Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112520
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kabašinskaitė, Gintarė
Supervisor: Adamonytė, Inga
Title: Sausros įvertinimo kriterijų analizė
Other Title: The analysis of droughts evaluation criteria
Extent: 61 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: Standartizuotas kritulių indeksas;sausra;sausringi laikotarpiai;hidroterminis koeficientas.;Standardized Precipitation Index;drought;dry periods;hydrothermal coefficient.
Abstract: Klimato kaita – didžiausia grėsmė pasauliui. Dauguma naujausių mokslinių tyrimų ir pranešimų klimato kaitos tema patvirtina, kad dabartinis žemės klimatas šyla būtent dėl žmogaus veiklos, o ypač dėl iškastinių degalų naudojimo, žemės ūkio technologijų bei žemės naudojimo pokyčių. Žemės ūkio produkcijos gamyba yra viena jautriausių hidrometeorologiniams reiškiniams ekonominės veikos sferų. Dėl globalios klimato kaitos daugėja nepalankių žemės ūkiui hidrometeorologinių reiškinių ir didėja jų neigiamo poveikio mastai žemės ūkiui, ypač žemės ūkio pasėliams. Šiame darbe nagrinėjama sausros vertinimo metodai ir bendrosios tendencijos (pokyčiai, dažnumas). Tyrimų objektų vietos pasirinkimui pagrindinis kriterijus buvo Lietuvos klimato rajonavimas, vyraujantys dirvožemiai, agrometeorologijos ir meteorologijos stočių tinklas, teritorijos panaudojimo funkciniai prioritetai. Dirvožemio drėgmės stebėjimams atlikti ir hidroterminio koeficiento ryšio su dirvožemio drėgmės atsargų kaita įvertinimui pasirinkti 9 būdingi taškai. Moksliniam darbui atlikti reikalingų dirvožemio drėgmės atsargų reikšmės 2012 m. gegužės – rugsėjo mėn. fiksuotos hidrometeorologijos tarnyboje.
Climate change - the biggest threat to the world. Most of the recent research and reports on climate change confirms that the current climate is warming the earth precisely because of human activities, in particular the use of fossil fuels, agricultural practices and land use changes. Agricultural production is one of the most sensitive weather events in the realms of economic activity. Due to global climate change on agriculture is increasing adverse weather events and increasing the scale of their negative impact on agriculture, especially agricultural crops. In this article we analyze the effects of drought on agriculture and mitigation measures. Study-site selection criterion was the main climatic regionalization of Lithuania, the predominant soils and meteorological stations network area within the functional priorities, and other factors. Soil moisture observations performed and hydrothermal coefficient interfaces with soil moisture reserves to assess changes in Option 9 specific points. Of scientific work carried out in the soil moisture reserve values in 2012. May - September. fixed Hydrometeorological Service. Meteorological and vegetation period humuditation conditions evaluated the characteristic areas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112520
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.