Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111033
Type of publication: journal article
Author(s): Shapoval, Roman Volodymyrovych;Matulienė, Snieguolė;Juodkaitė-Granskienė, Gabrielė
Title: Ukrainian higher education law: key highlights and relationships with Lithuanian science and study policy
Other Title: Ukrainos aukštojo mokslo įstatymas: pagrindiniai principai ir santykis su Lietuvos mokslo ir studijų politika
Is part of: Pedagogika, 2016, t. 121, nr. 1, p. 198–208
Date: 2016
Keywords: Higher education;Legislation on higher education;Sience and study policy;Higher education quality;Higher education system;Aukštasis mokslas;Aukštojo mokslo teisinis reguliavimas;Mokslo ir studijų politika;Aukštojo mokslo kokybė;Aukštojo mokslo sistema
Abstract: The article provides an overview of the Ukrainian Law on Higher Educati-on – defined innovations, establishing a higher education organization, financing and quality assurance principles for the development of competitive human capital guidelines. The article compares these aspects between two countries, Lithuania and Ukraine, emphasizing research and studies in the sphere, giving some insight on these systems. Also authors discusses possible improvements, according to the two states existing best practices in higher education in different areas of Strategy.
Aukštasis mokslas yra neatskiriama strategijos „Europa 2020“ dalis ir pagrindinė priemonė, siekiant Europoje sukurti pažangią, tvarią ir integracinę visuomenę bei ekonomiką, jis atlieka lemiamą vaidmenį skatinant asmeninę raidą ir visuomenės pažangą, daro poveikį inovacijoms bei moksliniams tyrimams ir padeda rengti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurių reikia žiniomis grindžiamos ekonomikos augimui ir visuomenės gerovei užtikrinti.Aukštojo mokslo politika valstybėse yra neatsiejama nuo pasaulinės globalizacijos procesų. Aukštasis mokslas jau senai yra pripažįstamas kaip priemonė siekiant gerinti ir kelti žmogiškąjį kapitalo lygį, tačiau jis tampa ir nacionalinių inovacijų sistemų dalimi ir gali prisidėti prie vals-tybių ekonominės pažangos.Straipsnyje analizuojamos Ukrainos aukštojo mokslo įstatyme įtvirtintos naujovės, nusta-tančios aukštojo mokslo organizavimo, finansavimo ir kokybės užtikrinimo principus, kon-kurencingo žmogiškojo kapitalo rengimo gaires. Yra lyginamos dviejų valstybių, Lietuvos ir Ukrainos, mokslo ir studijų sistemos, pateikiamos tam tikros įžvalgos dėl šių sistemų tobulinimo gairių, atsižvelgiant į abiejų valstybių esamą gerąją patirtį atskirose aukštojo mokslo strategijos įgyvendinimo srityse.Apibendrinant nustatyta, kad globalizacijos procesų kontekste, valstybės turi keistis gerąja patirtimi įgyvendinant mokslo ir studijų politiką savose valstybėse. Pastaruoju metu labai daug kalbama tiek Ukrainoje, tiek Lietuvoje apie aukštojo mokslo problemas. Šios susidariusios si-tuacijos reikalauja ryžtingų sprendimų aukščiausiu valstybiniu lygiu, suteikiant tam tikrą teisę sprendimus priimti aukštosioms mokykloms, tuo skatinant ir palaikant jų autonomiškumą.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2016.14
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111033
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2016 t. 121, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.