Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109903
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kuizinienė, Dalia
Title: Bendruomenė – tai kovojanti lietuvybė: Stasio Barzduko veikla kuriant Pasaulio Lietuvių bendruomenę
Other Title: “Community is a fighting lithuanianism”: Stasys Barzdukas’ activities in creating the Lithuanian World Community
Is part of: Gimtasai kraštas: praeities ir dabarties kultūros metraštis. Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2020, [T.] 1 (11)
Extent: p. 20-24
Date: 2020
Keywords: Stasys Barzdukas;Pasaulio lietuvių bendruomenė;Visuomeninės organizacijos;Tautinė tapatybė;Stasys Barzdukas;Lithuanian World Community;Lithuanian social organizations;National identity
Abstract: Nuo pat pirmųjų gyvenimo svetur metų Stasys Barzdukas įsitraukė į lietuvių bendruomenės steigimo veiklą. Dar Vokietijoje jis dalyvavo steigiant Lietuvių sąjungos skyrių Veimare. Pripratęs prie aktyvaus pilietiško veikimo, jis DP stovyklų kasdienybės rutinoje negalėjo savęs realizuoti, todėl bet kokia veikla, visuomeninis darbas jį įsukdavo į savo sūkurį. Vėliau dalyvavo Lietuvių tremtinių sąjungos veikloje. Barzdukas buvo išrinktas čia suorganizuotos Klivlando lietuvių apylinkės pirmininku. Lietuvių bendruomenė pirmaisiais metais užsiėmė daugiausia kultūrine veikla, rengė lietuvių dienas, Vaižganto, J. Jablonskio, K. Būgos minėjimus, išleido M. K. Čiurlionio kūrinių plokštelę. Taip pat bendruomenė rėmė lituanistinę mokyklą, Čiurlionio ansamblį, Lietuvių radijo klubą. 1955 m. buvo renkama pirmoji JAV Lietuvių bendruomenės taryba. Į ją buvo išrinktas ir Barzdukas, o, tarybos nariams tais pačiais metais susirinkus į sesiją, jis buvo pasiūlytas ir išrinktas JAV LB centro valdybos pirmininku. Barzdukas džiaugėsi, kad jo darbas Klivlando apylinkės Lietuvių bendruomenėje buvo įvertintas. Po trejų metų (1958) nauja JAV lietuvių bendruomenės taryba Stasį Barzduką vėl perrinko pirmininku. Abi valdybos didžiausią dėmesį skyrė švietimo ir kultūros reikalams, buvo pradėtos rengti dainų ir šokių šventės, siekiama, kad reguliariai vyktų kultūros kongresai. 1963–1969 m. Stasys Barzdukas buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininku, 1969–1973 m. – pirmininku. Drauge su Juozu Bačiūnu jis telkė ir vienijo lietuvius visame pasaulyje. Didelį dėmesį ši dviejų vadovų komanda skyrė darbui su lietuvių jaunimu, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų rengimui, jaunimo lituanistiniam ugdymui, jaunų žmonių įtraukimui į bendruomenės veiklą
From the very first years of his life abroad, Stasys Barzdukas became involved in the establishing activities of the Lithuanian World Community. When living in Germany, he participated in the establishment of the Lithuanian Union branch in Weimar. Accustomed to active activities, he could not realize himself in the daily routine of the camps, therefore any activity, social work, drew him into its vortex. Later he participated in the activities of the Lithuanian Exile Union. Then he was elected chairman of the Cleveland Lithuanian District organized here. In the first year, the Lithuanian community was mainly engaged in cultural activities, organized Lithuanian Days, commemorations of Vaižgantas, Jonas Jablonskis, Kazimieras Būga and released a record of works by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. The community also supported the Lithuanian school, the Čiurlionis ensemble and the Lithuanian Radio Club. In 1955, the first council of the Lithuanian community in the United States was elected. Barzdukas was among them, and when the members of the council met in the same year, he was nominated and elected chairman of the board of the US LC Center. Barzdukas was glad that his work in the Lithuanian community in the Cleveland area was appreciated. Three years later (1958), the new Council of the Lithuanian Community of the United States re-elected Stasys Barzdukas as its chairman. Much attention was focused on education and culture, song and dance festivals were launched, and regular cultural congresses were held. In 1963–1969, Barzdukas was the Vice-Chairman of the Board of the Lithuanian World Community, and in 1969–1973, its Chairman. Together with Juozas Bačiūnas, he tried to unite Lithuanians all over the world. This team of two leaders paid a lot of attention to the work with the Lithuanian youth, organization of the World Lithuanian Youth Congresses, Lithuanian education of youth, involvement of young people in community activities
Internet: http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-20201/bendruomene-tai-kovojanti-lietuvybe-stasio-barzduko-veikla-kuriant-pasaulio-lietuviu-bendruomene
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.