Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113361
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kaškonienė, Rasma
Title: Tinkamiausių būdų taikymo paviršinėms nuotekoms tvarkyti Lietuvoje galimybių įvertinimas
Other Title: Assessment of the best available techniques for surface sewage management of stormwaters potentiol in Lithuania
Extent: 65 p.
Date: 24-May-2010
Keywords: paviršinės nuotekos;nuotakynas;lietaus nuotekos;Geriausiai Prieinami Gamybos Būdai (GPGB).;surface sewage;sewerage;stormwaters;best management practices (BMPS).
Abstract: Magistratūros baigiamajame darbe analizuojamas geriausiai prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) paviršinėms nuotekoms tvarkyti taikymo Lietuvoje galimybių įvertinimas. Darbo apimtis 65 puslapiai kompiuteriu spausdinto teksto, įskaitant 28 paveikslus ir 19 lentelių. Naudotos literatūros sąrašą sudaro 27 literatūros šaltiniai. Darbo tikslas – apžvelgti paviršinių nuotekų tvarkymo būdus užsienio šalyse ir Lietuvoje bei parinkti paviršinių nuotekų tinkamiausius tvarkymo būdus Lietuvos gyvenvietėse. Šiame darbe apžvelgtos problemos, susijusios su paviršinių nuotekų tvarkymu Lietuvoje – kokios yra esminės problemos bei tinkamiausios priemonės paviršinėms nuotekoms tvarkyti. Analizuojamas užsienio šalių požiūris į paviršinių nuotekų tvarkymo problemas bei kokias pagrindines priemones paviršinių nuotekų tvarkymui taiko užsienio šalys. Paviršinių nuotekų bendras ilgis 2626 km. Daugiausia paviršinių nuotekų tinklų yra Vilniaus apskrityje – 744 km. Pagrindinės problemos, susijusios su paviršinių nuotekų tvarkymu Lietuvoje, yra tai, kad praktiškai miestuose ir miesteliuose paviršinės nuotekos nevalomos. Tik nuo kai kurių pramonės įmonių, degalinių, autoservisų ir kitų smarkiai užterštų naftos produktais teritorijų paviršinės nuotekos surenkamos ir išvalomos. Dauguma paviršinių nuotekų tinklų yra susidėvėję, reikalingas remontas arba rekonstrukcija, kurie užtikrintų tolesnį tinklų funkcionalumą, o esami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai yra fiziškai pasenę ir nebeatlieka valymo funkcijų, tarša kaupiasi valymo įrenginiuose, o susikaupę paviršinėse nuotekose esantys teršalai liūčių metu su didele koncentracija išplaunami į vandens telkinius. Lietuvoje paviršinių nuotekų tvarkymui naudojami šie įrenginiai: purvo ir naftos atskirtuvai; paviršinių nuotekų sulaikymo tvenkiniai (nusodintuvai ir akumuliuojančios talpos); paviršinių nuotekų išlaikymo tvenkiniai ir įvairios filtravimo priemonės.
In this final job of master studies is analysed the state of assessment for the best available techniques of surface sewage management of stormwaters Lithuania potential. The job consists of 65 pages of printed text, including 28 pictures and 19 tables. The list of literature is composed of 27 references. The aim of this job is to review surface sewage management methods in foreign countries and in Lithuania, and to choose the best appropriate surface water management methods for Lithuanian areas. First, it will also be reviewed and analysed the essential negative aspects for surface sewage managament in Lithuania: what are the best measures for the management. Second, we will analyse foreign countries approach to the problems of surface sewage management: what are the main ways which foreign countries use in their practice. The total length of the stormwaters is 2626 km in our country. The biggest network of the stormwaters is in Vilnius district – 744 km. The essential problems are associated with surface water management in Lithuania: the practice in cities and towns cleaned stormwaters. Only from certain industries, gas stations, service centers and other heavily polluted areas of surface oil wastewater collected and cleaned. Most stormwaters networks are worn out, need repairs or reconstruction to ensure the continued functioning of networks and the existing stormwaters treatment plants are physically obsolete and no longer provides a cleaning function, accumulation of pollution treatment facilities, and the accumulated stormwaters contaminants during heavy rainfall with a high concentration of the eluted water bodiesThe most appropriate means of stormwaters management in Lithuania are the following: dirt and oil separators, stormwaters retention ponds (settlers and accumulation capacity) of stormwaters retention ponds and a variety of filtering tools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113361
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

96
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.