Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112879
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Cibulskaitė, Auksė
Title: Didžiosios Dailidės ežero dumblo užterštumo sunkiaisiais metalais įvertinimas
Other Title: Heavy Metals Analysis and Sediment Quality Values in Great Dailide Lake
Extent: 64 p.
Date: 26-May-2010
Keywords: Didžiosios Dailidės ežeras;organogeniniai gruntai;dumblas;sunkieji metalai.;Great Dailide Lake;sediment quality;sludge;heavy metals.
Abstract: Magistro darbe tiriama Alytaus mieste esančio Didžiosios Dailidės ežero dumblas, užterštas sunkiaisiais metalais, atliekama palyginamoji jo analizė su anksčiau darytais tyrimais bei sprendžiamas panaudojimo klausimas. Darbo objektas - Didžiosios Dailidės (10,6 ha) ežero dumblas bei vanduo. Darbo tikslas – įvertinti Didžiosios Dailidės ežero užterštumą sunkiaisiais metalais ir remiantis chemine dumblo analize, įvertinti užterštumo lygį bei pasiūlyti priemones iškasto dumblo panaudojimui. Darbo metodai. Didžiosios Dailidės ežero dumblo užterštumui ir būklei įvertinti , buvo pasirinkta nevalyta ežero centrinė dalis . Joje buvo pasirinkti keturi taškai. Su pelkiniu zondu apie nustatytų taškų centrą buvo daromi 7 grunto gręžiniai, atskirais horizontais 0,0 -1,0 m, 1,1 - 2,0 m paimti sudėtiniai organogeninių gruntų ėminiai, kurie tirti laboratorijoje ir analizuojami. Ežero vandenio cheminei analizei nustatyti paimti vandens mėginiai iš ežero ir prasifiltravusio pro iškastą dumblą. Darbo rezultatai. Įvertinus tyrimus, nustatyta, kad Didžiosios Dailidės ežero organogeniniai gruntai stipriai užteršti sunkiaisiais metalais (ypač chromu, nikeliu, variu), pagal LAND 20:2005, priskirti III užterštumo kategorijai. Dirvožemio užterštumo pavojingumo laipsnis - „ypač pavojingas“. Palyginus su 1998, 2005 m. atliktomis analizėmis, pastebėta, kad ežere organogeninių gruntų užterštumas nemažėja. Įvertinus, vandens tyrimus, nustatyta, kad išsiplauna tiktai nikelis kiti sunkieji metalai nežymiai viršija leistinas koncentracijas, todėl galime manyti , kad sunkieji metalai organogeniniuose gruntuose yra surišti. Iškasus gruntus, vyksta jų susimaišymas ir persiskirstymas, sumažėja juose sunkiųjų metalų koncentracija. Dumblas, priskirtas III kategorijai galima panaudoti kurui, šalikelių griovių šlaitų humusinio grunto sluoksniui suformuoti, miško kirtaviečių rekultivacijai.
Problem statement: The objective of this research was to evaluate the degree of heavy metal contamination in Great Dailide Lake. Research object: Polluted surface water and bed sediment of Great Dailide Lake , located in Alytus, south of Lithuania. Project's goal: To evaluate degree of heavy metal contamination in Great Dailide Lake and to show relationship between amount and mobility of heavy metals forms . Material and methods: Samples of bed sediment with heavy metals concentrations were obtained from south part of Great Dailide Lake. Seven holes, approximately at a distance of 0,0 -1,0 m, 1,1 - 2,0 m apart from each other, were drilled to collect the samples of sludge from the bottom of the lake. To evaluate the the chemical analysis of the Great Dailide Lake water samples were taken, also. For further evaluation all samples were send to labs and compared to the prior studies results. Results: The overall objective of this research work was to evaluate the degree and extent to which the heavy metal contamination has affected the lake. The research shows that bed sediment of Great Dailide Lake is very contaminated with heavy metals, such as Cr, Ni, and Co. According LAND 20:2005, this lake still remains and belongs to the pollution category III. Comparison was made to the studies from 1998 and 2005 and situation remains very dangerous. Chemical analysis of polluted surface water shows increased concentration of Ni, but the rest of heavy metals shows moderated levels of heavy metals. Sludge belongs to category III used for recultivation of woodcutting, recultivation of soils and as solid fuel. Conclusion: Importance and opportunities of sludge recycling system were also included and discussed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112879
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.