Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113359
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Junda, Vaidotas
Supervisor: Pocius, Skirmantas
Title: Marijampolės nuotekų valyklos efektyvumas
Other Title: Effectivity of Marijampolė wastewater treatment plants
Extent: 61 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: nuotekų valykla;nuotekos;normos.;wastewater treatment plant;wastewater;norms.
Abstract: Vandens sektorius yra viena griežčiausiai reguliuojamų ES aplinkosaugos sričių. Lietuvai tapus ES nare nuotekų šalinimo paslaugų kokybės normos turi atitikti ES keliamus reikalavimus. Dabar pagal normas išvaloma tik 69 centralizuotai surenkamų nuotekų. Baigiamojo darbo tema yra “Marijampolės nuotekų valyklos efektyvumas”. Autorius Vaidotas Junda. Darbas buvo parašytas Lietuvos Žemės Ūkio universitete per 2009 – 2010 metus. Darbas susideda iš 60 puslapių, į kuriuos įeina 21 paveikslas ir 5 lentelės. Panaudota 28 literatūros šaltiniai. Šiame darbe apibūdinami mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai, jų išvalymo efektyvumas, aptariami privalumai ir trūkumai. Marijampolės nuotekų valymo įrenginiai buvo pastatyti 1972 metais. 1995 ir 2001 metais kai kurie įrenginiai buvo dalinai rekonstruoti. Marijampolės valymo įrenginius eksploatuoja UAB “Sūduvos vandenys“. Šiuo metu vidutinis nuotekų kiekis yra tik apie 14500 m3/d (maksimalus valandinis debitas siekia iki 1200 m3/h). Projektinis nuotekų valyklos našumas yra iki 22000 m3/d. Darbo tikslas - nustatyti Marijampolės nuotekų valyklos įrenginių esamą būklę ir atlikti darbo efektyvumo analizę. Darbe analizuojamas Marijampolės nuotekų valyklos efektyvumas. Analizei naudoti 2007 – 2009 metų nuotekų užterštumo duomenys. Nuotekų kokybės tyrimų duomenis pateikė Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analizės kontrolės skyriaus laboratorijos darbuotojai ir Marijampolės nuotekų valyklos laboratorijos darbuotojai. Duomenų analizė parodė, kad Marijampolės nuotekų valyklai reikalinga rekonstrukcija, kadangi nuotekų valymo įrenginiai yra pasenę, taip sumažėtų valymo įrenginių energijos suvartojimas ir pagerėtų nuotekų išvalymas. Prasminiai žodžiai: nuotekų valykla, nuotekos, normos.
The water sector is one of the strongest regulated EU environmental areas. Lithuania joined the EU waste disposal service quality standards to meet EU requirements. Now, according to centrally collected sewage the norms cleaned only 69. The theme of final work is „Effectivity of Marijampolė wastewater treatment plants“. The author is Vaidotas Junda. The work were written at Lithuanian Agricultural University during 2009-2010 years. The work consist of 60 pages of text, including 5 tables and 21 picture. 28 literary sources were used. This work describes the mechanical and biological treatment equipment, cleaning efficiency, discussed the advantages and disadvantages. Marijampole wastewater treatment plants was built in 1972. In 1995 and 2001, some facilities have been partially reconstructed. Marijampole treatment plants operated by UAB Sūduva waters. Currently, the average water content of only about 14,500 m3/d (maximum hourly debit of up to 1200 m3/h). The projected wastewater treatment plant capacity is up to 22000 m3/d. The aim - to Marijampole domestic wastewater treatment plants and facilities to carry out the current state of the efficiency analysis. The analysis of Marijampole domestic wastewater treatment plants performance. It is used 2007 - 2009 years of water contamination data for the analysis. Wastewater quality studies by Marijampole region's environmental protection department of the state control department of the analytical laboratory staff, and wastewater treatment plants Marijampole laboratory staff. Data analysis showed that the wastewater treatment plant of Marijampole is needed reconstruction because wastewater treatment facilities are obsolete, moreover, cleaning equipment to reduce energy consumption and improve wastewater clearing. Key words: wastewater treatment plant, wastewater, norms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113359
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.