Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112945
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Žalys, Justas
Title: Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis žieminių kviečių agroekosistemos komponentams
Other Title: Tillage, straw and green manure incorporation effects of winter wheat agroecosystem components
Extent: 43 p.
Date: 2015
Keywords: neariminis žemės dirbimas;šiaudai;žalioji trąša;žieminiai kviečiai;effect of ploughless tillage;straw;green manure;winter wheat
Abstract: Tyrimo objektas – žieminiai kviečiai (Triticum aestivum L.) piktžolės, sliekai ir dirvožemis. Stacionarus bandymas įrengtas 1999 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimai vykdomi 2013–2014 m. Eksperimentas buvo vykdomas pagal tokią schemą: A veiksnys: Šiaudų įterpimas: šiaudai pašalinti (-Š), šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys: Žemės dirbimo sistemos. Atlikus tyrimus nustatyta, kad šiaudų įterpimas (+Š) šlyties pasipriešinimą padidino 11,1 – 11,6 proc., palyginus su dirva be šiaudų (-Š). Įvairaus intensyvumo neariminis žemės dirbimas šlyties pasipriešinimą, palyginus su giliu arimu (GA), padidino nuo 46,6 iki 71,7 proc. Gilesniame armens sluoksnyje (10-20 cm gylyje) seklus arimas (SA) šlyties pasipriešinimą padidino 51,5 proc. Dirvožemio kietumą didino ir šiaudų įterpimas ir mažesnio intensyvumo žemės dirbimo sistemos. Dirvoje su šiaudais, palyginus su dirva be šiaudų, 15 – 35 cm gylyje kietumas buvo nuo proc. iki proc. didesnis. Mažiausias kietumas nustatytas giliai artoje dirvoje. Gilesniame nei buvo įdirbta dirva sluoksniuose seklus arimas dirvožemio kietumą padidino nuo 17,8 proc. iki 22,5 proc., (KL) – nuo 29,8 proc. iki 42,3 proc., RK – nuo 29,9 proc. iki 62,5 proc., ŽTRK – nuo 15,4 proc. iki 54,3 proc., ND – nuo 16,9 proc. iki 52,8 proc. Podirvyje 40 – 50 cm gylyje dirvožemio kietumo padidėjimo beveik nenustatyta. Šiaudų įterpimas ir žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos žieminių kviečių sudygimui. Piktžolių daigų skaičių, palyginus su giliu arimu (GA), esmingai padidino seklus purenimas kultivatoriumi strėliniais noragėliais ir lėkštiniais padargais (KL), seklus purenimas rotoriniu kultivatoriumi prieš sėją (RK), žaliosios trąšos įterpimas rotoriniu kultivatoriumi prieš sėją (ŽTRK) ir tiesioginė sėja i neįdirbtą dirvą (ND). Šiaudų paskleidimas ir žemės dirbimo sistemos turėjo esminės įtakos piktžolių masei pasėlyje prieš derliaus nuėmimą. Šiaudų paskleidimas piktžolių masę sumažino 2 kartus, palyginus su dirva be šiaudų. Palyginus su giliu arimu, piktžolių masė buvo esmingai didesnė (RK, ŽTRK, ND) laukeliuose. Žieminių kviečių derlingumas buvo esmingai didesnis dirvoje su paskleistais šiaudais, lyginant su dirva be šiaudų. ŽTRK derlingumą padidino 10,2 proc. Kitos žemės dirbimo sistemos kviečių derlingumui esminės įtakos neturėjo. Šiaudų įterpimas (+Š) esmingai padidino sliekų skaičių armens sluoksnyje. Sausros sąlygomis neišryškėjo žemės dirbimo poveikis sliekams, tačiau sekliai rotoriniu kultivatoriumi purentoje dirvoje (RK), dirvoje su žaliąja trąša (ŽTRK) bei neįdirbtoje dirvoje (ND) vidutinė slieko masė buvo net 2-3 kartus didesnė nei giliai artoje dirvoje (GA).
Object of the work - winter wheat (Triticum aestivum L.), weeds, earthworms and soil. Stationary was arranged in 1999. Aleksandro Stulginskio University Experimental Station. Research carried out in 2013–2014. The experiment was carried out according to the following scheme: A factor: Straw incorporation: removing straw (-S), straw, shredded and spread (+ S). Factor B: tillage systems . The results of work. Studies show that traw incorporation (+ S) in the shear resistance increased from 11.1 to 11.6 percent. compared to the soil without straw (s). Varying the intensity of Environmental Engineering and Land shear resistance, compared with deep plowing (GA) increased from 46.6 to 71.7 percent. Deeper topsoil layer (10-20 cm depth) shallow plowing (SA) shear resistance increased by 51.5 percent. Soil hardness increased and straw insertion and less intensive tillage systems. Soil and straw compared to the soil without straw 15 to 35 cm below the surface hardness was from percent. up percent. higher. Minimum hardness set deep plowed soil. Deeper than the cultivated soil shallow plowing the soil hardness increased from 17,8 percent. by 22,5 percent. (KL) – up 29,8 percent to 42,3 percent, ŽTRK – up 15,4 percent to 54,3 percent, ND – up 16,9 percent to 52,8 percent. Subsoil 40-50 cm deep soil hardness increases almost did not. Straw incorporation and tillage system had no significant effect on winter wheat emergence. Weed seedlings as compared with deep plowing (GA), substantially increased the shallow loosening tines cultivator jib and disk implements (KL), shallow loosening harrow before sowing (RK), green fertilizer before sowing harrow (ŽTRK) and direct drilling No-till soil (ND). Straw spreading and tillage system had a material impact on the mass of weeds in the crop before harvest. Residue spread weed mass by 2 times as compared to the soil without straw. Compared to deep plowing, weed weight was substantially higher (RK, ŽTRK, ND) fields. Winter wheat yields were substantially higher in the soil with distributed straw compared with the soil without straw. (ŽTRK) yields increased by 10.2 percent. Other tillage systems on wheat yield had no significant influence. Straw incorporation (+ N) substantially increased the number of earthworms topsoil layer. Drought conditions not revealed in land tillage on earthworms, but detectives harrow loosened soil (RK), the soil with green fertilizer (ŽTRK) and uncultivated soil (ND), the average worm weight was 2-3 times higher than the deep plowed soil (GA).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112945
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.