuriems taikyta chemoterapija ir termoterapija papildomai 7 dienas auginti 39 °C temperatūroje. Po devirusavimo mikroūgliai dauginti in vitro ir po 30 bei 60 d. suskaičiuoti ir persodinti. Po 60 d. PGR metodu mikroūgliuose patikrinti virusai. Darbo rezultatai. Obelų veislėse identifikuoti ACLSV, ASPV ir ASGV virusai PGR metodu. Nustatyta 77,1 % virusais infekuotų obelų veislių genetinių išteklių sode: ACLSV – 68,6 %, ASPV – 42,9 % ir ASGV – 22,9 %. SDI genetinių išteklių obelų sodo virusologinis tyrimas parodė, kolekcijos devirusavimo ir griežtesnės virusologinės kontrolės introdukuojant augalus būtinybę. Nustatyta, kad 'Connel Red' mikroūglių veikimas termoterapija ir chemoterapija kartu labiau neigiamai įtakojo jų gyvybingumą, nei vien tik chemoterapija. Didžiausias neigiamas poveikis gautas, devirusavimui naudojant 30 mg l-1 ribavirino MS mitybinėje terpėje. Obelų chlorotinės dėmėtligės virusas visiškai eliminuotas iš 'Connel Red' mikroūglių 7 dienas juos auginant ant MS terpės su 20 ir 50 mg l-1 ribavirino koncentracijos priedu arba taikant chemoterapiją (10–50 mg l-1 ribavirino) kartu su termoterapija (39 ºC). Geriausi devirusavimo rezultatai gauti 'Connel Red' mikroūglius 7d. auginus 21 °C temperatūroje ant MS mitybinės terpės su 20 mg l-1 ribavirino priedu. Šiame variante ūgliai išliko labiausiai gyvybingi ir obelų chlorotinės dėmėtligės virusas buvo eliminuotas.
Object of the work – the nuclear stock material of Apple trees at the Institute of Horticulture was virus tested by the PCR method, and it was found that the planting material complies with the requirements of it healthy. Prebasic material of Apple in nursery orchard, not found viral infections as well. Chemotherapy and thermotherapy methods were applied for the virus elimination. Method of the work – examined 35 Apple varieties (entered in a National List, 2011), were introduced from different countries in the garden of genetic resources at the Institute of Horticulture for selection purpose. Viruses ASGV, ACLSV and ASPV transmitted only through planting material were identified by PCR method. The aim of the study is to eliminate viruses from the microshoots of the 'Connel Red' apple tree variety by applying the chemotherapy and thermotherapy methods. The tests were carried out in the garden plant genetics and biotechnology laboratory of the Horticulture Institute (LAAMC SDI). For the virus research, leaves of the 'Connel Red' apple tree variety were collected in the garden of genetic resources of the Horticulture Institute of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, and analysed using the PGR method. The apple chlorotic leaf spot virus – ACLSV – was detected in the 'Connel Red' apple tree variety. The 'Connel Red' apple tree variety was introduced to the in vitro system. Chemotherapy and thermotherapy methods were applied for the virus elimination. Chemotherapy was performed by planting the tips of the apple tree microshoots on the MS medium (strawberry propagation) + 0.75 mg/l BAP + 30 g sucrose + 7 g plant agar, pH 5.8, with different concentrations of ribavirin 10, 20, 30, 40 and 50 mg/l-1. The plants were kept in the cultivation room for one week (temperature 21°C, photoperiod 16/8 h), and those subject to chemotherapy and thermotherapy were additionally grown for 7 days at the temperature of 39 °C. After the virus elimination, microshoots were propagated in vitro and counted and replanted after 30 and 60 days. In 60 days the microshoots were checked for viruses using the PGR method. The results of work. Was found 77,1 % virus infected of Apple varieties (68,6 % of ACLSV, 42.9 % of ASGV and 22.9 % of ASPV). Virology status of the of Apple varieties in orchard of genetic resources showed, it is necessary to: elimination of the virus research, and tighter control of healthy for introduced plants for selection purpose. It was found that with the combined application of chemotherapy and thermotherapy on 'Connel Red' microshoots had more negative effects on their vitality, rather than with thermotherapy alone. The most negative effects were obtained using 30 mg l-1 ribavirin in the MS nutrient medium for virus elimination. The chlorotic leaf spot virus of apple trees was completely eliminated from the microshoots of 'Connel Red' by growing them for 7 days on the MS medium with 20 smf 50 mg l-1 ribavirin concentration additive, or by applying chemotherapy (10–50 mg l-1 ribavirin) in combination with thermotherapy (39 ºC). The best virus elimination results were obtained after growing 'Connel Red' microshoots for 7 days in the temperature of 21 °C on the MS nutrient medium with 20 mg l-1 ribavirin additive. In this variant, the shoots remained most viable and the apple chlorotic leaf spot virus was eliminated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113619
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.