Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112430
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ivancevičius, Vytautas
Title: Skystųjų mikrotrąšų poveikis žieminių kviečių grūdų derlingumui ir kokybiniams rodikliams
Other Title: The impact of liquid microfertilizers on the yield and qualitative indicators of winter wheat grain
Extent: 48 p.
Date: 18-Apr-2016
Keywords: žieminiai kviečiai;skystosios trąšos;derlingumas;kokybiniai rodikliai;winter wheat;liquid fertilizers;fertility;qualitative indicators
Abstract: Lauko eksperimentas buvo atliktas siekiant nustatyti skystųjų trąšų poveikį, žieminių kviečių grūdų derlingumui ir kokybiniams rodikliams, jas papildomai tręšiant deriniuose su skirtingomis mineralinėmis trąšomis. Darbo objektas – žieminiai kviečiai. Darbo metodai – Eksperimentas buvo atliktas ASU Bandymų stotyje, limnoglacialinio lengvo priemolio ant moreninio molio karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Dirvožemis buvo artimas neutraliam (pHKCl 6,8), vidutinio humusingumo (2,52 %), didelio fosforingumo (386 mg kg-1 P2O5) bei kalingas (152 mg kg-1 K2O). Tiriama priemone žieminiai kviečiai buvo nupurkšti krūmijimosi tarpsnio pradžioje (BBCH 21-23), krūmijimosi tarpsnio pabaigoje (BBCH 27-29) ir susiformavus antrąjam bambliui (BBCH 30-31). Darbo rezultatai – Atliktame tyrime visos naudotos tręšimo priemonės esmingai didino žieminių kviečių derlingumą. Didžiausi grūdų derlingumo teigiami pokyčiai (1,6 t ha-1) gauti žieminius kviečius patręšus N170P60 K120 derinyje su skystosiomis trąšomis 6 l ha-1. Išanalizavus 1000- čio grūdų masę nustatyta, kad grūdų stambumui skystosios trąšos esminės įtakos neturėjo. Skystosios trąšos teigiamai įtakojo grūdų technologines savybes. Pažymėtina kad visos tręšimo priemonės, kurios buvo panaudotos eksperimento metu, padidino žieminių kviečių baltymingumą nuo 7,2 iki 21,8 proc., lyginant su kontrole. Sedimentacijos ir šlapiojo glitimo kiekius žieminių kviečių grūduose esmingai didino visos eksperimente panaudotos tręšimo technologijos, išskyrus 6 varianto laukelį, kai žiemkenčiai papildomai buvo tręšti tik skystosiomis trąšomis 6 l ha-1. Žieminių kviečių grūdų kritimo skaičiui nei skystosios trąšos, nei kitos tręšimo priemonės įtakos neturėjo.
The field experiment was conducted to determine the effects of liquid fertilizer in winter wheat grain yield and quantitative parameters, in combination with various mineral fertilizers and norms. Object of the research: spring wheat. The methods: The experiment was conducted at the Experimental Station of ASU, in glacial loam on moraine clay endohypogleyic luvisol (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). The soil was close to neutral (pHKCl 6,8), medium humus content (2,52%), high in phosphorus (386 mg kg-1 of P2O5), amount of potassium (152 mg kg-1 of K2O). Winter wheat was sprayed with the tested tool in the beginning of tillering (BBCH 21-23) stage, at the end of tillering (BBCH 27-29) stage and when the second toddler (BBCH 30-31) was formed. The results: All the used fertilization indicators substantially increased the yield of winter wheat during the conducted study. The highest grain yield positive change (1,6 t ha-1) was observed in winter wheat fertilization N170P60K120 in combination with liquid fertilizers 6 l ha-1. After analizing 1000- grain weight it was found that liquid fertilizer had no significant influence on grain weight. The liquid fertilizers positively influenced the technological characteristics of grain. It should be noted that all of fertilization measures that were used during the experiment has increased the protein content of winter wheat from 7,2 to 21,8 per cent., compared with control. Sedimentation and wet gluten content of winter wheat grains substantially increased throughout the experiment used fertilizer technology, with the exception of 6 variant field, where the winter crop was additionally fertilized with only liquid fertilizer 6 l ha-1. The liquid fertilizers or other measures had no effect on winter wheat falling number.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112430
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.