Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105575
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jančiauskas, Rolandas
Title: Sportuojančių ir nesportuojančių Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokinių žalingų įpročių sąsajos su jų agresyviu elgesiu
Other Title: The relationship between addiction and aggressive behaviour of Klaipeda “Žemyna” gymnasium senior students-athletes and non-athletes
Is part of: Sporto mokslas, 2020, nr. 1, p. 5-16
Date: 2020
Keywords: Aukštesniųjų klasių mokiniai;Žalingi įpročiai;Agresyvus elgesys;Patyčios;Senior class students;Addictions;Aggressive behaviour;Bullying
Abstract: Šiandien dominuojanti paauglių sveikatą žalojanti elgsena yra susijusi su tradiciniais ligų rizikos veiksniais – rūkymu, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimu ir pan., o jų sveikatai nepalankus elgesys dažnai siejasi su labiau išreikštu agresyvumu. Vaikinų sveikatai nepalankaus elgesio – rūkymo, alkoholio vartojimo ir neracionalios mitybos – rodikliai yra reikšmingai aukštesni nei merginų, tačiau, analizuojant atskirus agresyvumo komponentus, vaikinams labiau nei merginoms yra būdinga fizinė agresija. Teoriniu aspektu apžvelgus aukštesniųjų klasių mokinių žalingus įpročius paaiškėjo, kad tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimas yra glaudžiai susijęs su mokinių agresyviu elgesiu ir patyčiomis mokykloje bei tampa aktualia šiandiene problema, turinčia reikšmingos įtakos paauglių tolesnei raidai bei socialinei gerovei. Todėl šiuo tyrimu ir buvo siekta išsiaiškinti sportuojančių ir nesportuojančių aukštesniųjų klasių mokinių žalingus įpročius bei sąsajas su jų agresyviu elgesiu. Tyrimo tikslas – ištirti sportuojančių ir nesportuojančių Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokinių žalingus įpročius bei jų sąsajas su agresyviu elgesiu. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti aukštesniųjų klasių mokinių žalingus įpročius. 2. Išanalizuoti aukštesniųjų klasių mokinių agresyvų elgesį. 3. Nustatyti sportuojančių ir nesportuojančių Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokinių žalingus įpročius bei jų sąsajas su agresyviu elgesiu. Tiriamųjų imtis buvo sudaryta remiantis netikimybine, patogiąja tiksline atranka. Tiriamųjų imtį sudarė N = 68 Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai: vaikinai (N = 43) ir merginos (N = 25), besimokantys 1–4 gimnazijos klasėse. Tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (apklausa raštu naudojantis ASEBA klausimynu), statistinė duomenų analizė. Emociniams ir elgesio ypatumams įvertinti buvo naudotas 11–18 metų jaunuolio savęs vertinimo klausimynas (ASEBA – YSR 11/18, angl. Achenbach System of Empiricalli Based Assesment – Youth Self Report). Aukštesniųjų klasių mokinių žalingiems įpročiams įvertinti tyrime buvo naudoti teiginiai iš YSR 11/18 klausimyno: be tėvų leidimo vartojamas alkoholis; tabako rūkymas, kramtymas ar uostymas; alkoholio, narkotikų arba vaistų vartojimas nemedicininiais tikslais. Tyrimo metu nustatyta, kad sportuojantys vaikinai dažniau nei jų nesportuojantys bendraamžiai įsitraukdavo į muštynes (p < 0,05). Sportuojančios merginos dažniau nei nesportuojančios jų bendraamžės buvo linkusios ginčytis su aplinkiniais, reikalavo daugiau dėmesio sau (p < 0,05). Dauguma (82,4 %) Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokinių be tėvų leidimo niekada nevartojo alkoholio, tačiau kartais be tėvų leidimo vartojo alkoholį 28,6 % sportuojančių merginų, kurios buvo linkusios agresyviai elgtis nei jų bendraamžės. Daugumos (75,5 %) Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos paauglių teigimu, jie niekada nerūkė, nekramtė ir neuostė tabako, tačiau 28,6 % nesportuojančių vaikinų dažnai ir 16,2 % sportuojančių vaikinų bei 20,0 % nesportuojančių merginų kartais rūkė, kramtė ar uostė tabaką ir buvo agresyvesni nei jų bendraamžiai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dauguma (88,2 %) Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokinių niekada nevartojo alkoholio, narkotikų arba vaistų nemedicininiais tikslais, tačiau 28,6 % nesportuojančių vaikinų nurodė, kad kartais vartojo alkoholį, narkotikus arba vaistus nemedicininiais tikslais bei buvo linkę agresyviai elgtis.
Nowadays the prevalent health-damaging behaviour of adolescents is associated with traditional health risk factors such as smoking, alcohol, drug use, etc. Thus, the adverse health related behaviour is often connected with higher level of aggression, where the indicators of male students’ unhealthy habits are significantly higher than those of female students in the areas of smoking, alcohol consumption and irrational nutrition. However, the analysis of individual components of aggression has shown that physical aggression is more common among male students. A theoretical review of senior students’ addictions has determined that smoking, alcohol and drug use are closely linked to students’ aggressive behaviour and bullying at school and has become a relevant issue nowadays having a significant impact on adolescents’ future development and social well-being. Therefore, the research has been aimed at identifying the addictions of senior class students and the relationship with their aggressive behaviour. The aim of the research is to analyze the addictive habits of Klaipėda “Žemyna” gymnasium senior class students-athletes and non-athletes and the relationship with aggressive behaviour. The objectives of the research: 1. To review the addictions of senior class students; 2. To analyze the aggressive behaviour among senior class students; 3. To determine the addictions of Klaipėda “Žemyna” gymnasium senior class students-athletes and non-athletes and the relationship with aggressive behaviour. The sample of respondents was based on a non-probability, convenience sampling. The sample consisted of N = 68 senior class students of Klaipėda “Žemyna” gymnasium. Male students (N = 43) in grades 1–4 of the gymnasium (M = 3.12; SD = 1.03) and female students (N = 25) in grades 1–4 (M = 2.92; SD = 1.23). Research methods: theoretical (analysis of scientific literature), empirical (a survey using ASEBA questionnaire), statistical data analysis. A self-assessment questionnaire for young people aged 11–18 (ASEBA – YSR 11/18, Achenbach System of Empirically Based Assessment – Youth Self Report; Achenbach, 2001) was used to assess emotional and behavioural characteristics. The research used the statements from the YSR 11/18 questionnaire to assess the addictions of senior class students: alcohol consumption without parental permission, tobacco smoking, chewing or sniffing, as well as use of alcohol, drugs or medicine for non-medical purposes. The research has shown that athletic male pupils were more likely to engage in fights than their non-athletic peers (p < 0.05). Athletic senior girls tended to quarrel with others more often, were ruder while communicating, demanded more attention to themselves than their non-athletic peers (p < 0.05). The majority (82.4%) of Klaipėda “Žemyna” gymnasium senior class students have never drunk any alcohol without their parents’ permission. However, 28.6% of female students have had some alcohol without their parents’ permission, and they were more aggressive than their peers. The majority (75.5%) of Klaipėda “Žemyna” gymnasium adolescents claimed they had never smoked, chewed or sniffed tobacco. Nevertheless, 28.6% of male non-athletes said they often smoked, chewed or sniffed tobacco. 16.2% of male students-athletes told they did it often, and 20.0% of female non-athletes sometimes smoked, chewed or sniffed tobacco and were more aggressive than their peers. The research revealed that the majority (88.2%) of Klaipėda “Žemyna” gymnasium senior class students had never used alcohol, drugs or medication for non-medical purposes, but 28.6% of male non-athlete students reported that they sometimes used alcohol, drugs, or medication for non-medical purposes; thus tended to be more aggressive.
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2020.97.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/105575
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2020, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.