Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153312
Now showing 1 - 1 of 1
 • ETD
  Reabilitacinės bendruomenės ir joje taikomo gydymo modelio bei priklausomybės ligomis sergančių asmenų santykis
  [The relationship between the drug rehabilitation community, its treatment model and the addicts]
  master thesis
  2012-05-31
  Darbas skirtas priklausomybės liga sergančio asmens ir jo santykio su reabilitacinėje bendruomenėje taikomu gydymo modeliu problemai nagrinėti. Jame siekiama išsiaiškinti kodėl gydymą reabilitacinėje bendruomenėje prieš laiką nutraukia didelė dalis asmenų bei kas įtakoja tokį jų sprendimą. Darbo objektu pasirinkus gydymo modelio bei priklausomybės ligomis sergančių žmonių santykį, siekiama atsakyti, kiek sprendimas likti ar ne bendruomenėje priklauso nuo tiriamos sistemos (asmens) ir jį supančios aplinkos (gydymo modelio) tarpusavio sąveikų bei kiek įtakos šiam sprendimui turi ligos pobūdis ir asmeninės charakterio savybės. Pirmoje darbo dalyje stengiamasi išsiaiškinti koks yra priklausomybe sergantis žmogus bei kokį poveikį jam ir jo elgesiui daro priklausomybė. Išsiaiškinta, kad priklausomybė - nepagydoma liga, su kuria kovoti ir nuo kurios gydytis tenka visą likusį gyvenimą. Nėra pilno pasveikimo, yra tik palaikomasis priklausomybės ligų gydymas. Toliau nagrinėjami gydymo proceso metu su sergančiu asmeniu sąveikaujantys gydymo modeliai. Išsamesnei analizei pasirinkta, geriausiais pasiekimais alkoholizmo gydymo srityje galinti pasigirti, Anoniminių alkoholikų draugija. Aptariami joje taikomo gydymo modelio veikimo principai. Trečiame darbo skyriuje aprašomi galimi sergančio asmens ir gydymo modelio tarpusavio sąveikos rezultatai. Pastebėta, kad „nesusikalbėjimo“ tarp gydymo modelio ir besigydančio asmens priežastys gali būti siejamos su gydymo modelio ir ligos poveikyje esančio žmogaus tarpusavio neatitikimu bei su adaptacijos bendruomenėje procesu susijusiais sunkumais. Ketvirtame skyriuje, taikant kokybinį tyrimo metodą, atliekamas empirinis Pilnų namų bendruomenės ir joje taikomo gydymo modelio bei besigydančių žmonių tyrimas. Tyrimas parodė, kad elgdamasis pagal gydymo modelyje nustatytas taisykles, besigydantis asmuo „palengvina“ gydymosi procesą ir suteikia vilties sėkmingai priklausomybės ligos prognozei. Sėkminga adaptacija bendruomenėje tiesiogiai priklauso nuo to, kaip asmuo sugeba prisiderinti prie reabilitacijos įstaigoje taikomo gydymo modelio suformuotos aplinkos. Įveikus adaptacijos periodo sunkumus ir prisitaikius prie bendruomenėje vyraujančios tvarkos ir gydymo modelio, atsiranda kitos, su pasikeitusia bei prie aplinkos prisitaikiusia būsena, susijusios problemos.
    50  74