Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112451
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šulnius, Ronaldas
Title: Žemės ūkio augalų mišinių ir piktžolių konkurencija ekologinės žemdirbystės sistemoje
Other Title: Agricultural plant and weed competition in organic farming system
Extent: 46 p.
Date: 20-Apr-2016
Keywords: augalų mišiniai;piktžolės;ekologinė žemdirbystės sistema;mixture of plants;weeds;organic farming system
Abstract: Magistrantūros baigiamajame darbe tiriama kultūrinių augalų mišinių įtaka pasėlių produktyvumui bei piktžolėtumui ekologinėje žemdirbystės sistemoje. Darbo objektas – 4 rūšių kultūriniai augalai: sėjamosios avižos (Avena sativa L.) vasarinė forma, paprastojo miežio (Hordeum vulgare L.) vasarinė forma, sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) vasarinė forma, rapso (Brassica napus L.) vasarinė forma, ir segetalinė flora. Darbo metodai – Nustatytas augalų tankumas mišiniuose sudygus kultūriniams augalams vegetacijos pradžioje ir javų pieninės brandos tarpsnyje. Piktžolių gausumas skaičiuotas javų krūmijimosi tarpsnyje ir javų pieninės brandos tarpsnyje. Pasėlio apšvieta javų bamblėjimo tarpsnyje matuota dirvos paviršiuje ir virš augalo, o javų pieninės brandos tarpsnyje matuota dirvos paviršiuje, 1/3, 2/3 augalo aukščio ir virš augalų. Nustatytas augalų mišinių derlingumas, kuris perskaičiuotas t ha-1, standartinio drėgnumo ir 100 % švarumo. Darbo rezultatai – Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad auginant žemės ūkio augalų mišinius, dirvos paviršiaus apšviestumas sumažėjo miežių krūmijimosi tarpsnyje (1,5-2,1 karto), ir pieninės brandos tarpsnyje (1,8-14,8 karto), lyginant su kontroliniu variantu (vienarūšiu miežių pasėliu). Kuo mažesnis dirvos paviršiaus apšviestumas tuo labiau neigiamai veikia piktžolių dygimą ir jų augimą. Rezultatai parodė, kad piktžolių dygimą labiausiai stabdė (1,3-1,4 karto) miežių–avižų–rapsų ir miežių–rapsų mišiniai. Javų pieninės brandos tarpsnyje žemės ūkio augalų mišinių pasėlių piktžolėtumas buvo esmingai mažesnis: piktžolių skaičius nuo 1,8-2,1 karto, piktžolių masė nuo 2,6 iki 6,5 karto, lyginant su vienarūšiu pasėliu (kontroliniu variantu). Buvo nustatytas nevienodas poveikis žemės ūkio augalų mišinių derlingumui. Esmingai didesnis derlingumas (29,6–67,7 %) nustatytas auginant miežių–avižų, miežių–avižų–rapsų ir miežių–avižų–žirnių mišinius ir esmingai derlingumas mažesnis (29,9 %) auginant miežių–rapsų mišinį, lyginant su vienarūšiu miežių pasėliu. Esminiai skirtumai tarp miežių–žirnių ir miežių pasėlių nebuvo nustatyta, tačiau miežių–žirnių mišinio derlingumas buvo 11,3 % mažesnis dėl per didelio žirnių vešlumo, kurie konkuravo dėl tų pačių vegetacijos veiksnių.
Master's thesis investigates the impact of mixtures of cultivated plants on the productivity of the crops and weed infestation in organic farming system. Research object – 4 kinds of cultural plants: sowing oat (Avena sativa L.) summer form, barley (Hordeum vulgare L.) summer form, sowing pea (Pisum sativum L.) summer form, rape (Brassica napus L.) summer form and segetal flora. Research methods – Plant density in mixtures after sprouting of cultivated plants in the beginning of vegetation and cereal milky maturity stage was established. Weed abundance was calculated in cereal tillering stage and cereal milky maturity stage. Cereal illuminance in cereal booting stage was measured on soil surface and above the plant, while during cereal milky maturity stage it was measured on soil surface, 1/3, 2/3 of the height of a plant and above the plants. The yield of plant mixtures was set, which was recalculated t ha-1 standard humidity and 100 percent purity. Research results – According to the obtained results it was found out that during the cultivation of agricultural crop mixtures the illuminance of soil surface decreased in barley tillering stage (1,5-2,1 times), and in the milky maturity stage (from 1,8 to 14,8 times) compared to the control option (homogeneous barley crop). The lower the soil illuminance the more negative effect is on weed germination and growth. Results had showed that weed germination was affected the most (1,3-1,4 times) by barley - oat –rape and barley –rape mixtures. Weed infestation of agricultural crop mixtures during cereal milky maturity stage was substantially lower: number of weed from 1,8 to 2,1 times, mass of weed from 2,6 to 6,5 times, compared to homogeneous crop (control option). Unequal impact on the yield of agricultural crop mixtures was established. Substantially higher yield (from 29,6 to 67,7%) was established during the cultivation of barley-oat, barley-oat-rape and barley-oat-pea mixtures and substantially lower yield (29,9%) cultivating barley-rape mixture, compared to homogeneous barley crop. Essential differences between barley-pea and barley crops were not determined, however, the yield of barley-pea mixture was 11,3% lower due to the excessive exuberance of peas, who competed for the same vegetation factors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112451
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.