Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113384
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mūgienė, Indra
Title: Logistinių paslaugų tobulinimo kryptys žemės ūkio produkcija prekiaujančiose įmonėse
Other Title: Trends of Logistics Services Quality Improvement for Companies Involved in Buying of Agricultural Production
Extent: 66 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: paslaugos kokybė;kokybės vertinimas;žemės ūkio produkcija;service quality;evaluation of quality;agricultural production
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 66 puslapiai, 16 paveikslų, 12 lentelių, 85 literatūros šaltiniai, 4 priedai, lietuvių kalba. PRASMINIAI ŽODŽIAI: paslaugos kokybė, kokybės vertinimas, žemės ūkio produkcija. Tyrimo objektas - žemės ūkio produkciją superkančių įmonių teikiamos paslaugos. Tyrimo tikslas - išanalizavus žemės ūkio produkciją superkančių įmonių teikiamų logistinių paslaugų kokybės tobulinimo galimybes, sukurti adaptuotą paslaugų kokybės vertinimo schemą žemės ūkio produkciją superkančioms įmonėms bei pateikti jų teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo kryptis. Uždaviniai: 1.Išanalizuoti logistinių paslaugų kokybės tobulinimo žemės ūkio produkcija prekiaujančiose įmonėse teorinius aspektus. 2.Paruošti anketinės apklausos ir espertinio interviu tyrimo metodiką. 3.Parengti adaptuotą logistinių paslaugų kokybės vertinimo schemą žemės ūkio produkciją superkančioms įmonėms. 4.Empiriškai patikrinti logistinių paslaugų kokybės vertinimo schemą, pritaikytą žemės ūkio produkciją superkančioms įmonėms. 5.Nustatyti žemės ūkio produkciją superkančių įmonių teikiamų logistinių paslaugų tobulinimo kryptis. Tyrimo metodai. Nagrinėjant paslaugų kokybės vertinimo teorinius aspektus, naudota mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginio apibendrinimo, palyginimo, grafinio vaizdavimo metodai. Ruošiant siūlymus Lietuvos žemės ūkio produkciją superkančių įmonių teikiamų paslaugų tobulinimui, buvo atliktas ekspertinis vertinimas, pasitelkus vieną iš kokybinių tyrimų metodų – struktūrizuotą apklausą (interviu su produkciją superkančių įmonių vadovais). Siekiant objektyviau ištirti žemės ūkio produkcijos supirkimo paslaugų kokybę vartotojų požiūriu, buvo atliekamas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išanalizuoti logistinių paslaugų tobulinimo teoriniai aspektai, išnagrinėtos paslaugų kokybės vertinimo kryptys, sudaryta paslaugų kokybės vertinimo schema, pritaikyta žemės ūkio produkciją superkančioms įmonėms. • antrojoje darbo dalyje apibrėžti žemės ūkio produkcija prekiaujančių įmonių teikiamų logistinių paslaugų ypatumai, sudarytas jų kokybės tyrimo detalus planas. • trečiojoje darbo dalyje pateikti atliktų tyrimų rezultatai, kuriais remiantis suformuoti 3 skirtingi paslaugą sudarančių elementų paketai, atsižvelgiant į klientų poreikius bei naudingumą įmonei; nurodytos pažeidžiamos informacijos srautų kryptys, galimos renkant informaciją, reikalingą paslaugos elementų paketų formavimui; nustatytos bendrosios ir konkrečios įmonės specifiką atitinkančios teikiamų logistinių paslaugų tobulinimo kryptys. Pagrindinės išvados. Didėjant konkurencijai tarp žemės ūkio produkciją superkančių įmonių, iškyla poreikis tobulinti žemdirbiams teikiamų paslaugų kokybę. Įmonė, norėdama panaudoti kokybę kaip konkurencinės kovos priemonę, privalo pažinti savo klientus, žinoti, kaip jie vertina įmonės veiklą, bei gerinti tuos veiklos momentus, kurie, klientų akimis, nulemia gerą paslaugos kokybę. Tyrimo metu nustatytos bendrosios ir konkrečios įmonės specifiką atitinkančios logistinių paslaugų tobulinimo kryptys. Bendrosios žemės ūkio produkciją superkančių įmonių teikiamų paslaugų tobulinimo kryptys jungia veikiančią įstatyminę bazę, bendras vertybines orientacijas, socialinę kokybę, ekonominę naudą, organizacijos valdymo kokybę. Konkrečios įmonės specifiką atitinkančios paslaugų tobulinimo kryptys nustatomos analizuojant vartotojų poreikius ir lūkesčius bei įmonės galimybes esamomis sąlygomis. Darbo tyrimų rezultatai buvo publikuoti leidiniuose: “Jaunasis mokslininkas“, 2012, Informacijos valdymas logistikos įmonėse. „Vadybos mokslas ir studijos“, 2012 (1). Paslaugų kokybės tobulinimo kryptys žemės ūkio produkciją superkančiose įmonėse. „Vadybos mokslas ir studijos“, 2012 (2). Grūdinių kultūrų derliaus supirkimo paslaugos elementų paketo formavimas.
Master thesis: 66 pages, 16 figures, 12 tables, 85 references, 4 appendices, in the Lithuanian language. Key words: service quality, evaluation of quality, agricultural production. Object of the research: services of companies involved in buying og agricultural production. Aim of the research: to analyze the possibilities of logistics service quality improvement for companies involved in buying of agricultural production, to create the adapted scheme of service quality evaluation for companies which are buying agricultural production, to propose the directions for service quality improvements. Objectives: • To analyze theoretical aspects of logistics service quality improvement for companies engaged in buying of agricultural production. • To prepare methodology of survey and expert research interview. • To formulate the adapted scheme of logistics service quality evaluation for companies, which are buying agricultural production. • To empirically check the quality evaluation scheme of logistics services, which is adapted for companies buying agricultural production. • To establish the directions of logistics services improvement of companies buying agricultural production. Research methods: synthesis and analysis of academic literature, logical generalization, comparison, graphical representation, structural survey. Research results: • In the first part of the research theoretical aspects of logistics service improvements and the directions of service quality evaluation are analyzed; the scheme of service quality evaluation, adapted for companies buying agricultural production, is formulated. • In the second part of the research peculiarities of companies selling agricultural production and providing logistics services are defined; the detail plan of their quality investigation is composed. • In the third part results of the accomplished investigations are proposed. This is performed taking into consideration needs of the consumers as well as the utility for company. Directions of flows of vulnerable information which are possible when gathering information which is necessary for the formation of service elements formation, are indicated. Directions of logistics service improvements are established. Major conclusions: Because of increased competition between the companies involved in buying of agricultural production, the need of the service quality improvement for the agriculturalists appears. Company, when willing to use quality as the tool for competition, has to know its clients, their evaluation of the company as well as to improve activity moments which, through the perspective of costumers, cause high service quality. During the investigation directions of logistics service improvements are established. Results of the research were published in the edition of ‘Jaunasis mokslininkas’, The information control in logistics companies. ‘Vadybos mokslas ir studijos’, 2012 (1). Service improvement directions of the companies buying agricultural production. ‘Vadybos mokslas ir studijos’, 2012 (2). The formation of service elements packet of grain culture buying.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113384
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on May 1, 2021

Download(s)

83
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.