Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112489
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Ąžuolas, Valius
Title: Vasarinių rapsų sėjos laiko ir žemės dirbimo įtaka piktžolių plitimui ilgėjančio vegetacijos periodo sąlygomis
Other Title: The influence of sowing time and soil tillage on weed density in spring oilseed rape crop under conditions of longer vegetational period
Extent: 50 p.
Date: 24-May-2017
Keywords: rapsai;piktžolės;žemės dirbimas;sėja;rape;weeds;tilling of soil;sowing
Abstract: Darbo objektas – tradiciniu būdu ir supaprastintai dirbtoje dirvoje skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera annus Metzg.) pasėliai. Darbo tikslas – įvertinti sėjos laiko ir žemės dirbimo įtaką piktžolių plitimui vasarinių rapsų pasėlyje. Darbo uždaviniai: Tradiciniu būdu ir supaprastintai dirbtoje dirvoje skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų pasėlyje įvertinti: 1. piktžolių skaičių ir rūšinę sudėtį sudygus rapsams; 2. piktžolėtumą prieš derliaus nuėmimą; 3. koreliacinius-regresinius ryšius tarp skirtingu laiku sėtų rapsų sėklų derlingumo ir įvairių pasėlio piktžolėtumo rodiklių. Tyrimo metodai: Lauko eksperimentai atlikti 2016 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Sėjos laiko eksperimente vasariniai rapsai sėti nuo balandžio 10 d. iki gegužės 25 d. Prieš sėją sėklos guoliavietė paruošta taikant tradicinį ir supaprastintą žemės dirbimo būdą. Piktžolių daigų apskaita pirmą kartą atlikta rapsų 3–4 lapelių tarpsnyje, o antrą kartą vasarinių rapsų vegetacijos pabaigoje prieš derliaus nuėmimą. Laboratorijoje piktžolės analizuotos, suskirstant jas rūšimis. Kiekvienos rūšies piktžolės suskaičiuotos, nustatyta jų sausoji masė. Darbo rezultatai: 2016 metų tyrimų duomenimis, sėjos laikas turėjo esminės įtakos, o žemės dirbimas neturėjo esminės įtakos vasarinių rapsų pasėlių piktžolėtumui. Mažiausiai piktžolės plito vasarinius rapsus pasėjus labai anksti – kai tik galima pradėti dirbti žemę ir praėjus nedaugiau kaip 5 dienoms nuo pirmosios sėjos, arba pavėlinus sėją 30 ir daugiau dienų – sėjant gegužės 10-25 dieną. Eksperimentuose vyravo trumpaamžės piktžolės. Prastai sudygus pasėliui suvešėjo piktžolės ir vasarinių rapsų sėklų derlingumą sumažino esmingai, nors statistiškai patikimas koreliacinis ryšys tarp pasėlių piktžolėtumo ir vasarinių rapsų sėklų derlingumo eksperimente 2016 metais nenustatytas.
The object of the research is the crop of spring rape (Brassica napus L. spp. oleifera annus Metzg.) sown in the soil tilled in the traditional and simplified way at different times. Aim of the research is to evaluate the influence of the sowing time and land tilling on the spread of weeds in the crop of spring rape. The objectives of the research: To evaluate the following factors in the crop of spring rape sown in the traditional and simplified way of tilling of soil at different times: 1. The number of weeds and their varietal composition after the rape has sprouted; 2. The weediness before the harvesting; 3. Correlation-regressive relations between the yielding capacity of the rape seeds sown at different times and various indicators of crop weediness. Methods of research: Field experiments were carried out in the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in 2016. In experiment of sowing time, spring rape seeds were sowed on April 10 until May 25. Before sowing rape, the soil was prepared under traditional and reduced soil tillage methods. . The first analysis of weed sprouts was carried out with the rapeseed being at 3-4 leaves. The evaluation of the weed density of the crops was carried out for the second time at the end of spring rapeseed vegetation (during the seed ripeness) before harvesting. The weeds were analyzed in the laboratory by sorting them. The weeds of every sort were calculated and determined their mass of dry matter. Research results: According to the data of the research of 2016, the time of sowing was of essential influence, and the soil tilling was not of essential influence on the weediness of the harvest of spring rape. The weeds spread least of all if the spring rape was sown very early, i.e. whenever it was possible to start tilling the soil and no later than 5 days after the first sowing or after delaying the sowing by 30 or more days, in other words, sowing on May 10-25. The nondurable weeds prevailed in the experiments. As the crop sprouted poorly, the weeds thrived and they reduced the yielding capacity of the spring rape seeds essentially, although a statistically reliable correlation between the weediness of the crop and the yielding capacity of the spring rape seeds in the experiment of 2016 was not established.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112489
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
valius_azuolas_md.pdf1.44 MBAdobe PDF   Until 2022-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.