Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110470
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Tamošauskas, Povilas
Title: Studentų fizinio ugdymo kaitos pedagoginiai ir psichologiniai ypatumai
Other Title: Pedagogical-psychological aspects of the alteration of students‘ physical education
Is part of: Sporto mokslas, 2012, nr. 1, p. 2-8
Date: 2012
Keywords: Studentų fizinis ugdymas;Pedagoginė ir psichologinė kaita;Humanizavimas;Demokratizavimas;Students‘ physical education/training;Pedagogical-psychological alteration;Humanization;Democratization
Abstract: Darbe siekiama išanalizuoti studentų fizinio ugdymo kaitos pedagoginius ir psichologinius ypatumus. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: 1) nustatyti fizinio ugdymo veiklos tikslus, uždavinius ir principus; 2) išanalizuoti fizinio ugdymo pedagoginės ir psichologinės veiklos turinio ypatumus. Pasirinktas pedagoginės ir psichologinės veiklos principų analizės metodas. Fizinio ugdymo praktika, per visą nepriklausomybės laikotarpį besiplėtodama utilitarine-pragmatine kryptimi, neįsitvirtino studentų sąmonėje kaip vertybė. Studentų nepasitenkinimą kėlė privalomos pratybos kaip pagrindinė fizinio ugdymo forma. Nustatyti studentų fizinio ugdymo praktikai būdingi trūkumai: 1) fizinis ugdymas, realizuojamas privalomomis pratybomis, riboja studentams turinio ir formų pasirinkimo galimybes; 2) konceptualių, teoriškai pagrįstų fizinio ugdymo programų stoka; 3) vyraujantys autokratiniai dėstytojų santykiai su studentais; 4) prasta materialinė bazė ir nepakankama medicininė priežiūra. Iškilo būtinybė pereiti prie demokratiškesnės kūno kultūros leidžiant patiems studentams laisvai rinktis ugdymo priemones pagal poreikius, interesus ir norus. Pereinant prie kūno kultūros kaip laisvai pasirenkamo dalyko, būtina peržiūrėti veiklos tikslus, uždavinius ir principus, ugdymo turinio pedagoginius ir psichologinius ypatumus. Apibrėžiant studentų fizinio ugdymo pedagoginės ir psichologinės veiklos tikslus buvo laikomasi šių bendrų švietimo pertvarkos principų: humaniškumo, demokratiškumo ir kaitos, į studento asmenybę žiūrima kaip į absoliučią vertybę. Svarbiausias fizinio ugdymo tikslas kaitos kontekste – kūno kultūros priemonėmis puoselėti studento fizines ir psichines galias, atsižvelgiant į jo individualius gebėjimus, poreikius ir norus sudaryti sąlygas per saviugdą siekti brandžios kūno kultūros. Pagrindiniai uždaviniai: 1) puoselėti įvairiapusę fizinių ir psichinių galių plėtotę sudarant didesnes kūno kultūros priemonių pasirinkimo galimybes; 2) formuoti tvirtus sveikos gyvensenos pagrindus; 3) suteikti žinių kūno kultūros vertybėms pažinti, savarankiško sportavimo ir mankštinimosi raštingumui didinti; 4) išugdyti savarankiško sportavimo ir mankštinimosi gebėjimus bei įgūdžius; 5) puoselėti fizinio ugdymo vertybinę ir emocinę kultūrą. Subjektyviojo kūno kultūros prado įprasminimas – svarbiausias fizinio ugdymo parametras. Individo poreikiai, pomėgiai ir interesai fizinio ugdymo sistemoje turi prioritetą prieš kitus ugdymo tikslus. Šiame kontekste pirmiausia būtina šalinti iš pedagoginės veiklos autokratinio valdymo metodus. Studentas neturi būti suvokiamas tik kaip ugdomosios veiklos objektas, vykdantis dėstytojo nurodymus, ugdymo paskirtis – taip organizuoti veiklą, kad atsiskleistų imanentinės ugdytinio galios, kurios padėtų geriau realizuoti save. Siūloma pedagoginėje veikloje: 1) siekti nuoširdaus bendravimo su ugdytiniu skatinant intelektinio, emocinio ir valios potencialo plėtotę; 2) padėti ugdytiniui suvokti savo problemas, saviraidos tikslus ir juos transformuoti į veiklos motyvus; 3) bendradarbiaujant su ugdytiniais padėti jiems pajusti atsakomybę už šią veiklą. Partnerystė, demokratinis bendravimo stilius ir žmogiškų santykių normos yra svarbiausi pedagoginės veiklos ypatumai. Demokratizuojant ir humanizuojant fizinio ugdymo vyksmą vienas iš svarbiausių dialektikos ypatumų – ugdymo turinio decentralizavimas. Taip sudaromos sąlygos ugdymo turinį individualizuoti ir diferencijuoti. Vertinant ugdytinius atkreiptinas dėmesys į jų išmokimą adekvačiai vertinti save. Objektyvaus ir subjektyvaus vertinimo neatitikimas neretai sukelia konfliktines situacijas.
Pedagogical-psychological aspects of the alteration of students‘ physical education have been analysed. In order to achieve the purpose the following tasks have been raised: to define the objectives, tasks and principles of physical education and to analyse the peculiarities of the content of pedagogical-psychological activities of physical education. The method of the analysis of the principles of pedagogical-psychological activities has been chosen. During the whole Independence period the physical training practice, which developed under utilitarian, pragmatic conditions, hasn‘t been consolidated as a true value in students‘ mind. Students were not satisfied with the compulsory education as the main form of physical education. The following drawbacks specific to students‘ physical training practice have been determined: 1) compulsory physical education limits students‘ choice opportunities of the content and form; 2) shortage of the conceptual, theoretically-proven physical education programs; 3) prevailing autocratic lecturer-student relationship; 4) poor material basis and insufficient medical care. Based on students opinion poll there was a necessity to move to a more democratic physical education and to enable students to freely choose training facilities according to their needs, interests and intentions. Physical education as an optional subject requires reconsidering objectives, tasks and principles, pedagogical-psychological aspects of the education content. The principles of general education reconstruction: humanity, democracy and change were considered while defining the objectives of students‘ pedagogical-psychological activities. The basic aim of physical education in the context of alteration while considering the students‘ personality as an absolute value, by means of physical training facilities, is to develop physical and mental powers according to individual capabilities, needs and intentions and to establish conditions to seek for mature physical education. While achieving this purpose the main tasks are as follows: 1) to encourage the development of versatile physical and mental powers by providing wider choice of opportunities for physical training facilities; 2) to develop healthy living basics; 3) provide knowledge about physical training values, improve individual sports and training literacy; 4) to develop individual sport and exercise capabilities and skills; 5) To nurture virtuous and emotional culture of physical education. Subjective origin of physical training is the main physical training parameter. Needs, hobbies and interests have the priority against other training objectives from the physical education system. In this context autocratic control methods must be eliminated in the pedagogical activity. A student cannot be considered as a training object, following lecturer‘s instructions; the purpose of training is to organize activities, to disclose immanent powers, which will help fully fulfil one’s potential (K. Rogers, 1968; A. Maslow, 1971). It is necessary to achieve: 1) sincere cooperation with the student, encouraging the development of intellectual, emotional and willpower potential; 2) giving help to students in perceiving their problems, self-development objectives and transform them into activity motives; 3) cooperation with students in order to make them take responsibility for their activities. Partnership, democratic communication style and standards of human relationship are the most important aspects of the pedagogical activity. Decentralization of the training content is one of the most important dialectic properties in case of democratization and humanization of the process of physical training. Thus it is possible to individualize and differentiate education content. While assessing student, attention is paid to their ability to objectively evaluate themselves. Inadequacy between objective and subjective assessment often causes problematic situations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110470
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2012, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.