Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112649
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lukošienė, Giedrė
Title: Paauglių asmenybės raida
Other Title: Adolescent Personality Development
Extent: 59 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: vertinimas;identitetas;asmenybės raida;paaugliai;Self-evaluation;identity;personality development;adolescents
Abstract: Paauglystė yra labai sunkus laikotarpis profesinės mokyklos mokiniams. Paauglystė ir jos raida yra pats sunkiausias laikas ne tik tėvams ir juos mokantiems pedagogams, bet ir patiems paaugliams. Chaosas būna ir jausmuose, ir kūne, ir prote. Paaugliams labai sunku šiuo laikotarpiu, nes jiems jis yra tarsi pereinamasis, kai tenka priimti svarbius sprendimus: savarankiškas gyvenimas bendrabučiuose, profesijos pasirinkimas, atsakomybė už save ir savo poelgius. Paauglystės tarpsnis, yra laikomas rizikos amžiumi, nes tada pradeda sparčiai formuotis asmenybė, aktyviai vykti jos socializacija, atitinkamų vaidmenų prisiėmimas ir kt. Šiuo laikotarpiu yra svarbus savęs vertinimas, pasitikėjimas savimi, nes jis yra vienas svarbiausių socialinių įgūdžių, suteikiantis psichologinio stabilumo, komforto ir saugumo jausmą, mokėjimas bendrauti, lyginimasis į kitus (daugelis lyginasi į klasės ar grupės lyderius). Tyrimo objektas – paauglių asmenybės raida. 1. Tyrimo tikslas – atskleisti profesinės mokyklos mokinių asmenybės raida. Tyrimo uždaviniai: 2. Ištirti paauglių asmenybės raidos ypatumus, remiantis moksline literatūra. 3. Atskleisti profesinės mokyklos mokinių asmenybės ypatumus, jausmus, vertybes, gyvenimo planus besiformuojančios asmenybės kontekste. 4. Nustatyti profesinės mokyklos mokinių savęs vertinimo lygį. 5. Palyginti asmenybės raidos ypatumus pagal mokinių lytį, amžių, šeimos sudėtį . Tyrimo hipotezės: 1. Vyresnių profesinės mokyklos mokinių asmenybės raida yra ryškesnė nei jaunesnių mokinių 2. Profesinėje mokykloje besimokančių merginų asmenybės raida kokybiškai skiriasi nuo to paties amžiaus vaikinų asmenybės raidos. Šiame darbe naudoti šie tyrimo metodai: 1.Mokslinės literatūros šaltinių tiriamu klausimu analizė. 2.Empiriniam tyrimui atlikti naudotas kiekybinis duomenų rinkimo būdas – anketavimas (anketinė mokinių apklausa). 2.1. Anketa sudaryta iš klausimų, skirtų įvertinti besiformuojančios asmenybės ypatumus: kaip mokinys save jaučia (kas jis yra), kokie jo ateities planai, kokius jausmus jis pažįsta, kokias vertybes jis išpažįsta, kokios asmenybės savybės jam būdingos ir t.t. ( pagal A.Vaičiulienę, 2004). 2.2. Rozenberg savęs vertinimo testas savigarbai tirti. 2.3. Medžio piešinys asmenybei vertinti, H-T-P ( J.Buck, 1969). Duomenys apdoroti SSPS programa Tyrimo išvados: 1. Literatūros analizė atskleidė, kad tapatumą atradęs paauglys (susiformavusi asmenybė) turi aiškius ateities planus, jam būdinga asmenybės atsakingumo ypatybė, dominuojantys teigiami jausmai ir socialios vertybės, bei aukštesnė nei vidutinė savigarba. 2. Trečdalis ištirtos profesinės mokyklos mokinių save nusako kaip asmenybę, likusieji apsiriboja įvairių socialinių vaidmenų nuoroda. 3. Profesinės mokyklos mokinių asmenybė formuojasi siektina kryptimi , tai rodo ateities planų, dominuojančių asmenybės savybių, teigiamų jausmų išraiška. 4. Dvasingumo vertybių atsisakymas bei nežymiai aukštesnė nei vidutinė savigarba rodo nepalankią asmenybės raidą. 5. Darbe iškeltos hipotezės pasitvirtino: • Vyresnių profesinės mokyklos mokinių asmenybės raida yra ryškesnė nei jaunesnių mokinių • Profesinėje mokykloje besimokančių merginų asmenybės raida kokybiškai skiriasi to paties amžiaus vaikinų.
Adolescence is a very difficult period for vocational school students. Adolescence and its development is the most difficult time not only for parents and educators who teach them, but for the adolescents. Chaos is in their feelings, body and mind. Adolescence is a very difficult period for them it is like a transition when it comes to make important decisions: independent living in hostels, the choice of profession, the responsibility for yourself and your actions. Stage of adolescence, is considered to be a risky age, because then a personality begins to form rapidly, a personality starts its socialization, role-taking, etc. During this period self-esteem and confidence is very important, because it is one of the most important social skills, providing psychological stability, comfort and sense of security, communication, comparative to the others (many adolescents try to be like (or copy) the class or group leaders). The object of the research of students' personality characteristics. The aim is to reveal the vocational school student personality characteristics. The tasks are: 1. To investigate the characteristics of adolescent personality development based on scientific literature. 2. To reveal vocational school students’ personal characteristics, feelings, values and life plans in the context of the emerging personality. 3. To set vocational school students’ self-assessment level. 4. To compare features of the personality development of students by gender, age, family composition. The study hypotheses are: 1. Personality development is more expressed in older students of vocational schools than in younger students. 2. Girls’ personality development differs from boys’ personality development. Research methods: 1. Aanalysis of the science literature according to the issue. 2. Quantitative method of data collection - questionnaire (questionnaire survey of students). 2.1 The questionnaire contained questions designed to assess the emerging personality characteristics: who he/she is, what are his/her future plans, what feelings he/she knows, what values he/she has, etc. 2.2 Rosenberg's self-assessment test to investigate self-esteem. 2.3. Wood painting personality assessment. The data processing program SPSS Conclusions: 1. Literature analysis revealed that the teenager who has discovered the identity (formed personality) has clear future plans, personal responsibility, the characteristic of dominating positive emotions and social values, and higher than average self-esteem. 2. One-third of surveyed vocational school students describe themselves as an individual, remaining confined to the different social roles of reference. 3. Vocational school students formed the target direction of personality; it shows the plans for the future, the dominant personality traits, and the expression of positive feelings. 4. The refusal of moral values and low self esteem shows not finished personality development. 5. The hypotheses were confirmed: • Personality development is more expressed in older students of vocational schools than in younger students. • Girls’ personality development qualitatively differs from boys’ personality development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112649
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

360
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.