Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112760
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jonikaitė, Jurgita
Title: Skirtingo genotipo bulvių gumbų kokybės rodiklių kitimas laikymo metu
Other Title: The Change of Quality Parameters of Different Potato Genotype Tubers During Storage
Extent: 42 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: bulvės;cheminė sudėtis;genotipas;laikymo trukmė;masės nuostoliai;potato;chemical composition;genotype;storage time;mass losses
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiamas skirtingo genotipo bulvių gumbų kokybės rodiklių kitimas laikymo metu. Tyrimo tikslas - ištirti skirtingo genotipo bulvių gumbų kokybės rodiklių kitimą laikymo metu. Darbo objektas - trys bulvių veislės: 'Blue Congo' (violetinės spalvos minkštimas), 'Blue Danube' (geltonos), 'Vitelotte' (intensyviai violetinės). Darbo metodai. Bulvių gumbų kokybinių rodiklių kitimas laikymo metu buvo įvertintas Aleksandro Stulginskio universiteto, Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų bei Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto laboratorijose. Tyrimas vyko nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. balandžio mėnesio (7 mėnesiai). Keturiais pakartojimais vykdytas dviejų veiksnių eksperimentas: veiksnys A – bulvių veislė, veiksnys B – laikymo trukmė. Visa tyrimui skirta žaliava įsigyta iš Valstybinio Priekulės augalininkystės instituto (Latvija). Standartiniais metodais bulvių gumbuose nustatyta: vitamino C, kalio, nitratų, žalios ląstelienos, žalių pelenų, žalių proteinų, tirpių sausųjų, sausųjų medžiagų kiekiai. Laikymo metu įvertinti natūralūs masės nuostoliai, po 7 mėnesių gumbų sudygimas ir bendrieji masės nuostoliai. Visi tyrimų duomenys apdoroti dviejų veiksnių dispersinės analizės metodu, naudojant LSD testą (R05), kompiuterinę programa DISVEG iš paketo SELEKCIJA. Koreliaciniai priklausomumai tarp tirtų požymių įvertinti kompiuterine programa STAT iš programų paketo SELEKCIJA. Darbo rezultatai. Bulvių gumbų laikymo trukmė ir genotipas turėjo įtakos jų cheminės sudėties kitimui ir bendrųjų masės nuostolių dydžiui. Lyginant tirtas veisles tarpusavyje laikymo pabaigoje patikimai didžiausi vitamino C, kalio, sausųjų medžiagų, tirpių sausųjų medžiagų kiekiai nustatyti 'Vitelotte' veislės bulvių gumbuose. Jie intensyviausiai sudygo (10,52 %) ir juose susidarė didžiausi natūralūs ir bendrieji masės nuostoliai (atitinkamai 12,78 % ir 23,3 %).
Master's thesis presents the quality parameters of potato tubers of different genotype during storage. Aim of the research: to investigate the change in quality parameters of potato tubers of different genotype during storage. Object of the research: three potato cultivars 'Blue Congo' (purple – colored flesh), 'Blue Danube' (yellow), 'Vitelotte' (intensive purple). Research methods: the change in parameters of potato tubers during storage was assessed at Aleksandras Stulginskis University, in the laboratory of Raw Materials for Food, Zootechnical and Agronomical Analyses as well as the laboratory of Institute of Agricultural and Food Science. The research lasted for 7 months from October 2012 till April 2013. A two-factor experiment was conducted with four repeats: factor A – potato cultivar, factor B – storage time. All the raw material necessary for research was purchased from State Priekuli Plant Breeding Institute (Latvia). The application of standard methods enabled to determine the amount of Vitamin C, potassium, nitrate, crude fibre, crude ash, crude protein, soluble solids and dry matter amount in potato tubers. During the storage the natural mass losses, tuber germination after 7 months and general mass losses were evaluated. All research data were processed applying the method of two-factor dispersion analysis, using LSD test (R05), and a computer program DISVEG from the package SELEKCIJA. The correlation between the investigated features was evaluated using a computer program STAT from the software package SELEKCIJA. Research results: The storage time of potato tubers and genotype had influence on variation of their chemical composition and the general amount of mass losses. Comparison of the cultivars at the end of the storage time revealed that 'Vitelotte' cultivar of potato tubers had significantly highest amount of vitamin C, potassium, dry matter and soluble solids. They germinated intensively (10.52 %), and contained the largest natural and general mass losses (respectively 12.78% and 23.3%).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112760
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.