Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113146
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Amalevičiūtė-Volungė, Kristina
Title: Sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos
Other Title: Changes in the properties of Pachiterric Histosol as influenced by management and renaturalisation
Extent: 120 p.
Date: 14-Dec-2016
Keywords: žemapelkė;renatūralizacija;durpžemiai;Pachiterric Histosol;renaturalisation;peat soil
Abstract: Pelkių ir durpynų dirvožemiai yra vieni didžiausių organinės anglies rezervų, ir jų naudojimas prisideda prie anglies emisijos ar kaupimosi procesų. Nusausinus durpžemį, durpių susidarymo procesą ir anglies kaupimąsi pakeičia durpės irimo, mineralizacijos bei suslūgimo procesai. Organinės medžiagos mineralizacijos intensyvumui bei profilio struktūros pokyčiams daug įtakos turi durpžemio nusausinimo laipsnis bei jo dirbimas ir tręšimas. Nagrinėjamas poveikis durpiniam dirvožemiui po skirtingo žemės ūkio naudojimo. Aliktas tyrimas susieja agronomijos, ekologijos ir aplinkotyros mokslus. Tyrimų tikslas – įvertinti sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) chemines bei fizikines savybes, anglies kokybinius ir kiekybinius pokyčius dėl skirtingo naudojimo ir vykstančios renatūralizacijos. Pirmą kartą įvertinta durpinio dirvožemio, vykstant renatūralizacijai, organinių medžiagų kokybiniai rodikliai, hidrofobiškumas ir molekuliniai rodikliai, organinių medžiagų kiekybinis pasiskirstymas humifikuotoje ir labilioje frakcijose. Durpžemio savybės ištirtos analizuojant profilius, jų foninių (gamtinių) savybių kontekste. Gauti nauji tyrimų duomenys parodo durpinio dirvožemio cheminės sudėties pokyčius ir poveikį aplinkai, kurie priklauso nuo buvusio žemės naudojimo. Nustatyti skirtumai, kurie vis dar išliko po skirtingų buvusių žemės naudojimų, ne tik bendrųjų elementų, bet ir molekuliniame lygmenyje. Tyrimo rezultatai papildys mokslo žinias apie buvusio žemės naudojimo daromą įtaką durpiniam dirvožemiui ir jo renatūralizacijai. Remiantis tyrimo rezultatais galima bus parinkti nusausinto ir sukultūrinto durpinio dirvožemio agropriemones, skatinančias išsaugoti dirvožemio cheminę sudėtį. Darbo rezultatai gali būti taikomi: optimizuojant agrotechnines ir agrochemines priemones durpžemių naudojime žemės ūkyje, teikiant rekomendacijas tvariam sukultūrinto (nusausinto, nukasto) durpžemio naudojimui bei durpžemio renaturalizacijos procesų valdymui, pasyvią renatūralizaciją keičiant aktyviomis priemonėmis. Tyrimų rezultatai prisideda prie Lietuvos dirvožemių dangos pažinimo ir dirvotyros teorijos vystymo, taip pat rezultatai bus naudingi vystant durpžemių savybių tyrimo metodologiją į ją integruojant naujus metodus.
Wetland and peatland soils are among the largest organic carbon stocks, and their use contributes to carbon emissions or accumulation processes. Peat decomposition, mineralization and settling processes are changing the peat formation process and carbon accumulation after peat draining. The degree of soil drainage as well as soil cultivation and fertilization has considerable influence on the organic matter mineralization rate and changes in the profile structure. The focus of our work is research into the peculiarities of organic carbon accumulation and transformation as influenced by different land–use. This investigation incorporate agronomy, ecology and environmental sciences. The study set out to estimate chemical and physical properties of Pachiterric Histosol, qualitative and quantitative changes in carbon resulting from different management and renaturalisation processes. Our study is the first attempt to evaluate organic matter quality indicators, hydrophobicity and molecular indicators of organic matter quantitative distribution in humified and labile fractions of peat soil during renaturalisation. Peat soil properties were investigated by analysing the profiles in the context of their background (natural) characteristics. The differences in general elements and those identified at the molecular level still persisted after the different former land uses. The results obtained in this study will enable the choice of agricultural practices that promote conservation of chemical composition of cultivated and drained peat soils. The results may be used for optimization of agro–technical and agrochemical measures for peat soils used in agriculture, for making recommendations for sustainable use of cultivated (drained, with removed peat layer) peat soil, and for the management of peat renaturalisation processes when changing passive renaturalisation by active measures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113146
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.