Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113483
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Bukauskaitė, Laima
Title: Antropogeninės veiklos įtaka Širvintos upės vandens kokybei
Other Title: The influence of anthropological activity to water quality of Sirvinta‘s river
Extent: 66 p.
Date: 24-May-2011
Keywords: Širvintos upė;paviršinis vanduo;antropogeninė veikla;paviršinio vandens kokybė.;Sirvinta‘s river;survace-water;anthropological activity;the quality of surface-water.
Abstract: Magistro darbe tiriama antropogeninės veiklos įtaka Širvintos upės vandens kokybei. Darbo objektas – Širvintos upė (Vilkaviškio rajone) ir jos baseinas. Darbo tikslas – nustatyti ir įvertinti antropogeninės veiklos įtaką Širvintos upės vandens kokybei. Tyrimų metu, nustatyti taršos šaltinius, ir taršos pobūdį Širvintos upės baseine, - taip pat atlikti vandens kokybės stebėjimus. Darbo metodika – taršos šaltiniai ir jos pobūdis Širvintos upės baseine nustatyti analizuojant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktą informaciją. Cheminė vandens pavyzdžių analizė atlikta keturis kartus per metus (kartą per sezoną) dešimtyje upės vagos vietų. Vandens kokybė vertinta lyginant gautus cheminės analizės duomenis su DLK vandens telkinyje – priimtuve ir su Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys apsaugos reikalavimais. Darbo rezultatai. Širvintos upės baseino pagrindinis taršos šaltinis – žemės ūkis. Baseine 53 % apima dirbama žemė, laikoma 1742 sąlyginių gyvulių, per metus susidaro apie 20287,2 m3 mėšlo, o visame susidariusiame mėšle vidutiniškai – apie 110,5 t azoto. Tyrimu nustatyta, kad Širvintos upė yra vidutiniškai užteršta. Vidutinė metinė skendinčių medžiagų koncentracija 2010 – aisiais 6,9 mg l-1, pagal šį rodiklį upės vanduo – labai geros kokybės. Vidutinis pH ir biocheminis deguonies sunaudojimas, tyrimų laikotarpiu, neviršijo nustatytų normatyvų. Didžiausia leistina amonio koncentracija – 0,78 mg l-1, Širvintos upės vandenyje nebuvo pasiekta nei viename vandens pavyzdžių ėmimo taške per visą tyrimų laikotarpį. Didžiausia leistina nitritų koncentracija, paviršiniuose vandenyse – 0,03 mg l-1. Ši koncentracija, tiriamuoju laikotarpiu viršyta keturis kartus, upė teršiama nitritais, sutrikęs savaiminio apsivalymo procesas. Padidėjusi tarša fosfatais, tyrimų laikotarpiu, stebėta žemiau gyvenviečių ar santakų su upeliais tekančiais per gyvenvietes. Pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos reikalavimų apraše nurodytų vandens kokybės rodiklių ribines vertes, Širvintos upė priskirtina upėms, kuriose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys.
This Master‘s work researches the influence of anthropological activity to water quality of Sirvinta‘s river. The object of the work – Sirvinta‘s river (Vilkaviškis district) and it‘s reservoir. The aim of the work – ascertine and evaluate the influence of antropological activity to water quality of Sirvint‘s river; define pollution sources and it‘s attribution in the reservoir of Sirvinta‘s river; fullfil the observation of water quality. The method of the work – pollution sources and it‘s attribotion in the reservoir of Sirvinta‘s river are ascertined according to the proposed informatikon of municipality administration of Vilkaviškis district. The chemical water samples‘ analysis is accomplished four times a year (once a season) in ten channels‘ places of the river. The quality of the water is evaluated comparing attained facts of chemical anglysis with DLK in water mines and With surface of water mines, where the freshwater fish can live and pullulate. The results of the work. The main pollution source of Sirvinta‘s river is agriculture. 53 % involve farmland, 1742 – livestock. Muck pompose about 20287,2 m3 per year and about 110,5 t azote are composed from that muck. According to the research, Sirvinta‘s river is polluted on average. The annual material concentration was 6,9 mg l-1 on average in 2010. According to this index the water of the river is very good quality. Medium pH an biochemical oxygen consumption did not execeed the stints. The biggest permissible concentration of ammonium – 0,78 mg l-1 was not reached in Sirvinta‘s river during all the time of researches. The biggest permissible concentration of nitrites – 0,03 mg l-1 on the surfance – water. This concentration was exeeded four times during the periodo of the research, the river was polluted of nitrites, the process of self-depuration was disturbed. The enlarged pollution of phosphates was observed in lower settlements or confluences with stresams flowing through settlements. According to the limitary values of indexes of water quality that are represented in the inventory of water mines‘ security requirements, Sirvinta‘s river is the river, where the freshwater fish can live and pullulate.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113483
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.