Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113468
Publication type
master thesis
Author
Bieliauskas, Aurimas
Title
Nemuno vagos reguliavimas būnomis
Other Title
The Nemunas Riverbed Regulation Using Spurs
Extent
50 p.
Date Issued
14 January 2009
Abstract
Aurimas Bieliauskas, Nemuno vagos reguliavimas būnomis: magistro tezės/ mokslinis vadovas doc. Arvydas Šikšnys. Darbo apimtis: 50 psl., 1 lentelė, 21 paveikslas, 7 priedai. Šiame darbe nagrinėjamas 3 km ilgio Nemuno vandens kelio ruožas ties Leitės žiotimis ir tiriami įvairūs upės vagos reguliavimo variantai. Skaitmeniniuose hidrodinamikos modeliuose buvo tiriamas vagos reguliavimo poveikis upės hidrauliniam režimui esant įvairioms hidrologinėms sąlygoms. Išnagrinėtas vagos reguliavimas būnomis, kurių pagrindinė paskirtis - sumažinti vandens tėkmės greičius prie kranto linijos ir apsaugoti upės krantus nuo vandens erozijos, o laivakelio zonoje - padidinti tėkmės greičius ir sumažinti čia nusėdančių nešmenų kiekius. Pasirinktas Nemuno ruožas ties Leitės žiotimis pasižymi sudėtingomis vaginių procesų sąlygomis. Tai be įprastinių, daugybės antropogeninių veiksnių formuojamas ruožas. Kita vertus, tai labai svarbus ruožas kraštovaizdžio – gamtosaugos, rekreacijos, kultūros, ekonomikos ir kitais požiūriais. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Nemuno vagos reguliavimo būnomis įvairiais variantais poveikį upės hidrauliniam-hidrologiniam režimui. Modeliavimui buvo panaudota programa MIKE 21, buvo išanalizuoti 3 skirtingi vagos reguliavimo variantai, nustatyta būnų įtaka upės hidraulinėms charakteristikoms, apskaičiuoti darbų kiekiai.
Aurimas Bieliauskas. The riverbed regulation with spurs of the river Nemunas: master theses/ scientific guide doc. Arvydas Šikšnys. The amount of work: 50 pages, 1 tables, 21 pictures, 5 supplements. In this work is analyzed the modeling of riverbed of the Nemunas 3 km length the Nemunas beside the mouth of the Leitė river mouth. In the numerical hydrodynamic models there were searching effects of the river bed regulation of the river hydraulic regime in various conditions. In the analytical part there is analyzed the process of the riverbed regulation which the main purpose there is the reduction of the water velocity near banks and conservation of the banks from the water erosion. Another purpose there is the regulation of the water velocity in the waterway zone and reduction in the silt there. This is typical, without odd, the strip formed with many anthropogenic factors. In other way, this is very essential strip of landscape – ecology, recreation, cultural, economical and in other aspects, wherefore this research of channel section of the Nemunas river has undoubted scientific and practical substantiality. The aim of this work is to analyzing and estimation of the waterway regulation in numerous aspects and influence on the river hydraulic- hydrologic regime. The modeling had been made with program MIKE 21 and had analyzed free different variants of the river bed. While doing analysis there was found the influence of the river hydraulic characteristics and there was calculated the quantities of the work.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)