Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98855
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Šiugždinienė, Ieva
Supervisor: Danilevičius, Eugenijus
Title: Pašaukimų sielovada ir jos vykdymo X vyskupijoje strateginės gairės
Other Title: Pastoral care of vocations and strategic guidelines of its implementation in diocese X
Extent: 51 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Katalikų Bažnyčia;Pašaukimas;Religija;Vocation;Catholic Church;Religion;Pastoral care;Sielovada
Abstract: Tyrimo problema: pašaukimų sielovados vykdymo X vyskupijoje strateginių gairių stoka. Tyrimo tikslas:. apibūdinti pašaukimų pastoraciją ir nustatyti strategines jos vykdymo gaires X vyskupijoje. Tyrimo metodai: literatūros analizė, Katalikų Bažnyčios dokumentų analizė, kokybinis pusiau struktūruotas interviu. Magistro darbe atlikto tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 1. Pašaukimas yra asmeninis Dievo kvietimas žmogui į gyvenimo kelią, kuris veda į šventumą. Pašaukimui esmiškai svarbi laisvė. Svarbiausias kiekvieno žmogaus pašaukimas, nepriklausomai nuo jo pasirinkto kelio, yra meilė. 2. Pašaukimų sielovada yra tokia sielovadinė veikla, kuriai skirta padėti kiekvienam asmeniui surasti kelią, kuriuo eidamas jis įgyvendintų Dievo norimą gyvenimo planą pagal Bažnyčios bei šiandienio pasaulio poreikius. Pagal Katalikų Bažnyčios mokymą išskiriami pašaukimų sielovados bruožai: ji yra su pačia Bažnyčios esme susijusi veikla ir yra laikoma visos sielovados esme; pašaukimas kyla iš Dievo, tačiau yra duodamas Bažnyčiai ir per Bažnyčią,; rūpinimasis pašaukimais yra visos bažnytinės bendruomenės malonė ir atsakomybė; charizmų ir tarnybų įvairovė yra ypatingai svarbi; visos pašaukimų sielovados pagrindas yra malda. 3. Pašaukimų sielovada X vyskupijoje, ekspertų vertinimu, vyksta ir yra vertinama teigiamai. Joje išskirtos stiprybės bei tęsti rekomenduojamos veiklos, tačiau pažymėti ir trūkumai bei veiklos galimybės. Ekspertų vertinimu, pašaukimų sielovada vykdoma nesistemingai ir stokoja vieningos strategijos. 4. Norint pagerinti pašaukimų sielovadą, pagal vyskupijos kontekstą, išskirtos strateginės gairės, kurias sudaro keturios prioritetinės sritys: nuolatinė malda už pašaukimus; bendradarbiavimas tarp institucijų dirbant pašaukimų sielovados srityje ir ugdytojų, kurie daro tiesioginę įtaką ieškantiems pašaukimo, ugdymas; į asmenį orientuoti tęstiniai pašaukimų sielovados projektai; bei pašaukimų kultūros ugdymas. 5. Pašaukimų sielovados X vyskupijoje strateginės gairės gali ir turi būti keičiamos ir tobulinamos matant pokyčių poreikį ar keičiantis vyskupijos situacijai. 6. Siekiant sukurti detalią pašaukimų sielovados X vyskupijoje strategiją būtų pravartu tirti pašaukimų sielovadą nuodugniau, atrandant sektinus pavyzdžius bei ypatingai atliekant tyrimus su jau atradusiais pašaukimą, jų kelius į jį, svarbiausius pašaukimą nulėmusius veiksnius.
The research question: lack of strategic guidelines in the implementation of pastoral care of vocations in diocese X. The research objective: to describe the pastoral care of vocations and establish strategic guidelines of its implementation in diocese X. The research methods: literature analysis, analysis of the documents of Catholic Church, qualitative semi-structured interview made with experts, who work in the area of pastoral care of vocations or in the area connected to it. The analysis of results acquired by research in master‘s study leads to following main conclusions: 1. Vocation is a personal call from God to every human for a way of life which leads to holiness. Freedom is essential for this vocation. Despite the way of life, chosen by a person, the main vocation for every human being is love. 2. Pastoral care of vocations is an area of pastoral work, which helps every person to find the specific way of life, which would fulfill Gods plan for this person in answering the needs of the Church and the word. Main points of pastora care of vocations, based on Magisterium, are: it is related to the very being of the Church and therefore also intimately inserted into the general pastoral programme of every Church; the Church ("ecclesia"), who by her in-built constitution is vocation, at the same time generates and educates vocations; every member of the Church, excluding no-one, has the grace and the responsibility of caring for vocations; it has to respect and promote the variety of charisms and ministries, i.e. the different vocations; the hinge of the whole programme of vocations promotion is the prayer. 3. Pastoral care of vocations in diocese X is in progress and is evaluated positively. This area of work has its strengths and activities highly recommended to continue. However, as the research show, pastoral care of vocations lacks integrity and a proper strategy. 4. In order to grow pastoral care of vocations in diocese X strategic guidelines has been established: permanent prayer for vocations; collaboration between institutions on the questions on pastoral care of vocations and the education of educators, who has a direct impact on whose in search of vocation; continuous projects of pastoral care of vocations directed towards personal growth; promotion of the culture of vocations; 5. Seeing the need of changes or changing the situation in the diocese, strategic guidelines of pastoral care of vocations can and should be changed and improved based on the changes necessary. 6. In order to create full strategy it is recommended to do research, especially those considering people who already found their way – priests, ordained people, families.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98855
Appears in Collections:2019 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

210
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons