Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110881
Type of publication: journal article
Author(s): Ruškytė, Džiuljeta;Navickas, Vytas
Title: Efficiency of teaching and learning methods for development of learner entrepreneurship
Other Title: Mokymo ir mokymosi metodų veiksmingumas mokinių verslumui ugdyti
Is part of: Pedagogika, 2017, t. 126, nr. 2, p. 168–184
Date: 2017
Keywords: Teaching method;Teaching-learning method;Passive (traditional) methods;Active teaching-learning (innovative) methods;Efficiency;Entrepreneurship education;Mokymo metodas;Mokymo(si) metodas;Pasyvaus mokymo (tradiciniai) metodai;Aktyvaus mokymo(si) (inovatyvūs) metodai;Veiksmingumas;Verslumo ugdymas
Abstract: Following the analysis of scholarly literature, the article analyses teaching-learning methods, which are applied for entrepreneurship education. The questionnaire survey of teachers from Lithuanian gymnasiums, where learners are trained according to the Programme of Economics and Entrepreneurship, and the participants in the 22nd Olympiad of Economics and Business of Lithuanian School Learners was conducted seeking to evaluate the efficiency of teaching-learning methods for development of school learner entrepreneurship in a quantitative manner. Applying the method of indirect assessment (ranking), the evaluation of significance of teaching-learning me-thods was conducted and their efficiency for learner entrepreneurship development was identified.
Kaip rodo mokslinių šaltinių analizė, nėra vienodos mokslininkų, praktikų ir ekspertų nuomonės, kokie mokymo(si) metodai yra veiksmingiausi ugdant verslumą. Nėra ir universalaus kriterijaus verslumo ugdymo metodų veiksmingumui įvertinti.Remiantis Lietuvos gimnazijų mokytojų, rengiančių mokinius pagal Ekonomikos ir verslumo programą, ir 22-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados dalyviųanketinės apklausos duomenimis, siekta kiekybiškai įvertinti mokymo(si) metodų veiksmingumą mokinių verslumo ugdymui. Taikant netiesioginio vertinimo (rangavimo) metodą atliktas mokymo(si) metodų reikšmingumo vertinimas bei nustatytas jų veiksmingumas mokinių verslumo ugdymui. Statistinio testo rezultatai ir Kendalo konkordancijos koeficiento W reikšmės (0,843; 0,745; 0,926) rodo, kad mokytojų vertinimų suderinamumas yra geras arba labai geras. Didžiausias yra aktyvaus mokymo(si) metodų reikšmingumo vertinimo suderinamumas. Atlikta mokinių anketinės apklausos duomenų analizė rodo visų vertinamų kriterijų vidutinį rangą (angl. Mean Rank). Mokytojų vertinimu, iš pasyvaus mokymo (tradicinių) metodų veiksmingiausi metodai – iliustravimas ir demonstravimas, mažiausiai veiksmingi – atpasakojimas ir pasakojimas. Mokinių vertinimu, veiksmingiausias – aiškinimas, mažiausiai veiksmingi – atpasakojimas ir pratybos. Palyginus mokytojų ir mokinių vertinimų duomenis, abiem atvejais vertinimai sutampa – atpasakojimas – mažiausiai veiksmingas metodas verslumo ugdymo procese.Mokymo(si) bendradarbiaujant, apimančio mokymąsi grupėse, komandinį mokymąsi ir abipusį mokymąsi (kitų mokymą, mokymąsi iš kitų), veiksmingumą pripažįsta dauguma mokytojų. Nustatyta, kad iš universalių mokymo(si) būdų, mokytojų rečiausiai taikomas veiklos mokymasis, ir į galimybių paieškas nukreiptas mokymasis. Mokinių vertinimu, veiksmingiausias mokymo(si) būdas – savarankiškas mokymasis, mažiausiai veiksmingas – žaidimais pagrįstas mokymasis (vaidmenų žaidimai). Mokytojų veiksmingais įvardyti šie aktyvaus mokymo(si) metodai: diskusija, praktinių verslo uždavinių sprendimas, pristatymas (prezentacija) ir konsultavimas(is), rečiausiai taikomi ir mažiausiai veiksmingi – išsisklaidančio konflikto debesies, siužeto lentos ir loginės pasekmių šakos metodai. Taigi mokytojų ir mokinių vertinimai sutampa – iš visų vertintų metodų veiksmingiausia yra diskusija, mažiausiai veiksmingas – išsisklaidančio konflikto debesies metodas.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2017.27
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110881
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2017 t. 126, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.