Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113586
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kamziukas, Andrius
Title: Šešuvio upės baseino melioracijos sistemų rekonstrukcija
Other Title: Reconstruction of land reclamation systems in Šešuvis river catchment
Extent: 60 p.
Date: 24-May-2010
Keywords: melioracijos statiniai;drenažas;grioviai;sausinimo sistema;techninė būklė;land reclamation structures;drainage;ditches;drainage system;technical condition
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojama sausinimo sistemų neefektyvaus veikimo priežastys ir pasekmės, detaliai pateikta informacija apie Raseinių rajono savivaldybės, Viduklės seniūnijos, Šešuvio bei Apusino upelių baseinui priklausančių sausinimo sistemų griovius. Drenažu sausinamas plotas Šešuvio bei Apusino upelių baseine yra 1103 ha, griovių ilgis 20 km, o sausinimo sistema įrengta 1957-1975 metais. Tyrimo objektas – Viduklės seniūnijos, Šešuvio ir Apusino upelių baseinas Raseinių rajono savivaldybėje. Tyrimo tikslas – ištirti griovių ir jų statinių (tiltų, pralaidų) būklę, įvertinti griovių būklės įtaką žemės ūkio naudmenoms ir gyventojams. Tokie tyrimai šiuose grioviuose atlikti pirmą kartą. Darbo metodika, padėjusi išspręsti minėtus uždavinius, paremta natūriniais stebėjimais, mokslinės literatūros analize, duomenų rinkimu, duomenų lyginimu tarpusavyje, statistikos metodų panaudojimu, rezultatų apibendrinimu ir išvadų formulavimu. Darbe analizuojami griovių gedimai tyrimų objekte, jų rūšys, aprašoma techninė būklė, parengta jos vertinimo metodika. Išanalizuotos Šešuvio bei Apusino upelių baseinuose iškilusios techninės, ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės problemos, bei įvertintas poreikis melioracijos griovių bei jų statinių renovacijai. Atliktais tyriais nustatyta, kad Šešuvio bei Apusino upelių baseine esančių griovių priežiūra techniškai nebuvo daugelį metų vykdoma, trūko inžinerinės priežiūros. Lėšų trūkumas ir nekvalifikuotas griovių valymas padidino atsirandančių deformacijų apimtį. Norint atstatyti normalų dirbamų žemių sausėjimo procesą ir sustabdyti nepageidaujamą deformacijų vystymąsi, būtina atlikti sausinimo sistemos griovių ir jų statinių rekonstrukciją.
Reasons and outcomes of the inefficient functioning of land reclamation systems were analysed in the final work. The detailed information on the land reclamation ditches situated in the Šešuvis and Apusinas rivulets basin of Raseiniai district municipality, Viduklė subdistrict was presented in the final work. The area reclaimed by drainage in the Šešuvis and Apusinas rivulets basin covers 1103 ha, the length of ditches – 20 km and the reclamation system itself was arranged during the years 1957-1975. The object of investigation – the Šešuvis and Apusinas rivulets basin situated in Viduklė subdistrict, Raseiniai district municipality. The aim of investigation – to investigate the condition of ditches and their structures (bridges, culverts), to evaluate the influence of ditches on agricultural farming lands and inhabitants. Such kind of investigations in these ditches were carried out for the first time. The method of the work, which helped solving the above tasks, was substantiated by natural observations, the scientific analysis of literature, data collection, the inter-comparison of received data, the use of the statistics appliance methods, the generalization of results and the formulation of conclusions. Various breakdowns of the ditches in the objects of investigation, the types of ditches as well as their technical condition and methods of the evaluation of that condition were analysed in the final work. Technical, economical, social and environmental problems, which occurred n the Šešuvis and Apusinas rivulets basin, were analyse in the work as well as the demand for the renovation of land reclamation ditches and their structures was evaluated. With the carried out investigations it was defined that the maintenance of the ditches situated in the Šešuvis and Apusinas rivulets basin had not been technically carried out for many years, engineering maintenance was lacking. The shortage of means and the unqualified ditch cleaning increased the amount of occurring deformations. In order to renew the normal drying process of cultivated lands as well as to stop the undesirable development of deformations it is necessary to carry out the reconstruction of the ditches and various structures of the reclamation system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113586
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.