Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153677
Now showing 1 - 4 of 4
 • Project
  Lietuvių kalbos intonacija: prozodinis žodis ir frazės, jų hierarchija, realizacija ir transkripcija (LIEKI)
  Projekto tikslas – nustatyti ir aprašyti su intonacija susijusių prozodinių vienetų (prozodinių žodžių, klitikų grupių, vidinių frazių, intonacinių frazių) fonetinę realizaciją ir jų ribų fonetinius rodiklius bei parengti ToBI anotavimo sistemos pertraukčių žymėjimo metodiką ir kompiuterinį intonacijos transkripcijos modelį. Numatytas tikslas tyrimą orientuoja trimis kryptimis: fundamentinių (bus aprašyta prozodinių vienetų hierarchija ir jų fonetinė realizacija), tipologinių (parengus ToBI metodiką, bus sudarytos prielaidos gretinti lietuvių kalbos ir kitų kalbų intonaciją), taikomųjų (sukurtas intonacijos transkripcijos modelis leistų parinkti tinkamą teksto frazavimą) tyrimų.
    17
 • Project
  Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)
  Projekto tikslas - sukuriati Dirbtinio intelekto inovacijų vystymui ir visuminės sąsajos žmogus-mašina įgalinimui reikalingas kalbos technologijų debesijos paslaugas, atitinkančias sparčią inovacijų ir technologijų plėtrą, sparčiai kintančius verslo poreikius (pvz.: darbas nuotoliniu būdu, skambučių centrų operatorių automatinė darbo kokybės kontrolė, klientų balsu pateikiamų užklausų/nuomonių automatinė analizė, virtualių asistentų ir pokalbių robotų kūrimas ir t.t.).
    3
 • Project
  Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas
  Projekto tikslas – lituanistikos (baltistikos) centrų, veikiančių užsienio universitetuose, stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas. Projekte dalyvauja 37 užsienio centrai iš viso pasaulio. Didžiausias dėmesys jame bus skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui į akademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, Lietuvos dėstytojų paskaitų skaitymas užsienio baltistikos centruose ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimų rezultatų. Vyks užsienio dėstytojų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei kvalifikacijos tobulinimo kursai, edukaciniai renginiai – vasaros lietuvių kalbos ir kultūros mokyklos bei dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje VDU mokslininkų pajėgomis bus sukurtas portalas LABAS, skirtas visiems lietuvių kalbos (besi)mokantiems. Šis projektas yra 2012-2014 m. Lietuvoje vykdytų projektų tęsinys. Prieš 2 metus sėkmingai buvo įgyvendinti trys panašūs projektai, suvieniję Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose veikiančių centrų lituanistikos dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų bendruomenes. Vieną iš šių trijų projektų „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas.
    10
 • Project
  Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)
  Atsižvelgiant į naujus šalies ūkio, rinkos bei vartotojų poreikius, įgyvendinant projektą "Semantika2" sprendžiamos nenorminės ir specialiųjų sričių rašytinės kalbos automatinės analizės, automatinės elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių, jų tvarkybos, dokumentų išplėstinės paieškos, kalbos technologijų taikymo specialiose srityse (medicina, teisė, teisėsauga, administravimas) problemas. Projekto tikslo siekiama modernizuojant ir vystant Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinę sistemą (toliau – LKSSAIS), modernizuojant ir sukuriant naujas su rašytinės kalbos technologijomis ir elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių susijusias viešąsias paslaugas, sukuriant elektronines priemones (IT sprendimus), kuriuos inovatyvų elektroninių produktų/paslaugų kūrėjai galėtų perpanaudoti. Uždaviniams pasiekti bus seikiama šių rezultatų: (i) bus sukurtos 3 naujos elektroninės viešosios paslaugos - automatinė fonogramų transkribavimo tekstu paslauga, automatinė dokumentų santraukų sudarymo paslauga, tinkamos/norimos universiteto studijų programos pasirinkimo paslauga - ir bus modernizuota 1-a elektroninė paslauga - automatinė rašybos klaidų taisymo paslauga (iii) bus sukurti 12-a IT sprendimų, įskaitant bendrojo naudojimo IT sprendimus.
    34