Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112525
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Živatkauskienė, Ina
Supervisor: Aleknavičius, Audrius
Title: Varėnos miesto plėtros koncepcija
Other Title: Varėna town development concept
Extent: 64 p.
Date: 20-May-2013
Keywords: Darnus miestų vystymas;urbanizacija;miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis;Sustainable Urban Development;Urbanization;Forest Land coversion
Abstract: Didėjant urbanizacijos mastams būtina akcentuoti darnų miestų vystymąsi. Miestų sistemos kūrimas tarnauja žmogui, tačiau siekiant, išlaikyti tvarią aplinką, stiprią visuomenę, aukštus ekonomikos rodiklius privalomas miestų planavimas darnios plėtros kontekste. Darbo tikslas – Sukurti Varėnos miesto teritorinės plėtros koncepciją, darnios urbanistinės plėtros kontekste. Tyrimo objektas – Varėnos miesto teritorinė plėtra. Dėl specifinių gamtinių sąlygų (didelio miškingumo) Varėnos miesto teritorinė plėtra ribojama Miškų įstatymo (1994) nuostatų, kuriomis draudžiama miško plotus pritaikyti gyvenamųjų teritorijų plėtrai. Planuojant Varėnos miesto vystymą neišvengta teritorijų planavimo sprendimų, kurie neatitinka galiojantiems teisės aktams. Išanalizavus Varėnos miesto teritorijų planavimo dokumentus, Nacionalinę darnaus vystymo strategiją, kitus teisės aktus ir norminius dokumentus buvo sukurta alternatyvi Varėnos miesto plėtros koncepcija. Kurios pagrindas – vidinis organizuotos miesto ir teritoriškai prioretizuotos plėtros modelis. Varėnos miesto teritorinės plėtros poreikis iki 2020 m., kuris pateikiamas jau patvirtintoje Varėnos miesto erdvinės plėtros koncepcijoje, įgyvendinus alternatyvią Varėnos miesto plėtros koncepciją – pilnai tenkintinas ir neišplečiant miesto teritorijos į miško žemę. Darbo metodika: Siekiant įgyvendinti numatytus uždavinius, buvo atlikta išsami literatūros šaltinių turinio analizė. Vadovaujantis teisiniu – normatyviniu metodu, buvo atlikta nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, teritorijų ir urbanistinio planavimo dokumentų ir teisės aktų analizė. Pritaikant empirinį metodą buvo išnagrinėtas Varėnos miesto teritorijų planavimo teorijos ir praktikos atitikimas teisėms aktams ir darnaus miesto vystymo ir planavimo sampratai. Siekiant identifikuoti ir nustatyti svarbą, darnaus miesto komponentų buvo atliktas ekspertinis tyrimas, sudarytas kriterijų reikšmingumo nustatymo algoritmas. Pasirinkta aktyvi tyrimo forma – anketavimas. Nustatyta, kad ekspertai nepritaria miškų urbanizacijai net jei kitokia teritorinė miesto plėtra negalima. Su pateiktu teiginiu, kad naujų teritorijų panaudojimas skatina netikslingą teritorijų plėtrą, didžioji dalis ekspertų nesutinka. Reikia pabrėžti, kad vien tik teritorijų planavimo teisinio reglamentavimo tobulinimas neduos norimo rezultato be žmonių dalyvavimo viešuose svarstymuose, diskusijose teritorijų planavimo klausimais. Todėl darnus miestas galimas tik bendradarbiaujant, veikiant atsakingai ir suplanuotai, reikalaujant atitinkamos kvalifikacijos specialistų atsakomybės už padaromas grubias klaidas miestų planavime ir sprendinių įgyvendinimo procese.
Taking into consideration the increase of the scope of urbanization it is necessary to point up sustainable urban development. Urban system establishment is intended to serve people, however for the purpose of keeping stable environment, strong community and high economic standards, urban planning is compulsory in respect of sustainable development. Work objectives – to develop the concept of Varėna town territorial development in respect of sustainable urban development. Research subject-matter – Varėna town territorial development. Due to specific natural conditions (high forest coverage in relation to land area) Varėna town territorial development is limited by the provisions of the Law on Forestry (1994), which prohibit the application of forest area for residential area development. Territorial planning solutions which do not meet the valid legal acts were not avoided when planning Varėna town development. After conducting analysis of Varėna town territorial planning documentation, National Strategy for Sustainable Development, other legal acts and regulatory documents, an alternative Varėna town development concept was built up. Its ground – inner urban and priority territorial development model. In case of implementation of alternative Varėna town development concept the objectives of Varėna town territorial development before 2020, which are provided in already approved Varėna town spatial development concept, will be completely satisfied even without urban territorial expansion using forest areas. Work methodology: in order to implement the provided tasks, careful literary analysis was conducted. The conducted analysis of the National Strategy for Sustainable Development, territorial and urban planning documentation and legal acts is based on statutory and regulatory method. Empirical method was applied to examination of Varėna town territorial planning theory and practice conformity with legal acts and sustainable urban development and planning concept. In order to identify and determine the significance of sustainable urban development elements an expert research was conducted, criterion significance determination algorithm was drawn up. Active research form was chosen - questionnaire. It was determined that experts approve the urbanization of forested areas even if no other territorial urban development is possible. The majority of experts do not agree with the provided statement that the use of new territories stimulates unreasonable territorial development. It should be emphasized that the improvement of legal regulation of territorial planning will not provide desired results without people‘s participation in public considerations and discussions concerning territory planning. Therefore sustainable town is possible only by means of co-operation, responsible and planned actions with specialists liable for committed gross errors within the process of urban planning and decisions‘ implementation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112525
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

109
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.