Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113457
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Raukštus, Saulius
Title: Galios transformatorių nuolatinio stebėjimo sistemos tyrimas
Other Title: Research of the monitoring system for power transformers
Extent: 52 p.
Date: 27-May-2010
Keywords: Galios transformatorius;nuolatinio stebėjimo sistema;gedimas;būklės nustatymas.;Power Transformer;On-line Monitoring System;Fault;Condition Evaluation.
Abstract: Darbe nagrinėtas vienas pagrindinių energetikos sistemos įrenginių – galios transformatorius. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti pagrindinius galios transformatorių gedimus dar jų pradinėje vystimosi stadijoje, panaudojus nuolatinio stebėjimo sistemą. Šio darbo tyrimo objektas – galios transformatoriaus nuolatinės būklės stebėjimo sistema, kuri surenka duomenis iš jutiklių ir keitiklių, juos apdoroja, perduoda į duomenų surinkimo bei kaupimo serverį. Magistriniame darbe apžvelgti pagrindiniai galios transformatorių gedimai, parinkti reikiami nuolatinio stebėjimo sistemos jutikliai bei jų montavimo vietos. Naudojant matematinius modelius, surinkti matavimų duomenys konvertuojami ir aptarnaujančiam personalui persiunčiama susisteminta informacija, iš kurios galima spręsti apie transformatorių būklę. Surinktų duomenų analizė rodo, kad galima nustatyti aktyvinės dalies, įvadų, atšakų perjungiklio ir aušinimo sistemos problemas, kol dar neiškilo rimti gedimai, ir išsiųsti įspėjimo signalus operatyviniam personalui apie pagrindinių stebimų parametrų pokyčius. Galios transformatorių nuolatinio stebėjimo sistemos naudojimas didina elektros energijos perdavimo patikimumą ir suteikia galimybę optimizuoti įrenginių priežiūrą.
The theses analyze one of vital elements of power system – power transformer. The main objective of the thesis is to estimate the main power transformer faults even in their development stage, by using on-line monitoring system. The research objects of master theses is on-line power transformers monitoring system, which collects data from sensors and transducers, and transmitting to the data collection and archiving server. In the master’s thesis failures of transformer main components are described and set-up of monitoring system sensors, its mounting places is proposed. By means of mathematical models the acquired measured data are converted to useful information for a reliable condition diagnosis. The evaluation of data acquired on-site shows the capability to detect problems within active part, bushings, on-load tap changer and cooling unit before they develop into major failures. By using on-line power transformer monitoring system is possible to increase availability and to achieve optimized operating management.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113457
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

71
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.