Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Andriuškevičiūtė, Rimantė
Title: Paauglių moralės lygis šiuolaikinėje visuomenėje
Other Title: Level of Adolescents Morality in Modern Society
Extent: 76 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: moralė;dorovė;dorovinis ugdymas;morality;moral;moral education
Abstract: Darbe nagrinėjama paauglių moralės lygio ir mokytojų dorovės ugdymo klausimai. RAKTINIAI ŽODŽIAI: Moralė, dorovė, dorovinis ugdymas. Tyrimo objektas: Paauglių moralės lygis Tikslas: Ištirti dominuojantį paauglių moralės lygį Uždaviniai : 1. Aptarti moralės ir dorovės santykį bei dorovinio ugdymo svarbą; 2. Nustatyti skirtingų tipų mokyklų ir skirtingo amžiaus, lyties paauglių dominuojantį moralės lygį; 3. Išanalizuoti dorovinio ugdymo būdus, taikomus skirtingo tipo ugdymo institucijose. Hipotezės: 1. Vyresnio amžiaus paaugliai yra aukštesniame moralės lygyje. 2. Merginos yra aukštesniame moralės lygyje nei vaikinai. 3. Gimnazijoje besimokančių mokinių moralės lygis yra aukštesnis nei kitų tipų mokyklose besimokančių paauglių. Tyrimo metodikos: • Literatūros analitinė apžvalga; • Kiekybinio tyrimo metodas G. Lind „Moralinių sprendimų testas“; • Struktūrizuotas interviu su mokytojais; • Statistinis duomenų apdorojimas. Tyrimo rezultatai: • Jaunesnio amžiaus paaugliams būdingas keliais balais aukštesnis moralės lygis nei vyresnio amžiaus paaugliams. • Tiek jaunesnio amžiaus paauglių, tiek vyresnio amžiaus paauglių tarpe dominuoja vidutinis moralės lygis, o antroje vietoje – žemas. • Tyrimo rezultatai rodo, kad tiek vaikinams, tiek merginoms būdingas panašus moralės lygis. • Skirtingo tipo ugdymo institucijose taikomi panašūs dorovinio ugdymo metodai. Tačiau metodai nėra inovatyvūs ar įvairūs.
This research focuses on the issues of adolescents moral level and teachers morality development. Keywords: morality, moral education. The object: adolescents morality level. Aim of the research: to explore the dominant level of adolescents morality. Objectives: 1. To discuss the ratio of moral and morality, the importance of moral education; 2. To analyse dominant morality level of adolescents in schools of types different, in different age and gender groups; 3. To examine methods of moral training in educational institutions of different types. Hypotheses: 1. Elderly adolescents have a higher morality level. 2. Girls have a higher morality level than the boys. 3. Adolescents who study in Gimnazium have a higher morality level than those who study in schools of other types. Research methods: • Lind G. „Moral Judgement test: • Structured interview with teachers; • The statistical data processing. Research results: • Morality level of younger adolescents is by several scores higher than that of the elderly ones. • Both younger and elderly adolescents have dominating level of medium morality, and the second one – low level. • The research shows that both boys and girls are characterised by a similar morality level. • Educational institutions of different types use similar morality development methods. However, there is no innovation and variety of those methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112532
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

93
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.