Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112549
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Janulionis, Gintaras
Title: Bekočio ąžuolo (Q. petraea), paprastojo ąžuolo (Q. robur) ir jų hibridų paplitimo dėsningumai trako miške
Other Title: Spread pattern of sessile oak (Q. petraea), pedunculate oak (Q. robur) and interspecific hybrids in Trako forest
Extent: 52 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: paprastasis ąžuolas;bekotis ąžuolas;pomiškis;lapų morfologiniai požymiai;pedunculate oak;sessile oak;oak undergrowth;leaf morphological traits
Abstract: Objektas – Trako miškas, Veisiejų miškų urėdija, Seirijų girininkija. Darbo tikslas – nustatyti bekočio ir paprastojo ąžuolo, taip pat šių rūšių hibridų paplitimą pomiškyje Trako miške bei šį procesą sąlygojančius veiksnius. Darbo metodai – ąžuoliukų rūšinės struktūros ir kiekio nustatymas pomiškio žėliniuose, lapų skleidimosi fenologinės struktūros ir morfologinių požymių analizė. Darbo rezultatai. Tarprūšinių paprastojo ir bekočio ąžuolų hibridų morfologinių lapo požymių variacija juvenaliniame amžiuje buvo didesnė nei vienos kurios tėvinių rūšių. Lapalakščio ilgis ir didžiausio lapalakščio pločio vieta labiausiai skyrėsi tarp nagrinėjamų ąžuolų rūšių ir tariamų hibridinės kilmės medžių juvenaliniame amžiuje. Vėlyvų fenologinių formų vyravimas hibridinės kilmės brandžių ąžuolų tarpe parodo, kad didžiausia dalis hibridų gaunama kryžminantis vėlyvesnėms bekočio ir paprastojo ąžuolo formoms. Trako miško pomiškio žėliniuose yra 5 % bekočių ir 75 % paprastųjų ąžuolų. 20 % pomiškio ąžuolų įvertinti kaip bekočio ir paprastojo ąžuolo hibridai. Nustatyta, kad didžiausias bekočio ąžuolo plitimas Trako miške vyksta rytų kryptimi, o vyraujanti medyno medžių rūšis turėjo daugiau įtakos bekočio ąžuolo pomiškio gausumui, nei paprastojo ar hibridinės kilmės ąžuolų. Pirmo ardo lajų glaudumas nedarė neigiamos įtakos bekočio ąžuolo atsikūrimui. Paprastojo ąžuolo pomiškio kiekiui didesnis trako glaudumas neturi neigiamos įtakos. Žolių ir krūmokšnių dangos gausa labiausiai neigiamai veikia bekočio ąžuolo atsikūrimą. Darbo apimtis - magistrinis darbas parašytas lietuvių kalba, jo apimtis 51 puslapis, 5 lentelės ir 20 paveikslų. Panaudoti 58 literatūros šaltiniai.
Object – Trako forest, Veisieju Forest Enterprise, Seiriju Forest District. Aim of work – To assess the distribution pattern of pedunculate and sessile oaks undergrowth including their hybrids and to evaluate the factors that influence the process of forming oak undergrowth in Trako forest. Methods of work – determination of the structure of oak undergrowth species, phenological structure of leaf spreading forms and analysis of morphological leaf traits. Results of work. The variation of leaf morphological traits of interspecific hybrids at juvenile age was higher than that of any of parental species. Leaf blade length and the point of maximum leaf blade width differentiated oak species most of all traits at juvenile age. Prevalence of late phenological forms among mature oak trees of hybrid origin indicate that the majority of hybrids derive from crosses between late flushing trees. Oak undergrowth consists of only 5 % of sessile oak, 20 % of the hybrids and the remaining 75 % of pedunculate oak. It was shown that the most intense sessile oak spread was at east direction. Prevailing tree species of the first storey had larger influence for sessile oak undergrowth compared to pedunculate oak or hybrids. The density of the first storey had no negative influence for sessile oak regeneration effectiveness. The denser underbrush cover did not affect pedunculate oak undergrowth quantity. Herbal cover had negative effect on sessile oak regeneration. Volume and structure of the work. The thesis for master degree is written in Lithuanian. The thesis for master degree comprises of 51 pages, including 5 tables, 20 figures and 58 references.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112549
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

51
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.