Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110165
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ustilaitė, Stasė;Petrauskienė, Alina
Title: Sveikatos ugdymo kaitos tendencijos bendrojo ugdymo mokykloje
Other Title: The tendencies of change in health promotion at secondary general education school
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2012, Nr. 4 (70)
Extent: p. 37-42
Date: 2012
Keywords: Sveikatos ugdymas;Sveikatos ugdymo programos;Bendrojo ugdymo mokykla;Sveikatos ugdymo turinys;Health education;Health education programmes;School of general education;Content of health education
Abstract: Šio straipsnio tikslas – atlikti sveikatos ugdymo programų, įgyvendinamų bendrojo ugdymo mokyklose, apžvalgą ir atskleisti sveikatos ugdymo proceso kaitos tendencijas bendrojo ugdymo mokykloje. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1) išanalizuoti sveikatos ugdymo ir prevencinių programų tikslus ir ugdymo turinį; 2) supažindinti su sveikatos ugdymo naujovėmis bendrojo ugdymo mokykloje ir išryškinti problemines sritis. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas ir palankių sąlygų ugdyti sveiką gyvenseną sudarymas akcentuojamas valstybės strateginiuose politinio lygmens dokumentuose. Bendrojo ugdymo mokykloms deleguojamas ypatingas vaidmuo – kurti vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo aplinkas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į vaiko interesus, gebėjimus ir sveikatą. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis ugdymo turinį bendrojo ugdymo mokykloje, yra bendrosios programos. Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose programose integruotas sveikatos ugdymo turinys pastaruosius metus buvo ne kartą tobulintas siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, orientuojant ugdymo turinį į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą. Kita vertus, sveikatos ugdymo programų įgyvendinimas mokyklose nebuvo sistemingai vertinamas, o mokytojų edukacinė veikla daugeliu atvejų susijusi su mokinių parengimu egzaminams, todėl, tikėtina, kad mokytojai pagrindinį dėmesį skiria ne sveikatos ugdymui, o savo mokomojo dalyko ugdymo tikslams ir rezultatams. Todėl sveikatos ugdymas išlieka problemiškas, būtina tobulinti Sveikatos ugdymo bendrosios programos ir prevencinių programų įgyvendinimą šalies mokyklose: derinti formalias sveikatos ugdymo ir prevencines programas tarpusavyje; atsižvelgti į kultūrinius mokinio ir jo šeimos aplinkos veiksnius, formuoti nuostatas ir vertybes, kurios stiprintų jauno žmogaus ryžtą gyventi sveikai
The goal of the present article is to perform an overview of health education programmes implemented at schools of general education and to disclose trends of changes in the process of health education at schools of general education. The objectives raised for reaching the said goal are to analyze aims and contents of health education and preventive programmes, to make acquainted with innovations of health education at schools of general education as well as problem spheres. The methods applied are analysis of scientific sources and analysis of the documents. Strengthening the health of children and youth and formation of favorable conditions for healthy lifestyle related education are factors stressed in strategic political level documents, and a special role is delegated to schools of general education, i.e. creation of environments for child and youth health education, differentiation and individualisation of education contents with regard to child interests, abilities and health conditions. The major document regulating contents of education at general education institutions is general education programmes. In Lithuania, the general programmes intended for schools of general education have had numerous amendments of integrated health education contents during the recent years, in order to ensure quality of education through orienting education contents towards development of general competences of school learners. On the other hand, implementation of health education curricula at schools has not been estimated systematically. Meanwhile, teachers’ educational activities are in the majority of cases related to preparation of learners for examinations. Therefore, it is believable that school teachers attribute their utmost attention to goals and results of the subjects they teach rather than to health education
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110165/1/ISSN2424-3949_2012_N_4.PG_37-42.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110165
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2012, Nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.