Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106117
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kazelytė, Vytė
Supervisor: Pukelytė, Ina
Title: Organizacijos vadybos uždaviniai. Kauno šokio teatro „Aura“ atvejis
Other Title: Organization management tasks. The case of Kaunas dance theatre "Aura"
Extent: 82 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Vadyba;Management;Teatrologija;"Aura";Theatrology
Abstract: Šio magistrantūros baigiamojo darbo tyrimo objektas – organizacijos vadybos uždaviniai, organizacijos veikloje taikant mokslinius pagrindus ir teorines žinias. Praktiniam tyrimui pasirinktas Kauno šokio teatras ,,Aura”. Tyrimo tikslas – išanalizuoti teorinius vadybos aspektus, išanalizuoti kaip Kauno šokio teatre ,,Aura” vykdomi vadybos uždaviniai. Darbo tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1) išnagrinėti vadybos teoriją; 2) išanalizuoti vadybos uždavinių sampratą ir turinį; 3) atlikti šokio teatro ,,Aura“ vadybinės veiklos analizę; 4) išanalizuoti, ar šokio teatre ,,Aura” vykdomi vadybos uždaviniai ir ar jie naudingi teatro veiklai. Hipotezė. Daugumos vadybos funkcijų išmanymas bei gebėjimas jas panaudoti vadovaujant šokio teatrui yra būtinas ir tiesiogiai susijęs su veiklos rezultatais, kurių išraiška – sėkminga šokio teatro veikla. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, faktų bei duomenų apibendrinimo ir interpretacijos, tyrimo metodai, elektroninių dokumentų analizė, pusiau struktūruotas interviu. Atliktas tyrimas atskleidė, jog vadybos sąvoka yra sąlyginai nauja, o vadyba kultūros organizacijose yra gana naujas reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Taip pat, tyrimo metu buvo išsiaiškinta, jog H. Fayol nustatė keturis vadybos uždavinius: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę – jų sampratos ir turinio išmanymas gali padėti bet kokiai organizacijai ar kultūros įstaigai sėkmingai veikti Analizuojant šokio teatro ,,Aura” vadybinę veiklą buvo pastebėta, jog šioje kultūros įstaigoje vadovaujamasi visais vadybos uždaviniais ir nuoseklus jų vykdymas leidžia šokio teatro vadovui laiku reaguoti į nenumatytus atvejus, o tas turi teigiamos įtakos įstaigos veiklai.
The object of this master's thesis research is the tasks of organization management, applying scientific bases and theoretical knowledge in the activities of the organization. Kaunas Dance Theater “Aura” was chosen for the practical research. The aim of the research is to analyze the theoretical aspects of management, to analyze how management tasks are performed at Kaunas Dance Theater “Aura”. To achieve the goal of the work, the following tasks have been set: 1) to examine management theory; 2) to analyze the concept and content of management tasks; 3) to perform an analysis of the management activities of the dance theater “Aura”; 4) to analyze is the management tasks are performed in the dance theater “Aura” and are they useful for the theater activities. Hypothesis. Knowledge of most management functions and the ability to use them in the management of a dance theater is necessary and directly related to the results of activities, the expression of which is the successful operation of a dance theater. Research methods - analysis of scientific literature, summarization and interpretation of facts and data, research methods, analysis of electronic documents, semi-structured interview. The study revealed that the concept of management is relatively new, and management in cultural organizations is a relatively new phenomenon not only in Lithuania, but also in Europe. Also, the research revealed that H. Fayol identified four management tasks: planning, organization, leadership and control - knowledge of their concepts and content can help any organization or cultural institution to be successful. it was observed that in this cultural institution all management tasks are followed and their consistent implementation allows the head of the dance theater to react in time to unforeseen events.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106117
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.