Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113181
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Aleksynaitė, Vaida
Title: Privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimo įvertinimas ir tobulinimas
Other Title: Evaluation and improvement of finansing of the compulsory health insurance system
Extent: 56 p.
Date: 25-May-2009
Keywords: privalomasis sveikatos draudimas;sveikatos draudimo sistema;valstybinė ligonių kasa;the compulsory health insurance;the scheme of health insurance;the territorial health insurance
Abstract: Tyrimo objektas – Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistema. Darbo tikslas – pateikti privalomojo sveikatos draudimo lėšų perskirstymo tobulinimo galimybes. Tyrimo dalykas – privalomojo sveikatos draudimo finansavimas ir įvertinimas. Uždaviniai: 1. Nustatyti privalomojo sveikatos draudimo vietą šalies sveikatos apsaugos politikoje. 2. Nustatyti sveikatos draudimo finansavimo ir lėšų paskirstymo būdus ir metodus. 3. Parengti privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimo vertinimo metodiką. 4. Įvertinti privalomojo sveikatos draudimo finansavimą bei lėšų paskirstymą Lietuvoje ir pateikti tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai: 1. Tiriant privalomojo sveikatos draudimo vietą šalies sveikatos apsaugos politikoje bei galimus sveikatos draudimo finansavimo būdus naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros bei teisinių dokumentų analizė ir sintezė, loginė analizė ir sintezė, apibendrinimas. 2. Vertinant privalomojo sveikatos draudimo finansavimo ir lėšų paskirstymo situaciją Lietuvoje – statistiniai duomenų rinkimo bei analizės metodai, teisinių Lietuvos sveikatos draudimo dokumentų analizė ir sintezė, loginė analizė ir sintezė. 3. Statistinei informacijai apdoroti ir sisteminti panaudoti grupavimo, palyginimo, koreliacijos ir grafinio vaizdavimo būdai. Tyrimų rezultatai publikuoti konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2009“ straipsnių rinkinyje straipsnyje „Privalomojo sveikatos draudimo sistemos Lietuvoje finansavimo vertinimas“. 4 Pirmojoje darbo dalyje nustatyta sveikatos draudimo sistemos vieta šalies sveikatos draudimo politikoje, įvardintos sveikatos draudimo sistemos finansavimo galimybės. Antrojoje darbo dalyje parengta privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimo vertinimo metodika. Šalies privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimas ir lėšų paskirstymas vertintinas šiais aspektais: -- Išlaidų sveikatos apsaugai kitimo įvertinimas ir priežasčių identifikavimas; -- Veiksnių įtakos privalomojo sveikatos draudimo išlaidoms nustatymas; -- Neracionalaus sveikatos draudimo išlaidų paskirstymo grėsmių įtaka PSDF biudžetui; -- Sveikatos draudimo sistemos finansavimo scenarijų modeliavimas ir PSDF biudž eto prognozė; -- Racionalaus privalomojo sveikatos draudimo lėšų paskirstymo galimybių nustatymas. Trečiojoje darbo dalyje įvertina privalomojo sveikatos draudimo finansavimas ir lėšų paskirstymą Lietuvoje ir nustatytos pagrindinės racionalaus lėšų paskirstymo tobulinimo galimybės. Nustatyta, kad Lietuvoje sveikatos draudimo sistemos finansavimui tenka tik apie 4 proc. proc. BVP m., o tai ž enkliai mažiau nei kitose ES šalyse. Sumodeliavus tris galimus sveikatos draudimo sistemos finansavimo scenarijus (praradimų kompensavimo, minimalus ir optimalus) nustatyta, kad tik optimalaus finansavimo atveju leistų tesėti valstybės įsipareigojimus, mažinti sveikatos sektoriaus atsilikimą nuo kitų ES šalių bei sudarytų realias prielaidas sistemai išbristi iš krizės. Identifikavus privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimo siūlomi šie privalomojo sveikatos draudimo lėšų racionalaus paskirstymo būdai: administravimo išlaidų mažinimas, kompensuojamųjų vaistų sąrašo naikinimas, valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašo peržiūrėjimas ir kt.
The object of the research- the compulsory health insurance system of Lithuania. The aim of the work- to provide the improvement possibilities of redistribution of the compulsory health insurance funds. The objectives of the research: 1. To determine the location of the compulsory health insurance in the health care policy; 2. To set the health insurance financing and distribution of funding methods and way; 3. To prepare the funding evaluation methodology of the compulsory health insurance. 4. To evaluate the funds of the health insurance and the allocation of the funds in Lithuania and possible opportunities of improvement. Methods of the research: 1. There were used overall scientific methods during the research of the place of the compulsory health insurance in the state health insurance policy and the possible ways of health insurance - the syntesis and analysis of the scientific literature and law documents, logical analysis and synthesis, generalization. 2. There were used statistical data compilation, the synthesis and analysis of law documents of health insurance in Lithuania, logical analysis and synthesis during the assesment of the compulsory health insurance funding and the situation of funds allocation . 3. There were used techniques of batching, comparison, correlation and graphical display to process and organize statistical information. The results of the research were published in the set articles of the conference „A Young Scientist 2009“ in the article.... There was determined the place of the health insurance system in the state health insurance policy, named the opportunities of the funfing of the health insurance system in the first part of the work. There was prepared the methodology of the compulsory health insurance scheme funding evaluation in the second part of the work. The funding of the state compulsory health insurance system and allocation of the finances are assesed the following aspects: -- Evaluation of the variation of expenses of health insurance and the identification of the reasons -- Determination of the influence of the factors of the compulsory health insurance system expenses -- Threats of inefficient use of health insurance costs and influence to PSDF budget -- Modeling of health insurance financing scenario schemes and the prognosis of PSDF budget -- Determination of the rational use of the compulsory health insurance funds distribution opportunities It is evaluated the funding of the compulsory health insurance and allocation of expenses in Lithuania, and determined the basic opportunities of rational allocation of the funds in the third part of the work. It is determined, that only about 4 percents of GDP belong to health care insurance system in Lithuania, which is significantlly less than in the other EU countries. It was found that the modeling of three possible scenarios of the health insurance system funding (the loss of compensation, the minimum and optimum) will help to realize the commitments of the state only in the optimal funding case, to reduce the backlog of the health sector from the other EU countries and make real assumptions to the system to overcome the crisis. When the compulsory health care insurance funds were identified, there were proposed the following methods of the rational allocation of funds of the compulsory health insurance: the ruduction of administrative costs, the destruction of the list of compensating medicines, review of the list of the insured persons by the state expenses ant etc.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113181
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.