Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154527
Now showing 1 - 10 of 64
 • Publication
  Kodų kaita dvikalbių vaikų rišliuosiuose pasakojimuose
  [Features of code cwitching in blingual children]
  research article;
  Terp taikamosios kalbotėros barų : mokslinių straipsnių rinkinys profesorės Meilutės Ramonienės jubiliejui / sud. I. Hilbig, K. Jakaitė-Bulbukienė, E. Žurauskaitė, I. Daraškienė
  Šiame straipsnyje aptariami kodų kaitos atvejai dvikalbių vaikų rišliuosiuose pasakojimuose pagal siužetinę paveikslėlių seką. Tyrimu siekta įvertinti, kokie kodų kaitos tipai ir funkcijos vyrauja vaikų pasakojimuose, sukauptuose taikant MAIN metodiką. Pasirinktos skirtingų kalbinių grupių (LT-AN ir RU-LT) vaikų imtys, nes tikėtasi atskleisti skirtingų kodų kaitos vartojimo tendencijų. Tyrimas parodė, kad kodų kaita buvo dažnesnė RU-LT imtyje, kurios vaikai gyveno Lietuvoje, tačiau augo rusakalbėse šeimose, lankė tautinėms mažumoms skirtas ugdymo įstaigas. Vaikai stokojo elementarių lietuvių kalbos vartosenos įgūdžių, todėl dažniau pasitelkdavo savo gimtosios kalbos žodžius ar frazes, norėdami išreikšti mintį. Šių vaikų grupėje vyravo labai aiški kodų kaitos motyvacija, susijusi su leksinių spragų pildymu. Lietuviai vaikai, gyvenantys anglakalbėje šalyje (LT-AN), patyrė mažiau sunkumų pasakodami lietuviškai: jų pasakojimuose kodų kaitos atvejų buvo mažiau, jie buvo dažniau susiję ne su leksinėmis spragomis, bet su pasakojimo rišlumo elementais. Apibendrinant galima teigti, kad kodų kaita pasitelkiama kaip pagalbos strategija, leidžianti sėkmingai įgyvendinti užduotį – papasakoti istoriją kalba, kuri yra paveldėtoji (LT-AN) arba antroji (RU-LT).
    2
 • research article
  Dressler, Wolfgang U.
  ;
  Mattiello, Elisa
  ;
  Korecky-Kröll, Katharina
  ;
  Noccetti, Sabrina
  ;
  ; ;
  Kazakovskaya, Vikctoria
  Stem-, Spraak- en Taalpathologie
  This contribution is dedicated to Steven Gillis with whom we have collaborated since the nineties within the “Crosslinguistic Project on Pre- and Protomorphology in Language Acquisition” on both child speech (CS) and child-directed speech (CDS) and also about the development of diminutives (DIMs). We investigate parallels in the use of DIMs and of hypocoristics (HYPs) between CDS and pet-directed speech (PDS), whereas CS is only marginally dealt with. When relevant, also adult-directed speech (ADS), written or oral (especially from electronic corpora, wherever available) will be compared. The presuppositions of this investigation will be stated at the beginning of the Introduction (§ 1). This involves several innovations (beyond descriptions of new data), when compared with existing literature, relevant to theoretical and typological problem areas. We will show that also in DIMs and HYPs used in CDS and PDS semantics only plays a partial or even marginal role when using more DIMs to communicate with young children and young and/or small pets, because it is more relevant that both younger and smaller pets are emotionally closer to us, which is again a pragmatic factor. In regard to language typology, we will apply our concepts of morphological richness and productivity, as argued for and supported in our previous publications, to CDS and PDS and show that richer and more productive patterns of DIM formation of a language also have a typological impact on more frequent and more productive use both in CDS and PDS. We will also apply our concepts of grading morphosemantic transparency/opacity, as argued for and supported in our previous publications, and we start to show, as already shown for CS, that also in CDS towards young children (and similarly in PDS) more morphosemantically transparent DIMs are used than in ADS. This is also connected to their predominantly pragmatic meanings in CDS and PDS (obviously not exclusively pragmatic as in early CS). The languages and authors were selected according to who among the participants in the Crosslinguistic Project on Pre- and Protomorphology in Language Acquisition had CDS and PDS available, plus Elisa Mattiello who has collected English and Italian PDS data.
    35  4Scopus© SNIP 0.197
 • research article
  Hrzica, Gordana
  ;
  Liebeskind, Chaya
  ;
  Despot, Kristina Š.
  ;
  Dontcheva-Navratilova, Olga
  ;
  ;
  Košutar, Sara
  ;
  Kramaric´, Matea
  ;
  Valūnaitė-Oleškevičienė, Giedrė
  Marseille : European Language Resources Association, 2022
  The aim of this study was to compare the morphological complexity in a corpus representing the language production of younger and older children across different languages. The language samples were taken from the Frog Story subcorpus of the CHILDES corpora, which comprises oral narratives collected by various researchers between 1990 and 2005. We extracted narratives by typically developing, monolingual, middle-class children. Additionally, samples of Lithuanian language, collected according to the same principles, were added. The corpus comprises 249 narratives evenly distributed across eight languages: Croatian, English, French, German, Italian, Lithuanian, Russian and Spanish. Two subcorpora were formed for each language: a younger children corpus and an older children corpus. Four measures of morphological complexity were calculated for each subcorpus: Bane, Kolmogorov, Word entropy and Relative entropy of word structure. The results showed that younger children corpora had lower morphological complexity than older children corpora for all four measures for Spanish and Russian. Reversed results were obtained for English and French, and the results for the remaining four languages showed variation. Relative entropy of word structure proved to be indicative of age differences. Word entropy and relative entropy of word structure show potential to demonstrate typological differences.
    25  2
 • review article
  Sociolinguistic studies
    12WOS© IF 0.8WOS© AIF 0.8Scopus© SNIP 0.668
 • research article
  Eesti rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics
    16Scopus© SNIP 0.936
 • Publication
  Assessing language skills in young Lithuanian children
  [Mažų lietuvių vaikų kalbos įgūdžių vertinimas]
  In the past decades, there have been significant advances in our understanding of language acquisition and how language impacts other domains, especially those of learning and attainments. Language and communication skills are essential to children’s ability to engage in social interaction, develop relationships, and advance in diverse learning experiences. Moreover, preschool or primary school children differ significantly in their linguistic performance. Thus, it is essential to monitor and evaluate the language skills of young children and identify language problems, if any, to avoid potential language problem risks. The progressing research and practice in language acquisition have emphasized the importance of such activities as early language assessment and intervention. For them to be successfully implemented, it is crucial that psychologists, speech and language therapists, and researchers are able to assess language competencies and understand the strengths and limitations of the tools they use. This presentation aims to demonstrate the results of the young children’s language assessment “Urtė and Motiejus”. The tool is used to identify children with speech and/ or language disorders, as well as to provide reference norms that help to detect and differentiate possible language impairment. A speech and language assessment procedure was developed to study different aspects of speech and language skills in children 5-7 years old. The procedure characterizes a broad spectrum of language skills and permits the detection of deviations in language development. Part A evaluates the child’s spontaneous speech during a few minutes of conversation between the child and the specialist. Additionally, it includes an interview with the parents. Part B is an assessment of speech and language skills. The assessment comprises several parts, measuring language comprehension and production of vocabulary, morphology, syntax, phonology, and narration. A group of 300 children was tested using this procedure, and the results obtained demonstrated the validity of the assessment tool.
    18
 • Publication
  Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju
  [Comprehension of words and expressive language abilities in children with developmental language disorder]
  research article;
  Specialusis ugdymas = Special education
  Straipsnyje aptariami vaikų, turinčių neišplėtotą kalbą, leksikos ypatumai. Atlikta kiekybinė sukauptojo vaikų kalbos tekstyno ir eksperimentinių užduočių rezultatų analizė padėjo atskleisti žodžių supratimo, vartojimo ypatumus, leksinės įvairovės rodiklius. Lyginami vaikų, turinčių neišplėtotą kalbą, ir tipinės kalbos raidos vaikų rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad vaikai, kuriems būdinga neišplėtota kalba, statistiškai reikšmingai prasčiau atliko daiktavardžių ir veiksmažodžių supratimo bei produkcijos užduotis. Žodžių supratimo ir produkcijos sunkumus lemia reta žodžio vartosena vaiko aplinkoje, žodžio ilgis, darybinė struktūra, sinonimija, panašios reikšmės žodžių gausa
    27Scopus© SNIP 0.107
 • Publication
  Neišplėtotoji lietuvių vaikų kalba ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: būdvardžio laipsnio kategorijos įsisavinimas
  [The acquisition of adjective gradation in Lithuanian children with developmental language disorder at preschool and pre-primary school age]
  research article
  Taikomoji kalbotyra [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas. Vilnius : Vilniaus universitetas
  The aim of the study is to examine Lithuanian children’s with developmental language disorder abilities in forming comparative and superlative degrees of adjectives. We report the data from a Sentence Completion Study with 80 Lithuanian children with developmental language disorder (age range 4;6-6;5) and 80 typically developing Lithuanian children (age range 4;6-6;5). For the picture-based comparative and superlative formation task, 30 adjectives were selected to control for the following variables in Lithuanian: obligatory morphonological palatalisation of root-final dentals, the variables syllabic length (bisyllables vs. trisyllables) and underived vs. derived adjectives.The results confirmed our first hypothesis that correct production of both comparatives and superlatives is influenced by several factors: the general length effect, morphological complexity of the adjective (whether derived or not), morphotactic transparency/opacity (opacifying morphonological palatalization). The results confirmed our second hypothesis that Lithuanian children with developmental language disorder faced more difficulties in performing the adjective gradation task than typically developing children. In addition, the results have shown that children’s performance on comparatives was better than on superlatives. The better performance of comparatives could be explained by the fact that the superlative is morphosemantically and morphotactically more marked than the comparative. On the other hand, it could be, according to Layton and Stick’s hypothesis (1979), that the later acquisition of the superlative suffix is due to limitations in cognitive and perceptual abilities, which may be seen as one cause of morphosemantic markedness.
    261Scopus© Citations 1Scopus© SNIP 0
 • research article; ;
  Language acquisition and language disorders. Amsterdam : Jogn Banjamins Publishing Company, p. 198-216
  This study is based on the longitudinal corpus data of two Lithuanian children (1;7–2;7). The aim of the research is to analyse the production of suffixed and prefixed nouns, verbs, and adjectives in CS and CDS during the early stages of the acquisition of Lithuanian morphology. The acquisition of the Lithuanian derivational system seems to be quite an effortless process. Although a considerable number of errors occurred at the initial stages, the first derivational families emerged already at the age of 1;8–1;9, and the number of errors started to decrease rapidly. The period during which the first derivatives emerge in child speech corresponds to the transition from a premorphological to a protomorphological stage.
    31Scopus© SNIP 0.977