Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112867
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Zakarauskas, Tomas
Title: Pagrindinio žemės dirbimo supaprastinimo poveikis žieminių kviečių pasėliui
Other Title: The effect of reduced primary tillage on winter wheat
Extent: 45 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: Supaprastintas žemės dirbimas;žieminiai kviečiai;tiesioginė sėja.;Reduced tillage;winter wheat;direct seeding.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami žemės dirbimo supaprastinto ir tiesioginės sėjos įtakos žieminių kviečių pasėliui tyrimo rezultatai. Darbo objektas – Žieminių kviečių pasėlis supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos sąlygomis. Darbo metodai: buvo tirti tokie žemės dirbimo budai: 1) įprastinis arimas 23–25 cm gyliu; 2) seklusis arimas 12–14 cm gyliu; 3) gilusis purenimas 23–25 cm gyliu; 4) seklusis purenimas 12–15 cm gyliu; 5) tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą. Atlikti šie stebėjimai: Dirvožemio agrofizikinės savybės (šlyties pasipriešinimas, dirvožemio drėgnis, dirvožemio temperatūra), sliekų kiekis dirvožemyje, piktžolėtumo nustatymas, žieminiu kviečių daigų tankumas, produktyvių stiebų tankumas, derliaus apskaita, bei 1000 grūdų masė. Darbo rezultatai. Visuose skirtingai įdirbtuose laukeliuose šlyties pasipriešinimas 0–10 cm ir 10–20 cm iš esmės nesiskyrė (P>0,05), palyginti su įprastiniu žemės dirbimu. Taikant tiesioginę sėją dirva buvo drėgniausia 7,30 proc., lyginant su tradiciniu žemės dirbimu. Gilus purenimas ir seklus purenimas turėjo tendenciją didinti dirvožemio temperatūrą. Trumpaamžės piktžolės esmingai (P0,05) ir jų biomasė (1,1 ir 1,9 karto, P>0,05), palyginus su įprastiniu žemės dirbimu. Žieminių kviečių daigų sudygimas po 3 ir 10 dienų buvo panašus tiek taikant supaprastintą žemės dirbimo būdą, tiek įprastai dirbtuose laukeliuose. Esmingai (P<0,05) mažesnis (5,7 proc.) žieminių kviečių daigų sudygimas nustatytas praėjus 3 dienos nuo sudygimo taikant tiesioginę sėją, palyginti su giliu arimu. Žemės dirbimo supaprastinimas ir tiesioginė sėja, palyginti su įprastiniu arimu, neturėjo esminės įtakos produktyviųjų stiebų tankumui. Žieminių kviečių derlingumas buvo gautas panašus taikant visus tirtus žemės dirbimo būdus, tik esmingai (P<0,01) 6,5 proc., mažesnis taikant gilųjį purenimą. Visi supaprastinti žemės dirbimai esmingai (P<0,05, P<0,01) mažino (5,7–11,9 proc.) 1000 grūdų masę, lyginat su giliu arimu.
The study of Master's final work is based on study results of a simplified and direct sowing cultivation on winter wheat crops. The study object of the work focuses on winter wheat in tillage and direct sowing under simplified conditions. Working methods: an exploration of such cultivation ways: 1) normal ploughing depth 23 to 25 cm; 2) shallow ploughing 12-14 cm depth; 3) deep loosening at the depth of 23–25 cm, 4) shallow loosening at the depth of 12–15 cm; 5) direct seeding into uncultivated soil. The following sampling were performed: soil agro physical properties (shear resistance, soil moisture, soil temperature), weed abundance, winter wheat seedling density, quantity of earthworms in soil, productive stems density, yield and 1000 grain weight. The results. It was found that the shear resistance of all the differently cultivated fields was of 0 to 10 cm and 10-20 cm what shows that in principle it did not differ (P>0.05), compared to the ordinary cultivation. Deep and shallow hoeing had a tendency to increase the temperature of the soil. The annual weed significant (P0.05) and biomass (1.1 and 1.9-fold, P>0.05) compared to conventional tillage. Winter wheat seedling germination after 3 and 10 days was similar in the simplified tillage and ordinary cultivated fields. Significant (P<0.05) lower (5.7 percent) winter wheat seedling emergence observed at 3 days after emergence in direct sowing compared to deep plowing. Tillage and direct seeding compared to conventional plowing, had no significant impact on the productive stem density. Winter wheat yields were similar under all investigated land tenure systems, essentially only (P<0.01) 6.5 percent, using less making a deep scarification. All simplified tillage significant (P<0.05, P<0.01) reduced (from 5.7 to 11.9 per cent.) 1000 grain weight, compared to deep plowing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112867
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.