Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112896
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Naudžiūtė, Laima
Title: Skirtingų hibridinės tuopos klonų prigijimo ir augimo ypatumai Lietuvoje
Other Title: Different hybrid poplar clones establishing and growth patterns in Lithuania
Extent: 82 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: Hibridizacija;tuopos;drebulės;Hybridization;poplars;aspen
Abstract: Magistro darbe tiriama skirtingų hibridinės tuopos klonų prigijimo ir augimo ypatumai Lietuvoje. Darbo objektas – Drebulės hibridų klonai ir tuopų hibridų klonai ir veislės Darbo tikslas – ištirti skirtingų hibridinės tuopos klonų prigijimo ir augimo ypatumus Lietuvoje bei įvertinti selekcijos galimybes. Darbo metodai – Lietuvoje, atsižvelgiant į skirtingas klimatines sąlygas, dviejuose bandomuosiuose želdiniuose įveisti drebulės hibridų klonai ir ir tuopų hibridų klonai ir veislės iš 8 šalių (4098 medelių). Vegetacijos pradžioje ir jai pasibaigus buvo išmatuota ir įvertinti tokie rodikliai: pradinis medelių aukštis (H12P), aukštis rudenį (H12R), skersmuo (šaknies kaklelyje) rudenį (D12R), pumpurų sprogimas pavasarį (Fen12P), pumpurų sukrovimas rudenį (Fen12R), medelių būklė pavasarį (BuklP) ir rudenį (BuklR), išsilaikymas pavasarį (IšsilP) ir rudenį (IšsilR) bei apikalinis dominavimas pavasarį (ApikP) ir rudenį (ApikR). Surinkti duomenys apdoroti SAS statistinio paketo programomis buvo atlikta dispersinė analizė ir įvertinti svarbiausi genetiniai parametrai –paveldėjimas, genotipinė variacija, klonų ir aplinkos sąveika bei koreliacijos. Darbo rezultatai - Įvertinus hibridinės drebulės ir hibridinės tuopos rodiklius, galima teigti, kad išsilaikymas rudenį Dubravoje pablogėjo, dėl smulkiųjų graužikų pažeistų medelių ar naikinant augaliją aplink medelius. Bendras visų šalių klonų aukščio prieaugis (ZH) Anykščių bandomuosiuose želdiniuose buvo 20,99 cm. – dvigubai didesnis nei Dubravos bandomuosiuose želdiniuose, kur jis tesiekė tik 10,05 cm. Kloninės variacijos komponentė skirtingiems požymiams siekė nuo 0,8 iki 57%. Genetinės variacijos koeficientas, apibūdinantis genetinių skirtumus tarp klonų, buvo labai aukštas prieaugio, pumpurų sprogimo, medelių aukščio ir skersmens požymiams ir sudarė 14,7-58,4%, o šių požymių paveldėjimo koeficientas buvo 0,12-0,58. Klonų ir aplinkos sąveikos įtaka, buvo didžiausia prieaugiui 16,3 % ir fenologijai rudenį – 17,71 %, o mažiausia klonų ir aplinkos sąveikos įtaka yra fenologijai pavasarį – 4,7 %, pastaroji nors ir maža, bet patikima. Bandomieji želdiniai turėjo labai didelę įtaką aukščiui, aukščio prieaugiui, būklei rudenį ir fenologijai rudenį, tai rodo skirtingas klimatines ir edafines bandymų sąlygas. Blokų įtaka buvo labai patikima daugeliui medelių požymių, o ypač įtakojo jų skersmenį.
In this investigate work the investigated different hybrid poplar clones establishing and growth patterns in Lithuania. Research objekt. Hybrid aspen and hybrid poplar clones and varieties Research aim. To explore peculiarities of different hybrid poplar clones in Lithuania and to evaluate the breeding potential. Research methods. In Lithuania in different climatic conditions two experimental plantations of hybrid aspen and poplar clones and varieties from 8 countries (4098 trees) have been established and studied. At the beginning and at the end of vegetation it has been measured and assessed the following tree characteristics: the initial tree height (H12P), height in autumn (H12R), diameter (root collar) in autumn (D12R), bud burst in spring (Fen12P), bud set in autumn (Fen12R) trees condition in the spring (BuklP) and autumn (BuklR), survival in spring (IšsilP) and autumn (IšsilR), and apical dominance in spring (ApikP) and autumn (ApikR). The collected data were analysed based on variance analysis using SAS statistical package programs, and most important genetic parameters -inheritance, genotypic variance, clones by environment interaction and correlations were evaluated. Research results and conclusions. Evaluation of hybrid aspen and hybrid poplar traits suggest that the persistence of the fall Dubravos worse for small rodents damaged trees or destruction of vegetation around the trees. Total height growth of clones (ZH) in Anykščių experimental plantation was 20.99 cm. - double than in the Dubrava plantation, where it amounted only to 10.05 cm. Clonal variance component for different traits was from 0.8 to 57%. Coefficient of genotypic variation was highest for height increment, bud flushing, tree height and diameter, from 14.7 to 58.4%, heritability coefficient was from 0.12 to 0.58. Clone and environmental interactions influence, was the largest in height increment, 16.3% and phenology in autumn, 17.71%. The lowest but reliable clones by environmental interactions was for the phenology in spring - 4.7%. Experimental plantations had a very significant impact on height, height increment, the state in the autumn and autumn phenology, suggesting different climatic and edafines test conditions in these sites. Block effect was large for many traits of trees, and was particularly large for tree diameter
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112896
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.