Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98832
Type of publication: master thesis
Field of Science: Muzika / Music (C001)
Author(s): Juraškienė, Evelina
Supervisor: Eitmanavičiūtė, Audronė
Title: Teatro profesinė etika Lietuvoje
Other Title: Professional etichs of theatre in Lithuania
Extent: 43 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Etika;Ethics;Teatras;Theatre;Stanislavskis;Stanislavsky
Abstract: Lietuvos teatro praktikoje susiduriama su teatro profesinės etikos normų neapibrėžtumu, o tai daro įtaką teatro profesijos atstovų kūrybiniam procesui ir galutiniam rezultatui – teatriniam vyksmui, jo atlikimo, įgyvendinimo kokybei. Formuoti šie tyrimo klausimai: 1. Kas būdinga teatro etikai? 2. Kas lemia teatro etikos kaitą? 3. Kaip teatro etika susijusi su kūrybiniu procesu teatre? Tyrimo tikslas: atskleisti profesinės teatro etikos reikšmę kūrybiniam procesui Tyrimo uždaviniai: • Apibrėžti profesinės etikos sampratą • Apibrėžti teatro profesinę etiką • Atskleisti, kaip teatro etika yra įprasminama aktoriaus profesinėje veikloje Profesinė etika suprantama per asmenine atsakomybe pagrįstą etiką, kurią individas susiformuoja veikiamas įvairių aplinkos faktorių ir moralinių normų bei konkrečios profesijos padiktuotų taisyklių, siekdamas atlikti kaip įmanoma geriau, profesionaliau savo darbą. Profesinėje etikoje neišvengiamai apsijungia personalinės ir profesinės etikos vertybės ir principai. Teatro profesinė etika visų pirma remiasi bendražmogiška etika, o tik tuomet tai profesijai būdingomis taisyklėmis, pagrįstomis tokiomis vertybėmis, kaip pagarba kolegoms, atsakomybe, geranoriškumu, pozityvumu, atsidavimu darbui, bendro tikslo siekimu, bendradarbiavimu, egoizmo atsisakymu. Teatrinės etikos sampratą formuoja: K .S. Stanislavskis, J.Miltinis ir kiti režisieriai, gyvosios patirtys teatre, vyresnės kartos kolegų pavyzdžiai, fragmentiškai teatrinės specialybės dėstytojai mokymosi įstaigose, nuolatinis profesinės saviugdos ir tobulėjimo procesas. Aktoriai profesinės teatro etikos dėka, kelia savo profesinį meistriškumą bei kokybiškiau išpildo režisieriaus bei kolektyvines idėjas, kuria meniniu lygmeniu vertingesnius ir paveikesnius spektaklius. Profesinės etikos laikymasis reguliuoja, skatina komandinį darbą, palankiai veikia aktoriaus psichologinę ir fizinę sveikatą, kurių dėka kruopščiai ir kūrybingai dirbant, gimsta bendras ir asmeninis rezultatas – personažas ir spektaklis. Tačiau svarbiausia, kaip pats aktorius – žmogus supranta, įprasmina save šioje profesijoje ir kokias principais, normomis vadovaudamasis su ja sąveikauja.
Ambiguity of professional ethical norms of theatre that have an impact on the creative process of representatives of the theatre and the final outcome – theatrical process as well as its performance and quality of implementation is encountered in the practice of Lithuanian theatre. The following issues of the study have been formulated: • What is characteristic for the ethics of theatre? • What determines changes in the ethics of theatre? • How the ethics of theatre is related to the creative process in the theatre? The purpose of the study: to reveal the significance of the ethics of theatre for the creative process The objectives of the study: • To define the concept of the ethics of theatre • To define the professional ethics of theatre • To reveal the influence that the ethics of theatre has on professional creative process of an actor. Professional ethics is understood as ethics based on personal responsibility that an individual forms under the influence of various environmental factors and moral norms as well as of rules that are dictated by specific profession when trying to perform his or her job in the possibly best and professional manner. Personal and professional ethical values and principals are inevitably combined in the professional ethics. The professional ethics of theatre is primarily based on general human ethics and only after that it is based on rules typical for that profession that are based on such values as respect to colleagues, responsibility, goodwill, positiveness, dedication to work, striving towards a common goal, cooperation, rejection of egotism. The concept of the ethics of theatre has been formed by K. S. Stanislavsky, J. Miltinis and other directors, the live experiences in the theatre, examples of colleagues of the older generation, fragmentary examples of teachers of theatrical profession in educational institutions, continuous process of professional self-development and perfection. Due to professional ethics of theatre actors improve their professional skills and are able to better realize ideas of the director as well as of the entire cast and create performances that are more valuable in the artistic sense and more influential. Observance of professional ethics regulates and stimulates team work, has a positive impact on psychological and physical well-being of an actor and in combination with conscientious work provides for the emergence of joint and personal result – the character and the performance. However, it is the most important how the actor himself – an individual – understands and gives sense to himself in this profession and based on what principals and norms he or she interacts with this profession.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98832
Appears in Collections:2019 m. (MA mag.)

Files in This Item:
evelina_juraskiene_md.pdf1.07 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

116
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

32
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.