Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113220
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Narutytė, Ieva
Title: Bioskaidžių atliekų kompostų įtaka cheminių elementų pokyčiams keturlaukės sėjomainos dirvožemyje ir augaluose
Other Title: Influence of biodegradable waste composts on variations of chemical elements in soil and plants in four-field crop rotation
Extent: 129
Date: 25-May-2018
Keywords: Bioskaidžios atliekos;derlingumas;tarša;Biodegradable waste;yield;pollution
Abstract: Darbo tikslas – ištirti galvijų mėšlo, žaliųjų atliekų, biodujų gamybos atliekų ir nuotekų dumblo kompostų kokybę, įtaką keturlaukės sėjomainos dirvožemio agrocheminėms savybėms ir augalų derlingumui. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti iš įvairių bioskaidžių atliekų pagamintų kompostų cheminę sudėtį. 2. Ištirti įvairių bioskaidžių atliekų kompostų įtaką dirvožemio organinės anglies, pHKCl rodiklių, mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio bei sunkiųjų metalų koncentracijų pokyčiams dirvožemyje. 3. Nustatyti įvairių bioskaidžių atliekų kompostų įterptų atskirai ir su mineralinėmis trąšomis įtaką sėjomainos augalams: žieminiams kviečiams, vasariniams miežiams, bulvėms ir vasariniams rapsams. 25 4. Nustatyti įvairių bioskaidžių atliekų kompostų įtaką azoto, fosforo ir kalio balansui sėjomainoje. Ginamieji disertacijos teiginiai: 1. Iš įvairių bioskaidžių atliekų pagaminti kompostai skiriasi organinės medžiagos kiekiu ir chemine sudėtimi. Biodujų gamybos atliekų ir galvijų mėšlo kompostuose gausiau azoto, fosforo, o galvijų mėšlo – kalio. Daugiausiai sunkiųjų metalų (Cd, Ni, Pb, Zn, Cu ir Mn) turi nuotekų dumblo kompostai. 2. Kompostai gerina dirvožemio savybes: padidėja organinės anglies, pHKCl rodiklis, mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio koncentracijos. Sunkiųjų metalų koncentracijas dirvožemyje labiau didina nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų kompostai. 3. Sėjomainos augalų tręšimas kompostais su mineralinės trąšomis, labiau didina jų derlingumą negu vien kompostais. Didesnė kompostų įtaka yra vasariniams miežiams ir bulvėms. 4. Keturlaukėje sėjomainoje, vidutinis metinis azoto balansas yra artimas nuliui, fosforo – teigiamas, o kalio – įterpus galvijų mėšlo komposto – teigiamas, o žaliųjų atliekų, biodujų gamybos atliekų ir nuotekų dumblo kompostų – neigiamas, tręšiant kompostais su mineralinėmis trąšomis azoto, fosforo ir kalio balansai – teigiami. Mokslinio darbo naujumas. Tyrimus vykdant agroekosistemoje, natūraliomis klimato ir dirvožemio sąlygomis, detaliai išanalizuota kompostų įtaka keturlaukės sėjomainos dirvožemio cheminėms savybėms bei augalų derlingumui. Gauti tyrimų duomenys parodė, kad iš skirtingų bioskaidžių atliekų pagaminti kompostai skiriasi organinės medžiagos kiekiu, chemine sudėtimi, todėl jie nevienodai veikia maisto medžiagų kiekį ir sunkiųjų metalų koncentracijų pokyčius dirvožemyje bei augalų derlingumą ir kokybę.
The study objective was to investigate the quality of cattle manure, green waste, biogas production waste and sewage sludge composts and their influence on the agrochemical properties of soil and crops in four-field crop rotation. 8 Work tasks: 1. Assess the quality of composts produced from different types of biodegradable waste. 2. Investigate the influence of composts produced from different types of biodegradable waste on variations in soil organic carbon, pHKCl parameters, mineral nitrogen, plant available phosphorus and potassium, and heavy metal concentrations. 3. Determine the influence of various biodegradable waste composts incorporated separately and in combination with mineral fertilisers on plants in crop rotation: winter wheat, spring barley, potatoes and spring rapeseed. 4. Establish the influence of various biodegradable waste composts on nitrogen, phosphorus and potassium balance in crop rotation. Dissertation statements to defend: 1. Composts produced from various biodegradable wastes differ in the amount and chemical composition of organic matter. Biogas production waste and cattle manure composts contain higher levels of nitrogen and phosphorus and that of cattle manure has higher content of potassium. Sewage sludge composts contain highest levels of heavy metals (Cd, Ni, Pb, Zn, Cu and Mn). 2. Composts improve soil properties: organic carbon, pHKCl indicator, mineral nitrogen, plant available phosphorous and potassium concentrations increase. The concentrations of heavy metals in soil are increased more by sewage sludge and green waste composts. 3. Fertilisation of plants in crop rotation with composts combined with mineral fertilisers increases their yield more than application of composts alone. Greater compost effect is observed on spring barley and potatoes. 4. In four-field crop rotation, the mean annual nitrogen balance is close to zero, that of phosphorus is positive, and that of potassium – positive after incorporation of cattle manure compost; and the balances of green waste, biogas production waste and sewage sludge composts are negative. Nitrogen, phosphorus and potassium balances are positive after application of composts in combination with mineral fertilisers. Novelty of Research Work. While conducting the studies in the agro-ecosystem under natural climate and soil conditions detailed analyses of compost influence on soil chemical properties and on the fertility of plants in four-field crop rotation were carried out. The obtained research data showed that the composts produced from different biodegradable wastes varied in the amount of organic matter and chemical composition, therefore, they affected the nutrient content and the variations in heavy metal concentrations in soil unevenly as well the fertility and quality of plants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113220
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
ieva_narutyte_dd.pdf3.09 MBAdobe PDF   Until 2023-05-25View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.