Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113156
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Urniežius, Edvinas
Supervisor: Mikučionienė, Romutė
Title: Dirvožemio organinės medžiagos vertinimas skirtingai naudojamame dirvožemyje
Other Title: Evaluation of Soil Organic Matter of Different Soil Use
Extent: 40 p.
Date: 22-May-2017
Keywords: dirvožemis;humusas;organinė anglis;agregatai;soil;humus;soil organic carbon;aggregates
Abstract: Eksperimentas atliktas 2016 metais Aleksandro Stulginskio Universiteto Bandymų stotyje lengvo priemolio karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Hipotezė: Keturlaukėje sėjomainoje nusistovėjusias (42 m.) tręšimo sistemas pakeitus į intensyvų tręšimą pagal rekomenduojamas normas blogėja dirvožemio kokybė, keičiasi dirvožemio visuminės anglies kiekis ir jos pasiskirstymas dirvožemio struktūriniuose agregatuose. Tyrimo objektas: dirvožemio fizikinės-cheminės savybės. Tyrimo tikslas: nustatyti dirvožemio organinės medžiagos kiekį, jos pasiskirstymą dirvožemio struktūriniuose agregatuose Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti dirvožemio humusingumą. 2. Nustatyti dirvožemio organinės anglies kiekį pasiskirstymą skirtinguose dirvožemio struktūriniuose agregatuose. 3. Nustatyti dirvožemio pH ir judriųjų elementų (P2O5 ir K2O) bei visuminio azoto kiekį. Darbo rezultatai. Pasikeitus auginimo technologijai, dirvožemio humusingumas sumažėjo visose, tręšimo sistemose ‒ labiausiai kontrolėje (-0,88%), o mažiausiai organinėje-mineralinėje tręšimo sistemoje (-0,53%), kas parodo jog organinėje-mineralinėje tręšimo sistemoje anglis buvo labiausiai apsaugota nuo aplinkos veiksnių. Tai atsispindi įvertinus dirvožemio organinės anglies kiekį skirtingo dydžio struktūriniuose agregatuose‒ nustatytas didžiausias dirvožemio organinės anglies kiekis organinėje-mineralinėje tręšimo sistemoje (14,9 g kg-1) 2‒1 mm struktūriniuose agregatuose, o mažiausias dirvožemio organinės anglies kiekis (9,2 g kg-1) kontroliniame variante <0,25 mm struktūriniuose agregatuose. Pasikeitus auginimo technologijai, pasikeitė ir dirvožemio pH, judriųjų elementų (P2O5 ir K2O) bei visuminio azoto kiekiai.
An experiment was conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University on the soil type Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols. Hypothesis: By changing the established fertilization systems (42 y.) of four-field rotation into the intensive fertilization system in line with the recommended rates, soil quality deteriorates as well as the change in the content of soil organic carbon and its distribution in soil aggregates is observed. Research object: chemical-physical properties of the soil. Research aim: to determine the content of soil organic carbon, its distribution in soil aggregates and other chemical parameters of the soil. Objectives: 1. To establish soil humus quantity. 2. To identify the content of soil organic carbon and its distribution in different sizes of soil aggregates. 3. To measure soil pH, P2O5, K2O and total nitrogen amount. Research results. By replaced the growing technology, the decrease of soil humus in all fertilization systems was measured: the biggest change was determined in the control (-0.88%) and the lowest one was identified in the organic-mineral fertilization system (-0.53%). It reveals that soil organic carbon was mostly protected from environmental factors in the organic-mineral fertilization system. The protection was also noticeable while assessing the content of soil organic carbon in different sizes of soil aggregates: the highest content of soil organic carbon was established in the organic-mineral fertilization system (14.9 g kg-1) in 2‒1 mm size aggregates whilst the lowest soil organic carbon (9.2 g kg-1) was measured in the control in the aggregates of <0.25 mm size. Having replaced the growing technology, the level of soil pH from alkaline became neutral, the quantity of potassium increased, the amount of phosphorus and total carbon decreased.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113156
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.