Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112903
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Steiblytė, Ieva
Supervisor: Amšiejus, Algirdas
Title: Bičių įtaka ekologinio ir intensyvaus auginimo vasarinių rapsų derliui
Other Title: Bees influence on ecological and conventional spring rapeseed crops
Extent: 42 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: vasarinis rapsas;bitės;nektaras;biologinis cukrus;derlius;spring rapeseed;bees;nectar;biological sugar;yield
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami vasarinio rapso žiedų nektaringumo ir nektaro cukringumo, augalų ir žiedų skaičiaus, bičių lankomumo žieduose ir biologinio derliaus tyrimų rezultatai ekologiniame ir intensyviame pasėliuose. Tyrimo objektas – ekologinis ir intensyvaus auginimo vasarinių rapsų pasėlis. Darbo metodai: tyrimai atlikti 2013 m. Aleksandro Stulginskio Universiteto Bandymų stotyje, ekologiškai bei intensyviai auginamuose vasarinių rapsų pasėliuose. Eksperimento metu buvo nustatomas rapsų žiedų nektaringumas, bičių įtaka rapsų biologiniam derliui, augalų ir žiedų skaičius ir bičių gausumas ant žiedų. Darbo rezultatai. Gaunamo medaus kiekį iš vasarinio rapso žiedų, esmingai įtakojo tiek ūkininkavimo sistema, tiek meteorologinės sąlygos. Vidutiniškai vienas rapso žiedas išskyrė 0,85 mg intensyviame ir 0,74 mg ekologiškame pasėliuose nektaro arba 11,2 g/m-2 ir 24,3 g/m-2 atitinkamai. Didžiausia cukraus koncentracija tiek ekologinio (43,8 %), tiek intensyvaus (46,3 %) pasėlių nektaro mėginiuose užfiksuota birželio 26 d. Ekologiškai auginto vasarinio rapso pasėlyje nektaro cukraus koncentracija siekė 23,6 %, intensyviai auginto – 27,1 %. Intensyviai auginamo vasarinio rapso augalai užmezga patikimai daugiau žiedų (28650 vnt.), nei ekologiškai auginto rapso (15288 vnt.). Esmingai didžiausias bičių gausumas ant žiedų ekologiniame pasėlyje 2013 m. buvo užfiksuotas birželio 21 d. (vidutiniškai 46,3 bitės) Intensyviai augintame pasėlyje bičių buvo 36,4 % daugiau nei ekologiniame pasėlyje. Vasarinio rapso sėklų kiekiui ankštarose esminės įtakos turi bičių apdulkinimas. Ekologiškai ir intensyviai augintų vasarinių rapsų sėklų kiekis ankštarose esmingai nesiskiria. Ūkininkavimo intensyvumas bei entomologiniai izoliatoriai (išeliminuojant bičių apdulkinimą) esmingai įtakoja sėklų masės pokyčius.
This master studies final thesis provides summer rapeseed flower nectar and levels of sacharine in nectars, number of flowers in a plant, bee’s attendance to the flowers and biological harvest results on ecological and conventional rapeseed corps. Studied object - ecological and conventional summer rapeseed corps. Work methods: research was done in the year 2013 in Aleksandras Stulginskis University Experimental station, on ecological and conventional summer rapeseed crops. During the experiment the rapeseed flower nectar was determined, bee’s influence on rapeseed biological yield, plants and flowers number and bees abundance on flowers. Research results. Amount of honey obtained from summer rapeseed flower, was influenced majorly by farming methods, as well as meteorological conditions. At average single rapeseed flower produced 0.85 mg in conventional and 0.74 mg ecological crops or 11.2 g/m-2 and 24.3 g/m-2 respectively. Highest sugar concentration in ecological (43.8 %) as well as in conventional (46.3 %) crops nectar samples was determined on the 26th of June. Sugar concentration in ecological grown summer rapeseed crops was at maximum of 23.6 % conventionally grown – 27.1 %. Conventionally grown summer rapeseed plants generate higher number of flowers (28650 units) more than the ecological grown rapeseed (15288 units). Highest attendance of bees on flowers of ecological crops in the year 2013 was recorded on the 21st of June (average of 46.3 bees) on conventional grown crops there was 36.4 % more bees than the ecological crop. Summer rapeseed seed quantity in the pods is influenced by bees pollination. The quantity of seeds in pods does not differ according the method of farming ecological or conventional. Intensity of farming or entomological insulators (eliminating bees pollination) influence changes of seeds mass.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112903
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.