Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112610
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Dubickas, Rytis
Title: Miško išteklių dinamikos tyrimas
Other Title: Forest outcomes dynamic analysis
Extent: 49 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: miško išteklių dinamika;miškotvarka;atrankinė inventorizacija;medynų našumas.;forest survey;forest inventory by sampling method;land category forest;stand yield.
Abstract: Darbo objektas – Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miškai. Darbo tikslas - įvertinti miškų kokybinius ir kiekybinius pokyčius ir jų priežastis Mažeikų miškų masyve 1982 – 2006 metais, panaudojant sklypinės inventorizacijos duomenis. Darbo metodai - panaudoti sklypinės miškų inventorizacijos, taksacinių rodiklių analizės metodai. Vertinant medynų našumą ir jo pasikeitimus, atlikta įvairiapusė medynų analizė, gauti duomenys palyginti su ankstesnių inventorizacijų duomenimis. Įvertintas naudmenų pasikeitimas, miškų taksaciniai ir kt. rodikliai. Įvertinta kokį poveikį miško našumo pasikeitimams turėjo girininkijos ūkinė veikla. Darbo rezultatai. Atlikus tyrimus, gauti rezultatai: Mažeikių girininkijos miškuose didėja eglynų ir beržynų plotai. Tokie medynai dabar vyrauja Lcs, Lbl, Ncs augavietėse. Vyraujantys pusamžiai ir bręstantys medynai, mažos apimties pagrindiniai kirtimai lemia didelį tūrio prieaugio kaupimą. Per analizuojamą laikotarpį padidėjo medynų tūris 1 ha ( dabar 217 m³/ ha ). Pagal sklypinės miškų inventorizacijos duomenis nustatytas vidutinis tūrio prieaugio kaupimas 6,86 m3/ha per metus.
The object of Master's study is forest yield and its changes under growth and forest measures in Mažeikiai forest district of Mažeikiai Training Forest. Enterprise. The purpose of the work is to estimate changes of forest and forest yield as well as efficiency of silviculture activities in Mažeikiai forest district. Analysis of there changes was made using data of standwise inventory. Following work methods were used in this study: forest inventory by standwise inventory method, analysis of stand parameters changes, method of stand yield balance. Following analysis of stand yields and its changes was made using data of inventory by sampling method. Obtained results were compared with data of standvvise inventory forest. There were estimated changes of forestland categories, distribution by forest types felled volume and other parameters. The impact of forestry activities on changes of forest stand yield was evaluated too. Research results showed increasing of area pine and black alder forest types in Mažeikiai forest district. This results show purposive formation of stands' species composition in Lcs, Lbl, Ncs sites. Prevailing in Mažeikiai forest district young, medium and mature age stands determine high grass increment, stands age, grown up stock volume. According to the results of sampling inventory by method there is defined grow annual increment increasing by 6,86 m3/ha over a year intense average stock volume increase.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112610
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.