Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98744
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kardauskas, Juozas
Supervisor: Jodaugienė, Darija
Title: Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių pasėliui
Other Title: Effect of biological preparations on spring wheat crop
Extent: 35 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Biologiniai preparatai;Biological preparation;Dirvožiamis;Soil;Derlingumas;Fertility;Azoto tąšų normos;Nitrogen fertilizer rates
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamojo darbo tikslas buvo įvertinti skirtingų biologinių preparatų ir azoto trąšų normų įtaką vasarinių kviečių produktyvumui. Tyrimai vykdyti 2017–2018 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stotyje. Darbo objektas: Paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) vasarinės veislės 'Wicki' pasėlis, purkštas skirtingais biologiniais preparatais ir tręštas skirtinga azoto trąšų norma. Darbo metodai: vasarinių kviečių produktyvumo rodikliai nustatyti tiesioginio matavimo, skaičiavimo ir svėrimo būdu pagal priimtas lauko eksperimento vykdymo metodikas. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dviejų veiksnių kiekybinių požymių dispersinės analizės metodais, taikant kompiuterinę programą ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Darbo rezultatai. Biologiniai preparatai ir skirtingas tręšimas azotu neturėjo esminės įtakos dirvožemio tankiui, drėgnumui. Naudojant biologinius preparatus Bactogen + Aurin ir tręšiant N105 azoto norma gautas esmingas (P<0,05) makro struktūrinių agregatų padidėjimas, t. y. net 11 proc. vnt. didesnis nei nepurkštuose. Esminis (P<0,05) mikro struktūrinių agregatų kiekio sumažėjimas nustatytas laukeliuose, kuriuose buvo panaudoti biologiniai preparatai Stimulin bei BactoMix5, kuris išpurkštas rudenį ant priešsėlio ražienų. Tręšiant N105 norma visi biologiniai preparatai turėjo esminės (P<0,05) įtakos dirvožemio armens humusingumo ir azotingumo didėjimui, lyginant su nepurkštais. BactoMix5 panaudojimas rudenį ant priešsėlio ražienų esmingai didino dirvožemio armens fosforingumą tiek tręštuose N105, tiek N165 azoto trąšų normomis. Esmingas (23,7–25,5 proc., P<0,05) dirvožemio armens kalingumo padidėjimas nustatytas laukelius nupurškus biologiniais preparatais Bactogen + Aurin pavasarį prieš vasarinių kviečių sėją ir BaktoMix5, kuris buvo išpurkštas rudenį ant ražienų. Įvertinus biologinių preparatų įtaką vasarinių kviečių produktyvumo rodikliams nustatyta, kad juos trešiant N165 trąšų normą ir panaudojus biologinį preparatą Stimulin gautas esmingai mažesnis sudygusių kviečių kiekis. 1000 grūdų masei biologinių preparatų panaudojimas neturėjo esminės įtakos. Tačiau didžiausias ir esminis vasarinių kviečių grūdų derlingumas (6,82 t ha-1 arba 18,4 proc., P<0,05) buvo gautas tręšiant N165 ir purškiant biologinį preparatą Stimulin.
The aim of the Master Thesis was to assess the influence of different biological preparations and nitrogen fertilizer rates on the productivity of spring wheat. The research was conducted in 2017–2018 at the Experimental Station of the Agricultural Academy of Vytautas Magnus University. Object of the work: the crop of the common wheat (Triticum aestivum L.) spring variety 'Wicki', sprayed with different biological preparations and fertilized with different nitrogen fertilizer rate. Methods of work: the productivity indicators of spring wheat were determined by direct measurement, computation and weighing according to the accepted field experiments practices. Research data was statistically evaluated by two-factor methods of quantitative dispersal analysis using computer program ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Results of work. Biological preparations and different nitrogen fertilization had no significant impact on soil density and humidity. Using Bactogen + Aurin biological preparations and N105 nitrogen fertilizer, a significant (P <0.05) increase in macro structural aggregates was obtained, i. y. even 11 percent unit. larger than untreated. The significant (P <0.05) decrease in the number of micro-structural aggregates was determined in the fields using the biological preparations Stimulin and BactoMix5, which were sprayed in autumn on the stubble of the precrop. When fertilizing with N105, all biological preparations had a significant (P <0.05) effect on the increase in soil humus and nitrogen content in the soil compared to the non-sprayed. The use of BactoMix5 in autumn on the pre crop stubble significantly increased the soil's phosphorus content in both fertilized N105 and N165 nitrogen fertilizer norms. A significant increase (23.7–25.5 percent, P < 0.05) of the soil potassium content in arable layer was determined by spraying fields with Bactogen + Aurin in spring before spring wheat sowing and BaktoMix5, which was sprayed in the fall on the stubble. After evaluating the influence of biological preparations on the productivity of spring wheat, it was found that when the N165 fertilizer rate and the biological preparation Stimulin was used, a significantly lower amount of germinated wheat was obtained. The use of biological preparations had no significant effect on the weight of 1000 grains. However, the highest yield of spring wheat grains (6.82 t ha-1 or 18.4 percent, P <0.05) was obtained by fertilizing N165 and spraying the biological preparation Stimulin.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98744
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

212
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

706
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons