Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112645
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dargelis, Paulius
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: Tauragės regiono konkurencingumo stiprinimo modelis
Other Title: Model of Competitiveness Improvement of Taurage Region
Extent: 85 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: Regionas;konkurencingumas;modelis.;Region;competitiveness;model.
Abstract: Pagrindinių universitetinių magistrantūros studijų baigiamasis darbas 61 puslapiai, 22 paveikslai, 16 lentelių, 56 literatūros šaltiniai, 3 priedai, lietuvių kalba. PRASMINIAI ŽODŽIAI regionas, potencialas, konkurencinis pranašumas, modelis. Tyrimo objektas – regiono konkurencingumas. Tyrimo tikslas – parengti ir pagrįsti Tauragės regiono konkurencingumo didinimo modelį. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti teritorinio konkurencingumo sampratą ir konkurencingumą įtakojančius veiksnius. 2. Ištirti teritorinio konkurencingumo modelius bei konkurencingumo vertinimo būdus. 3. Išnagrinėti Tauragės regiono išteklius ir nustatyti regiono konkurencinį potencialą. 4. Nustatyti Tauragės regiono konkurencingumo didinimo modelio sudėtinius elementus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų ir statistinių duomenų analizė bei sintezė, ekspertinis vertinimas ir anketinė apklausa, duomenų grupavimo ir grafinio vaizdavimo bei modeliavimo metodai. Teorinėje darbo dalyje aptarti konkurencingumą skatinantys aplinkos veiksniai, teoriniai konkurencingumo modeliai bei identifikuoti konkrečiam regionui būdingi konkurencingumo rodikliai, sudarė prielaidą empirinėje darbo dalyje išanalizuoti tikslinio – Tauragės regiono konkurencinius pranašumus (išteklių analizės pagalba). Remiantis atliko tyrimo rezultatais, projektinėje darbo dalyje buvo parengta regiono išskirtinumų bei galimybių matrica ir suformuotas Tauragės regiono konkurencingumo didinimo modelis bei aprašytos jo modifikacijos keičiantis mikro, mezo ir makro aplinkos veiksniams. Tyrimo rezultatai skelbti (1 priedas) ASU studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas – 2012“ balandžio 19 d. (Jaunasis mokslininkas, 2012. Studentų mokslinė konferencija. Straipsnių rinkinys. ASU: Kaunas)
Thesis of university Master studies includes 61 pages, 22 figures, 16 tables, 56 references, 3 annexes, in the Lithuanian language. KEY WORDS: region, potential, competitive dominance, model. Research object – competitiveness of Taurage region. Research aim – to develop and justify the model of Taurage region competitiveness improvement. Objectives: 1. To analize the concept of territorial competitiveness and particular action influencing the competitiveness. 2. To envisage models of territorial competitiveness and methods of competitiveness evaluation. 3. To consider resources of Taurage region and to determine competitiveness potential of the region. 4. To determine components of the Model of Taurage region competitiveness improvement. Research method: analysis and synthesis of scientific literature, documents and statistical data, expert analysis, questionnaire survey, data clustering, graphical representation, modelling. Research results Theoretical part includes analysis of environmental factors, influencing the competitiveness and theoretic competitiveness models, identifies competitiveness criteria existing in particular region, formulates the presumption for empirical analysis of target competitive dominance of Taurage region (resource analysis). Practical part presents the matrix of region exclusivity and opportunities, developes the model of competitiveness improvement of Taurage region, including modifications induced by alternation of micro, mezzo and macro factors of the environment. Results of the research are presented at ASU scientific conference „Young scientist – 2012“, April 19th, 2012.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112645
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.