Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113509
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vaišvila, Andrius
Title: Nenusistovėjusio tekėjimo reiškiniai Kruonio HAE reversiniame kanale ir jų modeliavimas
Other Title: Modeling of fluctuating flow regime in Kruonis pumped storage hydroelectric plant outlet channel
Extent: 53 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: Kruonio HAE reversinis kanalas;hidrodinamika;modeliavimas;nenusistovėjęs tekėjimas.;Kruonis Pumped Storage Plant;outlet channel;modelling;digital terrain model
Abstract: Darbe nagrinėjami nenusistovėjusio vandens tekėjimo reiškiniai, kurie atsiranda Kruonio HAE reversiniame kanale dėl netolygaus hidroagregatų veikimo juos paleidžiant ir stabdant. Tyrimų tikslas - nustatyti nenusistovėjusio tekėjimo dėsningumus Kruonio HAE reversiniame kanale ir jam artimiausioje Kauno marių dalyje. Tyrimų metodas – hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas MIKE21 aplinkoje. Hidrodinamikos modelyje panaudotas reversinio kanalo dugno skaitmeninis reljefo modelis, sudarytas stačiakampių gardelių tinklo (grido) pavidalu pagal naujausius batimetrinių matavimų rezultatus. Elementarių gardelių matmenys 5x5 m. Modelio pakraštinėms sąlygoms aprašyti pasirenkamos laiko funkcijos, kurios išreiškia kiekvieno HAE hidroagregato vandens debito kitimą laiko atžvilgiu įvairių modeliuojamų HAE darbo režimų scenarijuose. Kitoje modelio atviroje riboje nustatomas fiksuotas Kauno marių vandens lygis. Hidrodinamikos modeliavimo rezultatai išvedami ir užrašomi kiekvienu skaičiuojamojo laiko žingsniu, o jų analizė atliekama naudojant MIKE21 programų paketo įrankius. Hidrodinamikos modeliavimo rezultatų tikslumui ir patikimumui įvertinti buvo atlikta modelio patikra (t.y. verifikavimas), kurioje panaudoti realiai išmatuotų vandens lygių dinamikos ir tėkmės vektorių lauko krypčių vizualinių stebėjimų rezultatai. Analizuojant gautus modeliavimo rezultatus buvo nustatyti nenusistovėjusio vandens tekėjimo Kruonio HAE reversiniame kanale dėsningumai, kurie pasireiškia staigaus hidroagregatų paleidimo ir stabdymo laikotarpiu ir po to iki sąlyginai nusistovėjusios tėkmės susiformavimo. Šio darbo rezultatai gali būti panaudoti vertinant Kruonio HAE poveikį Kauno marių ekosistemai ir analizuojant to poveikio sumažinimo galimybes.
This work deals with fluctuations in the water flow regime that occur in the outlet channel of the Kruonis Pumped Storage Plant and are produced by uneven running of hydrounits while starting and stopping them. Research purpose: to determine the patterns of fluctuations in the water flow regime that occur in the outlet channel of the Kruonis Pumped Storage Plant and the nearest part of Kaunas Lagoon. Research method: numerical modeling of hydrodynamics in the MIKE21 environment. A digital terrain model of the reverse channel bottom consisting of a rectangular grid network (grid), made following the latest bathymetric measurements, was used for the hydrodynamic model. The elementary grid cell dimentions in the model were 5x5 m. To describe the boundary conditions of the model, time functions which express the water flow rate changes over time of each hydrounit in different operating modes of the KPSP were chosen. The fixed Kaunas Reservoir water level was set in the model as the other open boundary. The results of the hydrodynamic modeling were output and recorded at each computational time step and their analysis was performed using MIKE21 software package tools. To evaluate the accuracy and reliability of the hydrodynamic simulation results, a verification of the model was performed, which used the results of visual monitoring of actually measured water level dynamics and flow vector field directions . Analyzing the findings of simulation, consistent patterns of the fluctuating water flow in the outlet channel of the KPSP were revealed. They occur due to a sudden start and stop of hydrounits and continue untill a relatively consistent flow settles. The findings of this work can be used for the assessment of the impact of the KPSP on the Kaunas Reservoir ecosystem and for the analysis of possibilities to reduce this impact.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113509
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.