Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112719
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mažrimė, Akvilė
Title: Ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūra Lietuvos rinkoje
Other Title: Culture of Ecological Agricultural Products' Consumption in the Lithuanian Market
Extent: 74 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: ekologiški produktai;„žalieji“ vartotojai;vartojimo kultūra;žaliasis marketingas;rėmimas.;ecological products;„green“ consumers;consumption culture;green marketing;support.
Abstract: Darbo uždaviniai: • Aptarti ekologiškų žemės ūkio produktų sampratą. • Nustatyti ekologiškų žemės ūkio produktų vartotojus ir priemones, skatinančias jų vartojimą žaliojo marketingo kontekste. • Išanalizuoti veiksnius, formuojančius vartojimo kultūrą. • Pateikti ekologinių žemės ūkio produktų vartojimo teorinį modelį. • Patikrinti ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo teorinį modelį Lietuvos rinkoje. Tyrimo metodai: • Sisteminė mokslinės literatūros analizė, bendroji ir loginė analizė, lyginimo ir apibendrinimo metodai. • Ekspertų ir anketinės apklausos metodai. Darbe remtasi įvairiais informacijos šaltiniais: moksliniais straipsniais, monografijomis, internetiniais šaltiniais, atlikto tyrimo duomenimis ir kt. Duomenys analizuoti ir tvarkyti SPSS Statistic 17.0 versija. Atlikta koreliacinė (Spirmeno koeficientas ir Chi kvadratas) ir regresinė analizės. Tyrimo rezultatai. Remiantis Lietuvos ir užsienio šalių autorių rėmimo teorija bei tyrimo metu gautais duomenimis apie ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūrą, pateiktas ir patobulintas ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo modelis. Pagal gautus tyrimo pirminių duomenų rezultatus nustatyta, kad ekologiškų produktų vartojimo kultūrą Lietuvoje veikia du veiksniai: vartotojo vertybės ir požiūris su įpročiais.
Objectives of the work: • To discuss the concept ofecological agricultural product. • To identify the consumers of ecological agricultural products and consumption support methods in green marketing context. • To analyze the factors that impact the culture of consumption. • To provide theoretical model of ecological agricultural products' consumption culture. • To prove theoretical model of ecological agricultural products' consumption culture. The research methods: • A systematic analysis of the scientific literature, general and logical analysis, comparison of aggregation methods. • Experts interviews and questionnaire survey. The work is based on various sources of information: scientific articles, monographs, online resources, survey data. To analyze and manage the SPSS version 17.0. Correlation (Spearman's coefficient and chi square) and regression analysis. Research results: According to the Lithuanian and foreign authors theory and study data on the organic agricultural products in the consumer culture, the improved consumption pattern of organic agricultural products is provided. Research results show that the ecological consumption culture in Lithuania is influenced by two factors: consumer values and attitudes with habits.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112719
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.