Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112977
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Beinaravičiūtė, Asta
Title: Alytaus miškų urėdijos rekreacinių miško išteklių ir jų naudojimo reikmių vertinimas parengiant rekomendacijas darniai plėtrai
Other Title: Assessment of recreational areas of Alytus Forestry, the features of their usage, and to provide recommendations for their sustainable development
Extent: 92 p.
Date: 22-Mar-2016
Keywords: rekreaciniai miškų ištekliai;gyventojų rekreacinės reikmės;vertinimas;rekomendacijos plėtrai;recreational areas of Alytus Forestry;recreation development;assessment;recomendations
Abstract: Darbo objektas – Alytaus miškų urėdijos Alytaus rajono: Miroslavo, Daugų, Pivašiūnų ir Nemunaičio rekreacinių arealų miškai, kuriuose pagal LR bendrąjį planą, yra vidutinio intensyvumo rekreacijos plėtros galimybės. Darbo tikslas – Įvertinti Alytaus miškų urėdijos Miroslavo, Daugų, Pivašiūnų ir Nemunaičio rekreacinių arealų miškų rekreacinius išteklius, jų naudojimo ypatumus ir parengti rekomendacijas jų darniai plėtrai. Darbo metodai – Miškų tinkamumo rekreacijai vertinimas atliktas panaudojant vidinės miškotvarkos duomenis. Medynai buvo vertinti pagal tinkamumo rekreacijai kriterijus: medyno rūšinę sudėtį, amžių, augavietę, skalsumą (Riepšas E, 1990). Kultūros bei gamtos paveldo objektų būklė įvertina vizualiai (apžiūrint) taikant 3 balų vertinimo skalę ir numatant priemones jų tvarkymui bei priežiūrai. Daugumos kultūros paveldo objektų būklė yra gera (16), 5 objektų –patenkinama. Sociologinis tyrimas (anketinė apklausa) atlikta dviem variantais: internetinės apklausos ir popierinių anketų platinamų rekreacinio arealo aplinkos gyventojams. Viso pateikta 20 klausimų. Anketa pateikta vadovaujantis pagrindiniais metodologiniais tokių apklausų principais (Valackienė ir Mikėnė, 2008; Butkevičienė, 2013). Apklausoje dalyvavo 391 respondentai. Surinkti duomenys apdoroti ir išanalizuoti MC Office Excel programa. Tyrimo rezultatai pateikti aprašomuoju ir grafiniu metodais. Darbo rezultatai - Atliktas medynų tinkamumo rekreacijai vertinimas 138,20 ha plote. Daugų, Miroslavo, Pivašiūnų, Nemunaičio rekreaciniuose arealuose išaiškinti atskirų rekreacinių arealų miškų tinkamumo rekreacijai ypatumai. Nustatyta, kad bendras visų minėtų arealų miškų tinkamumas rekreacijai yra: aukštas – 27,1 ha (20 %), vidutinis – 33,9 ha (25 %), žemas – 77,2 ha (55 %). Tinkamiausi rekreacijai yra Miroslavo ir Nemunaičio rekreacinių arealų, mažiausiai tinkami – Pivašiūnų rekreacinio arealo miškai. Tinkamiausiai rekreacijai (pliažinimuisi) vandens telkiniai tirtuose rekreaciniuose arealuose pripažinti: Nemuno upė, Didžiulio, Obelijos ežerai. Mažiausiai tinkamas Ilgio ežeras. Daugumos Daugų, Pivašiūnų, Miroslavo, Nemunaičio rekreacinių arealų teritorijose esančių gamtos ir kultūros paveldo objektų būklė yra gera. Sociologiniais tyrimais nustatyta, kad didžiausi rekreacinių arealų miškų rekreacinio naudojimo trūkumai yra: žaidimo ir sporto aikštelių stoka (nurodė 27 % respondentų) (ypač Miroslavo, Pivašiūnų, Nemunaičio seniūnijose), sanitarinių-higieninių priemonių (šiukšliadėžių, tualetų, geriamo vandens) stoka (nurodė 22 % respondentų), laužaviečių, vietų griliui pastatyti – 16 % respondentų, nuomos punktų (dviračių, valčių ir kito sportinio inventoriaus) paslaugų – 13 %, informacijos (nuorodų, stendų) reikmių – 12 % respondentų. Remiantis šiais tyrimų rezultatais parengtos rekomendacijos Miroslavo, Daugų, Pivašiūnų ir Nemunaičio rekreacinių arealų miškų darniam tvarkymui bendrame 47,2 ha plote, atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus, nusausinimą, želdinimą ir rekreacinės infrastruktūros įrengimą bei priežiūrą.
Subject of the research – forests of Miroslavas, Daugai, Pivašiūnai and Nemunaitis recreational areas of Alytus Forestry, Alytus District, where, according to the master plan of the Republic of Lithuania, there are possibilities of average intensity recreation development. Aim of the research - to assess the recreational resources of forests of Miroslavas, Daugai, Pivašiūnai and Nemunaitis recreational areas of Alytus Forestry, the features of their usage, and to provide recommendations for their sustainable development. Methodology -– assessment of forest suitability for recreation was performed by using the internal forest management data. Stands were assessed, according to the following suitability for recreation criteria: their species composition, age, site, stocking level (Riepšas E, 1990). Condition of cultural and natural heritage objects was assessed visually (by inspecting) by applying the 3-score rating scale and providing measures for their management and care. Condition of most of cultural heritage objects is good (16), while condition of 5 objects is satisfactory. Sociological research (questionnaire survey) was carried out in two versions: online surveys and paper questionnaires, distributed to residents of recreational area environment. In total, 20 questions were presented. The questionnaire was delivered, following the main methodological principles of these surveys (Valackienė and Mikėnė, 2008; Butkevičienė, 2013). 391 respondents took part in the survey. The collected data were processed and analyzed with MC Office Excel. The results of research are presented in descriptive and graphical methods. Results - assessment of stands suitability for recreation was performed in the area of 138,20 h. The features of suitability of forests of individual recreational areas in Miroslavas, Daugai, Pivašiūnai and Nemunaitis recreational areas for recreation were identified. It was found out that suitability of forests of aforementioned areas for recreation is: high – 27,1 ha (20 %), average – 33,9 ha (25 %), low – 77,2 ha (55 %). The most suitable for recreation are the forests of Miroslavas and Nemunaitis recreational areas, while the least suitable ones are the forests of Pivašiūnai recreational areas. The most suitable water pools for recreation in the studied recreational areas are the following: Nemunas River, Didžiulis, Obelija lakes. The least suitable is Ilgis Lake. Condition of most of natural and cultural heritage objects, located in Miroslavas, Daugai, Pivašiūnai and Nemunaitis recreational areas, is good. Sociological research proved that the most significant disadvantages of recreational usage of forests in recreational areas are the following: lack of playgrounds and sports grounds (specified by 27 % of respondents) (especially in Miroslavas, Pivašiūnai, Nemunaitis elderships), lack of sanitary-hygienic measures (bins, toilets, drinking water) (specified by 22 % of respondents), lack of fireplaces, places for grills - 16 % of respondents, rental points (bicycles, boats, and other sports equipment) - 13 %, information (references, stands) - 12 % of respondents. Following these results of research, recommendations for sustainable management of forests in Miroslavas, Daugai, Pivašiūnai and Nemunaitis recreational areas in the total area of 47,2 ha by performing landscaping logging, drainage, planting, installation and maintenance of recreational infrastructure, were presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112977
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.