Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113118
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAleinikovas, Marius-
dc.contributor.authorŠilinskas, Benas-
dc.date.accessioned2020-12-21T19:46:14Z-
dc.date.available2020-12-21T19:46:14Z-
dc.date.issued2016-05-26-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/113118-
dc.description.abstractDarbo objektas – brandaus amžiaus medžių eglės mediena iš Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijos. Darbo tikslas – nustatyti paprastosios eglės medienos mechanines savybes ir tampros modulį destrukciniu bei nedestrukciniu metodu, bei nustatyti jų tarpusavio ryšius. Darbo metodai – duomenys apie eglės medienos tampros modulį ir mechanines savybes buvo rinkti naudojant garsinį tomografą Arbotom 3D, LIGNOSTATION ir TEST-FORM 500KN įrangą, kuri priklauso jungtinių tyrimo centrui „Nemuno slėnis“. Duomenys buvo renkami Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje Vaišvydavos girininkijoje 70 kv. 20 sklp. Tyrimo metu pamatuoti ir nupjauti 7 medžiai, iš kurių atpjauti 21 rąstelis, t.y. iš kiekvieno medžio paimta po 3 rąstelius: iš kamblinės, vidurinės ir viršūninės stiebo dalies. Rąsteliai pamatuoti garsiniu tomografu Arbotom 3D. Tankis buvo tirtas 42 atpjovose nuo kiekvieno rąstelio apatinės ir viršutinės dalies, naudojantis „Nemuno“ slėnio LIGNOSTATION įranga. Statinio tampros modulio nustatymui buvo sulaužytos 140 bandinių „Nemuno“ slėnio įrangos TEST-FORM 500KN pagalba. Bandiniai gauti išpjovus juos iš rąstelių 50x100x1000 mm matmenimis. Surinkti duomenys apdoroti naudojant MS Excel, Proteus, Arbotom programas. Atliekant tyrimą buvo naudoti tokie bendrieji metodai: dokumentų analizės, duomenų grupavimo, modeliavimo, loginis, palyginimo, apibendrinimo. Rezultatai – Tyrimo metu gautas vidutinių mechaninių savybių parametrų pokytis stiebo aukščio atžvilgiu skirtingiems rodikliams nėra vienodas. Medienos tankis didėja nuo kamblio viršūnės link, tačiau nuo stiebo vidurio pradeda mažėti. Garso greitis ir dinaminis tampros modulis sudaro kylančią laiptišką struktūrą. Statinis tampros modulis per visą stiebo aukštį išlieka gana pastovus, tuo tarpu atsparumas lenkimui pastoviai mažėjo nuo kamblinės dalies viršūnės link. Ieškant ryšių tarp tampros modulio ir kitų mechaninių savybių nustatyta, jog statinis tampros modulis labiau priklauso nuo garso greičio R2=0,458, negu nuo tankio R2=0,05. Vidutinio stiprumo ryšys rastas tarp dinaminio ir statinio tampros modulių R2=0,491. Viena stipriausių priklausomybių tyrimo metu rasta tarp statinio tampros modulio ir atsparumo statiniam lenkimui, kur R2=0,774.lt
dc.description.abstractThe object - spruce wood of mature trees from Dubrava Experimental and Teaching Forest Enterprise Vaišvydavos district. The aim - to set Norway spruce wood mechanical properties and modulus of elasticity, by nondestructive and destructive methods, and determine their mutual relations. Working methods - data on spruce modulus and mechanical properties were collect by using acoustic tomography Arbotom 3D LIGNOSTATION and TEST-FORM 500KN equipment belonging to the Joint Research Centre Nemunas valley. The data was collected in Dubrava experimental teaching FE Vaišvydavos district of 70th square 20th area. The study measured and cut 7 trees of which 21 logs were cut i.e. from each tree 3 logs were made: the butt, middle and apical part of the stem. Chit measured acoustic tomography Arbotom 3D. Density has been studied in 42 cuts from each log's lower and upper part, through Nemunas Valley LIGNOSTATION equipment. The static elastic module of 140 samples were broken with Nemunas Valley Equipment TEST-FORM 500KN aid. The samples obtained from small logs of 50x100x1000 mm dimensions. The collected data was processed using MS Excel, Proteus, Arbotom programs. The study was to use the following general methods: document analysis, data aggregation, modeling, logical, comparison, generalization. Results - The average mechanical properties of the parameters change in the stem height in relation to the different indexes were found not uniform. Wood density increases from the butt end toward the tip, but from the middle of the stem begins to decline. The sound speed and dynamic modules consised in a rising step structure. Static modules over the entire height of the mast remains relatively constant, while the flexural strength declined steadily from the butt towards the top. Searching for communication between the modules of elasticity and other mechanical properties showed that the static module is more dependent on the speed of sound R2 = 0.458, than the density R2 = 0.05. Moderate link was found between dynamic and static elastic modules R2 = 0.491. The correlation coefficient 0.68. One of the strongest dependencies, as the study showed, was between static modules of elasticity and resistance and static bending, where in R2 = 0.774.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent58 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjecteglės medienalt
dc.subjectmechaninės medienos savybėslt
dc.subjectmedienos tampros modulislt
dc.subjectatsparumas statiniam lenkimuilt
dc.subjectstiprumo klasėslt
dc.subjectNorway spruce wooden
dc.subjectmechanical properties of wooden
dc.subjectwood modulus of elasticityen
dc.subjectresistance to static bendingen
dc.subjectstrength classes.en
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titlePaprastosios eglės (Picea abies, (L) Karst.) medienos tampros modulio ir mechaninių medienos savybių tarpusavio ryšio analizėlt
dc.title.alternativeNorway spruce (Picea abies, (L) Karst.) wood modulus of elasticity and wood mechanical properties correlation analysisen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

89
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.