Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113176
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jurgelaitienė, Loreta
Title: Mokytojo darbo specifika lietuvai įstojus į europos sjungą
Other Title: peculiarity of teacher's work after lithuania has joined the european union
Extent: 56 p.
Date: 31-May-2011
Keywords: mokytojas;vaidmenys;kompetencija;teacher;roles;competence
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas: 56 puslapiai, 7 paveikslai, 10 lentelių, 61 literatūros šaltiniai, 3 priedai, lietuvių kalba. Tyrimo objektas - pedagoginio darbo specifika įstojus į ES. Tyrimo tikslas – ištirti kaip keičiasi pedagoginio darbo specifika atliekant naujus pedagogo vaidmenis. Uždaviniai : • Išanalizuoti mokytojo pedagoginio darbo specifiką įstojus į ES. • Palyginti mokytojų ir mokinių nuomones apie mokytojo pedagoginio darbo specifiką įstojus į ES. • Atskleisti, kokią įtaką daro mokytojo vaidmenų atlikimui pedagoginis pašaukimas ir pasirengimas profesijai. Tyrimo metodai: • Informacijos šaltinių analizė; • Mokytojų ir mokinių anketinė apklausa; • Statistinių duomenų analizė. Gauti tyrimo rezultatai – mokytojai tradiciškai linkę atlikti dalyko dėstytojo ir klasės auklėtojo vaidmenis, juos papildydami novatoriaus, lyderio, draugo ir t.t. vaidmenų aspektais. Po įstojimo į ES pedagogo darbas pasikeitė didesnės atsakomybės ir veiklos laisvės prasme. Darbo tyrimo rezultatai pristatyti 2011 m. balandžio 28 d. vykusioje studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2011“.
Master's degree thesis: 56 pages, 7 figures, 10 charts, 61references, 3 annex, Lithuanian language. KEYWORDS: pedagogue's roles, competence, pedagogical mastership, education, teaching, tutoring and training. Object of the research - peculiarity of teacher’s work after entering the European Union. Aim of the research - to analyze the change of teacher’s work after entering the European Union. Objectives of the research: • to analyse particularity of teacher‘s pedagogical work after joining the EU; • to compare opinions of the teachers and schoolchildren about the peculiarity of teacher‘s pedagogical work after joining the EU; • to reveal the influence of pedagogical mission and preparation for this profession on the teacher‘s role. Methods of research: Analysis of information sources; questionnaire, statistical data analysis. Research results: The received data shows that teachers are traditionally inclined to perform the roles of a subject teacher or a form master/mistress, by supplementing them with aspects of the innovator, leader and friend etc. roles. After joining the EU the pedagogue's work has changed in the sense of responsibility and freedom of activity. The research results are presented in Students’ Scientific Conference ”The Young Scientist 20011” on April 28th, 2011.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113176
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.